NávodyUnix

Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

Za­čalo to z mně ne­zná­mých dů­vodů, kaž­do­pádně před ča­sem se mi pře­stala ob­čas pře­kres­lo­vat okna na mém Ubuntu 14.10. Bylo to za­jí­mavé, pro­tože to bylo zcela ne­sys­te­ma­tické, ob­časné a tý­kalo se to jen pří­padů, kdy se mě­nila jen část ob­razu a na­ráz. Na ve­sta­věné in­te­lácké GPU to pro­bli­ká­valo (jako mů­žete vi­dět na vi­deu níže), na gra­fice od Nvi­die to bylo sta­tické a ně­kdy tr­valo třeba 10 sekund, než se ob­raz ob­no­vil, po­kud se dále ne­hý­bal.

Ře­še­ním, ač­ko­liv ne do­ko­na­lým, se uká­zalo být při­nu­cení Com­pizu, aby pře­kres­lo­val ce­lou ob­ra­zovku. K tomu bu­dete po­tře­bo­vat Com­piz­settings Ma­nager, který je k dis­po­sici v ofi­ci­ál­ních re­po­si­tá­řích Ubuntu. In­sta­lace takto:

# apt-get install compizconfig-settings-manager

V něm v sekci Wor­ka­rounds za­škrt­něte po­líčko Force full screen redraws (bu­f­fer swap) on re­pa­int.

Druhá mož­nost je za­škrt­nout ná­sle­du­jící dvě mož­nosti:
Fix screen up­da­tes in XGL with fglrx
Force syn­cro­ni­zation be­tween X and GLX

Tady sice ne­mám po­nětí, co to vlastně dělá, ale fun­guje to možná mirně líp než před­chozí mož­nost.

compizconfig01

Takhle za­chy­til po­dobný pro­blém ta­za­tel na Asku­buntu:


A takhle člo­věk s Nvi­dií:

Pů­vodní do­taz na Asku­buntu a vlákno na Ubun­tu­fo­rums.

2 thoughts on “Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

 1. Ꮐood site you һave heге.. It’s di­f­ficult tο find һigh-quality wri­ting ⅼike yourds
  these ԁays. I rеally ap­pre­ci­ate in­di­vi­du­als lіke ʏou!Tɑke
  care!!

 2. They­’re great for sto­ring pool che­mi­cals, piol toys, ac­ces­so­ries, and deck fur­ni­ture.
  It will ave you a lot of trouble and cash down the road should you
  just star­ted with all the right shed plans as you are
  bound to ge­ne­rate a lot of mi­s­ta­kes otherwise. It also con­ta­ins
  na­tu­ral pre­serva­ti­ves that help it re­tain its na­tu­ral qua­lity and avert wood ter­mi­tes
  along with other in­sects.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *