Life shitsStalo seVýlevy

Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby

Tak jsem se po delší době po­dí­val na svůj blo­gí­sek a kou­kám, že už je to 0.75 roku, co jsem nic ne­na­psal. K tomu se ještě velmi pří­hodně do­sta­vil KOPŘ (ku­rev­ský od­por k pře­klá­dání), takže jsem do­stal chuť na­psat re­port k Tr­pas­li­conu, na kte­rém jsem o wee­kendu byl.

Nemá to být vy­čer­pá­va­jící re­port a ur­čitě jsem na spoustu bá­ječ­ných mo­mentů a faktů za­po­mněl, ale to­hle je <if (not PLIN) {skip the sen­tence} else{read-on}> hlavně člá­nek na pre­ven­tivní suple­men­tární supresi KOPŘu in­fin­ti­si­málně se blí­ží­címu k zá­por­nému ne­ko­nečnu v ab­so­lutní hod­notě sjed­no­ce­nému s prázd­nou mno­ži­nou.

Upo­zor­ňuji, že na fan­ta­sácké cony ne­jez­dím. To­hle byl můj první. Takže to­hle jsou do­jmy na­pros­tého new‐faga.

To, že po­jedu na Tr­pas­li­con, by mě sa­mot­ného ani ne­na­padlo, ale má spo­lustu­dentka (mi­mo­cho­dem, vlo­žený člá­nek – ně­jak jsem se za­po­mněl zmí­nit tady, že zase stu­duju (vlastně jsem se ne­zmí­nil ani o mých mi­nu­lých pe­ri­pe­ti­ích ži­vot­ních od ma­tu­rity), takže ano, stu­duji obor zvaný PLIN a je to za­tím… velmi pivní, řekl bych; poin­tou je, že už zase mám něco jako spo­lu­žáky) mě zná­sil­nila k tomu, že po­jedu. Do­mlu­vily se na mě ještě s jed­nou naší spo­lu­žač­kou a tomu nátlaku ne­šlo prostě odo­lat. Pak jsem na to ve­sele na ně­jaký ten mě­síc za­po­mněl a ve čtvr­tek ve­čer mi bylo při­po­me­nuto, že v pá­tek je­deme na con. Oh well, taška od no­ťasu, pár věcí a jede se. Vždycky se ba­lím mi­ni­ma­lis­ticky. Cesta pro­běhla au­tem, bez vět­ších zá­žitků… za Zmínku stojí snad jen to, že na Vy­so­čině bylo velmi dub­nové po­časí (slu­níčko, 500 me­trů vá­nice, slu­níčko…), že náš řidič–právník byl tro­chu iri­to­ván na­šimi fi­lo­so­fic­kými kecy nad kaž­dou cy­po­vi­nou a tak…

Po do­ra­žení na místo mě če­kal první šok – ne­do­ra­zili jsme pří­liš dlouho před ofi­ci­ál­ním za­čát­kem (asi 20 mi­nut), takže já, zvyklý z ani­me­conů, jsem če­kal dlou­hou řadu lidí… a ono nic. V po­hodě si or­gové sedí na re­gis­trač­kách, ni­kde žádný shon… Po pár mi­nu­tách nás pus­tili dovnitř, žádné kla­sické pro­blémy, nic… divný con, za­čal jsem si ří­kat. Ale bylo to pří­jemné. V prů­běhu akce mě ta­ko­vých pře­kva­pení če­kalo víc. V první řadě or­gové byli slušní. Unbe‐fuckin‐lievable, excuse my French. Jako ne že bych si ně­jak vý­razně stě­žo­val na jiné cony, ale tady to fakt bylo jiné. A again, velmi pří­jemné. Dále pak pře­zou­vání. Byl to můj první con, na kte­rém byly vy­ža­do­vány pře­zůvky. Ty jsem si sa­mo­zřejmě v rámci úspor­ných opat­ření a ome­zo­vání spo­třeby ne­ob­no­vi­tel­ných zdrojů ener­gie ne­vzal, což ale ne­byl pro­blém. Za 10 Kč ná­vleky to ře­šily do­cela dobře. Ještě si do­vo­lím zmí­nit fakt, jenž mě taky pře­kva­pil, a to in­terní ob­čer­stvovna s vin­da­loo, čímsi po­fi­dérně tr­pas­li­kov­sky po­jme­no­va­ným (aka vý­borný gu­láš) a po­dobně. Bylo strašně drahé btw, ale co člo­věk čeká, dobré to bylo.

Prů­běh conu byl pro mě taky něco velmi šo­ku­jí­cího. Mě, člo­věka, který ne­ná­vidí stolní hry (vy­jma po­keru) a od­mítá je hrát, ta­mější spo­leč­nost při­měla hrát snad 10 ho­din čis­tého času různé spo­le­čen­ské ptá­ko­viny. I lol’d. Včetně mnou ještě sil­něji za­vr­ho­va­ného Bangu. To se mi ale po­da­řilo hru zkrá­tit asi na 10 mi­nut, kdy jsem, nic ne­tuše, podle ná­vodu ostat­ních po­u­ží­val své karty proti še­ri­fovi, až jsem ho za­bil. Pa­ráda, to mě ba­vilo, bylo to rychlé, heh. Kaž­do­pádně na tuhle epi­sodu svého ži­vota budu ještě ně­ja­kou dobu vzpo­mí­nat, pro­tože to bylo něco, co ve mně za­ne­chalo hlu­boké… no… prostě něco hlu­bo­kého, to je fuk co.

Abych taky po­zna­me­nal něco ne­ga­tiv­ního, tak noci byly krušné. Z ně­ja­kého dů­vodu se spousta lidí na pa­lubě mi­lost­ných hrá­tek (aka spací třída, kdo ne­znáte Tr­pas­líka, ne­pře­mýš­lejte nad tím, co tu———) roz­hodla hrozně chrá­pat. Ob­čas bylo za­jí­mavé po­slou­chat ty krásné si­nu­so­idy, jak se vlnuly pa­lu­bou, od­rá­žely se, ru­šily se, am­pli­fi­ko­valy se… prostě pa­rádní fy­zi­kální po…slyšená, ale spát se v tom při <5 piv­kách ne­dalo (to jsem na­štěstí dru­hou noc bo­hatě pře­táhl, takže ne­byl pro­blém). Ji­nak si až na striktní zá­kaz al­ko­holu v pro­sto­rách akce a zimní po­časí stě­žo­vat ne­můžu.

Z pro­gramu jsem byl na pár vě­cech, za zmínku stojí be­seda s Ja­nem Kan­tůr­kem, pře­kla­da­te­lem Terryho Pratchetta. Ně­kte­rého jeho pří­spěvky byly sku­tečně ge­ni­ální, kaž­do­pádně mi to tak smutně při­po­mnělo, že pana Pratchetta osobně asi ni­kdy ne­u­vi­dím. Ale na to, jaký jsem ig­no­rant ve světě fan­tasy, jsem měl skoro vá­noce z toho, že jsem osobně vi­děl pana Kan­tůrka, a do­konce jsem si sáh­nul na jeho skvě­lou vy­cház­ko­vou hůl s Smr­ťem! (Je fakt dobrá xD) (Ale to všichni v sále, nic ex­klusiv­ního, to zas ne.) Taky jsem tam zkouk­nul pár dílů Red Dwarf X, které jsem ještě ne­vi­děl; mu­sím říct, že jsem s tou sér­kou spo­ko­jen.

No, mám zí­tra ma­tiku brzo ráno (v 0910!), tak bych to měl ně­jak shr­nout. Jsem rád, že jsem jel, ač­ko­liv bych asi na ostatní fan­ta­sácké cony moc ne­za­padl (ono ani sem jsem se ne­ho­dil, ale aspoň ten Čer­vený Tr­pas­lík je něco, díky čemu jsem se ne­cí­til úplně out of place). Jak jste mohli po­chy­tit z nad­pisu, jedná se o velmi slušňácký con. Sku­tečně mě pro­středí do­nu­tilo dě­lat ta­kové div­nosti, jako si na conu čis­tit zuby, to byste u mě ne­če­kali, co? Kaž­do­pádně to v mno­hých, kteří mě znají, asi opráv­něně vy­vo­lává otázku, co jsem tam dě­lal… well, ří­kám, moc se tam ne­ho­dím, ale já si aspoň jed­not­livé si­tu­ace do­kážu při­způ­so­bit k ob­razu svému (a ostatní se diví, klidí, ra­gují, chtějí mě za­bít… prostě kla­sika). Ul­ti­mátně úchylné a ul­tra­mor­bidní dis­kuse s M&M ce­lému zá­žitku při­dá­valy na kva­litě a pří­jemná roz­pro­stře­nost lidí po conu v člo­věku skoro až ně­kdy po­tla­čo­vala stan­dardní se­be­vra­žedné sklony. Takže po­kud ne­dej­bože pře­žiju do dal­šího roku, asi po­jedu znova. Na­chys­tejte kvě­ti­náče, na Vá­noce jsem zpátky! [in­sert Rimmer’s spe­cial ex­tra long sa­lute here]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *