Exctract blue-ray vi­deo stre­ams from ISO file un­der Li­nux (Ubuntu)

To be able to en­code blue-ray (BD) source into some more uni­ver­sal for­mat, you have to first have ac­cess to sin­gle video/audio stre­ams that com­prise the BD. These are vi­deo fi­les with ex­tension .m2ts in­side which is an Advan­ced Vi­deo Co­dec (High@L4.1) vi­deo and PCM au­dio. For now, this ar­ticle will skip the sub­tit­les be­cause I currently don’t have a BD with sub­tit­les on my disk. These fi­les are nor­mally pla­ya­ble in a pla­yer like MPV.

Con­ti­nue rea­ding „Exctract blue-ray vi­deo stre­ams from ISO file un­der Li­nux (Ubuntu)“

256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Pro­kras­ti­nace je silná a nutí člo­věka vy­mýš­let další a další věci, jak si na­sta­vit svůj Mutt. Dnes od­po­ledne jsem na­ra­zil na kom­plexní ba­revné schéma pro Mutt, které ale vy­u­žívá 256odstínového ba­rev­ného mo­delu, což v zá­kladu ubun­ťácký ter­mi­nál ne­umí, takže po na­čtení to­hoto na­sta­vení Mutt pěkně řval:

Error in /home/edison23/.muttrc, line 225: 136: color not supported by term

… a tak po­dobně.
Con­ti­nue rea­ding „256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu“

Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Po­kud si vy­tvo­říte při in­sta­laci např. Ubuntu nové dis­kové od­díly s for­má­tem ext4, zjis­títe, že do nich jako nor­mální uži­va­tel (ad­mi­nis­trá­tor) svého po­čí­tače ne­máte právo za­pi­so­vat. Já jsem na to při­šel přes pro mě dost zá­had­nout hlášku rsyncu:

rsync: mkstemp  failed: permission denied (13)

Con­ti­nue rea­ding „Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu“

Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

Za­čalo to z mně ne­zná­mých dů­vodů, kaž­do­pádně před ča­sem se mi pře­stala ob­čas pře­kres­lo­vat okna na mém Ubuntu 14.10. Bylo to za­jí­mavé, pro­tože to bylo zcela ne­sys­te­ma­tické, ob­časné a tý­kalo se to jen pří­padů, kdy se mě­nila jen část ob­razu a na­ráz. Na ve­sta­věné in­te­lácké GPU to pro­bli­ká­valo (jako mů­žete vi­dět na vi­deu níže), na gra­fice od Nvi­die to bylo sta­tické a ně­kdy tr­valo třeba 10 sekund, než se ob­raz ob­no­vil, po­kud se dále ne­hý­bal.
Con­ti­nue rea­ding „Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken“