English

Exctract blue-ray vi­deo stre­ams from ISO file un­der Li­nux (Ubuntu)

Posted on

To be able to en­code blue-ray (BD) source into some more uni­ver­sal for­mat, you have to first have ac­cess to sin­gle video/audio stre­ams that com­prise the BD. These are vi­deo fi­les with ex­tension .m2ts in­side which is an Advan­ced Vi­deo Co­dec (High@L4.1) vi­deo and PCM au­dio. For now, this ar­ticle will skip the sub­tit­les be­cause […]

Life shits

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Posted on

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš […]