English

Exctract blue-ray vi­deo stre­ams from ISO file un­der Li­nux (Ubuntu)

Posted on

To be able to en­code blue-ray (BD) source into some more uni­ver­sal for­mat, you have to first have ac­cess to sin­gle video/audio stre­ams that com­prise the BD. These are vi­deo fi­les with ex­tension .m2ts in­side which is an Advan­ced Vi­deo Co­dec (High@L4.1) vi­deo and PCM au­dio. For now, this ar­ticle will skip the sub­tit­les be­cause […]

Návody

256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Posted on

Pro­kras­ti­nace je silná a nutí člo­věka vy­mýš­let další a další věci, jak si na­sta­vit svůj Mutt. Dnes od­po­ledne jsem na­ra­zil na kom­plexní ba­revné schéma pro Mutt, které ale vy­u­žívá 256odstínového ba­rev­ného mo­delu, což v zá­kladu ubun­ťácký ter­mi­nál ne­umí, takže po na­čtení to­hoto na­sta­vení Mutt pěkně řval: Error in /home/edison23/.muttrc, line 225: 136: co­lor not sup­por­ted by term … […]

Návody

Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

Posted on

Za­čalo to z mně ne­zná­mých dů­vodů, kaž­do­pádně před ča­sem se mi pře­stala ob­čas pře­kres­lo­vat okna na mém Ubuntu 14.10. Bylo to za­jí­mavé, pro­tože to bylo zcela ne­sys­te­ma­tické, ob­časné a tý­kalo se to jen pří­padů, kdy se mě­nila jen část ob­razu a na­ráz. Na ve­sta­věné in­te­lácké GPU to pro­bli­ká­valo (jako mů­žete vi­dět na vi­deu níže), na gra­fice od Nvi­die […]