Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Po­kud si vy­tvo­říte při in­sta­laci např. Ubuntu nové dis­kové od­díly s for­má­tem ext4, zjis­títe, že do nich jako nor­mální uži­va­tel (ad­mi­nis­trá­tor) svého po­čí­tače ne­máte právo za­pi­so­vat. Já jsem na to při­šel přes pro mě dost zá­had­nout hlášku rsyncu:

rsync: mkstemp  failed: permission denied (13)

Con­ti­nue rea­ding „Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu“