English

Exctract blue-ray vi­deo stre­ams from ISO file un­der Li­nux (Ubuntu)

Posted on

To be able to en­code blue-ray (BD) source into some more uni­ver­sal for­mat, you have to first have ac­cess to sin­gle video/audio stre­ams that com­prise the BD. These are vi­deo fi­les with ex­tension .m2ts in­side which is an Advan­ced Vi­deo Co­dec (High@L4.1) vi­deo and PCM au­dio. For now, this ar­ticle will skip the sub­tit­les be­cause […]

Návody

Malá pří­ručka pro en­code

Posted on

v 1.0 Nejsem od­bor­ník, spíš pouhý uži­va­tel. Ale chtěl jsem si zku­sit na­psat po­dobný tu­tu­rial, a po­kud mi dáte zpět­nou vazbu, mohu ho u zlep­šo­vat. Na in­ter­netu už jsou ná­vody, menší či větší ob­tíž­nosti, já zde před­klá­dám ten ob­tíž­nosti nejmenší (tím pá­dem vás toho také nejméně na­učí).