Jak jsem si kou­pil kakaovo-mléčnou po­choutku aneb jsem de­bil

Dneska jsem byl po dlouhé době v Te­scu. Ob­vykle do Te­sca ne­cho­dím, pro­tože ho vět­ši­nou ne­mám na kole při cestě, ale ten­to­krát jsem jel s chill au­to­bu­sem, takže jsme ne­šli do Kau­flandu. Ří­kal jsem si, že to je cel­kem jedno, pro­tože Te­sco snad ne­bude o to­lik horší než Kau­fland.

Po ná­kupu toho dů­le­ži­tého jsme se šli po­dí­vat k čo­ko­lá­dám a já vzhle­dem ke své fi­nanční si­tu­aci jsem se za­čal dí­vat po těch lev­ných. V Kau­flandu jsem ob­je­vil mléč­nou čo­ko­ládu za 11 nebo 12 Kč od značky Katy, která je cel­kem dobrá (je to čo­ko­láda). Ku­po­divu je z Pol­ska. Tady měli po­dobně vy­pad­jící za 9 Kč, tak jsem se po­dí­val na zemi pů­vodu, podle oče­ká­vání také z Pol­ska, a řekl jsem si, že to tedy zku­sím. No, až doma mi poté, co jsem ji ote­vřel, dal do pusy a če­kal ně­ko­lik mi­nut, než se teda roz­pustí (ne­roz­p­pus­tila, mu­sel jsem ji rozkou­sat), zjis­til, že jsem si vlastně ne­kou­pil čo­ko­ládu. Slo­žení: ka­kao, sója … a pak až mi do­šlo to „kakaovo-mléčná po­choutka“. Fuck yeah, po­choutka. Značka Te­sco Va­lue. Skvělé, ani re­kla­mo­vat to ne­můžu, pro­tože to dle de­kla­race není čo­ko­láda. Oh well, moje bl­bost, jsem o 18 Kč chudší (jo, kou­pil jsem si dvě, lol). Mohl jsem za to mít jednu dobrou Milku. Jsem sám, komu se to­hle stává? Dis­cuss.

P.S.: v Kau­flandu tuhle srajdu ne­mají, čo­ko­ládu (a ostatní vý­robky) od značky Katy si mů­žete s kli­dem ku­po­vat, jsou dobré a re­la­tivně kva­litní.