Návody

Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang

Ne­dávno jsem se roz­hodl na­psat jistý ná­vod (snad tu brzy bude) tak, aby byl pří­stupný i li­dem, kteří ne­ro­zumí česky. I hle­dal jsem plu­gin pro WP, který by ně­jak do­ká­zal spra­vo­vat ja­zy­kové verze pří­spěvků a strá­nek. Ne­vě­děl jsem moc, jak to má vlastně vy­pa­dat, takže hle­dání bylo slo­ži­tější (a zkou­šení za­hr­no­valo mj. up­da­to­vat WP z verze 3.0. na nej­no­vější, na­štěstí se nic ne­po­dě­lalo), ale na­ko­nec jsem na­ra­zil na plu­gin, který se zdá ře­šit věc ele­gantně a re­la­tivně jed­no­duše – Po­ly­lang.

Po­ly­lang má v na­sta­vení pár věcí – je nutno při­dat řeči, v nichž bu­dete na blogu psát (včetně sou­časné, která zřejmě pak bude de­faultní), po­tom zvo­lit, jaký ja­zyk je de­faultní a že se má při­dě­lit po­stům, které ne­mají při­dě­le­nou ja­zy­ko­vou verzi. Dále je dobré si udě­lat nové menu (po­kud ta­ko­vou věc ve­dete) v pří­sluš­ném ja­zyce a v na­sta­vení Po­ly­langu nové ci­zo­ja­zyčné menu zvo­lit jako menu pro no­vou řeč. Pak už jen zbývá vy­tvo­řit ka­te­go­rie pro cizí ja­zyk, pře­lo­žit ve String Tran­lation co se dá a za­čít psát. U edi­tace po­stů a strá­nek se ob­jeví nové okýnko, kde si mů­žete zvo­lit ja­zy­ko­vou verzi po­stu a pří­padně jeho pří­buz­ného v ji­ných ja­zy­cích, popř. jej pře­lo­žit (velmi ši­kovné, řekl bych). Plu­gin do­konce umí mě­nit i ak­tu­ální ja­zy­ko­vou verzi WP podle toho, jaký ja­zyk je zvo­lený (sa­mo­zřejmě musí být ona verze pří­tomna). K dis­po­sici je i wi­dget do si­de­baru, který umožní ná­vštěv­ní­kům mě­nit ja­zy­ko­vou verzi. Jsem zvě­davý, jak bude Po­ly­lang slou­žit, ale za­tím to vy­padá velmi na­dějně.

Plu­gin Po­ly­lang mů­žete stáh­nout na http://​wor​d​press​.org/​e​x​t​e​n​d​/​p​l​u​g​i​n​s​/​p​o​l​y​l​a​ng/ nebo jej in­sta­lujte z WP ma­na­žeru plu­ginů.

2 thoughts on “Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang

  1. ahoj, vies mi s tym po­ra­dit? ja som si ho sti­a­hol, ak­ti­vo­val. cha­pem asi prin­cip, vzdy si zvo­lim druhy ja­zyk a tam to pre­lo­zim a mam dve ja­zy­kove mu­ta­cie. ale ked som to uro­bil, au­to­ma­ticky mi na­ho­dilo an­g­lictinu a ad­resu webu a ne­ve­delo ho najst http://​www​.xyz​.sk/en a ja chcem len http://​www​.xyz​.sk
    a kde si sti­ah­nem script pre volbu menu?

  2. Ahoj, omlou­vam se, uplne jsem za­po­mnel od­po­ve­det.. ha­dam, ze pro tebe uz to ak­tu­alni neni, ale treba pro ne­koho dal­siho – v na­sta­veni Menu ti po­ly­lang prida po­lo­zku pri­da­tel­nou do menu, ktera se jme­nuje „Pre­pi­nac ja­zyku“ v ces­tine. Tim umoznis uzi­va­teli, aby preska­ko­val mezi ja­zy­ko­vymi ver­zemi webu. Dou­fam, ze to je do­sta­cu­jici od­po­ved.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *