AnimePřeklady

Sun­Sub

Už pár mě­síců to při­pra­vu­jeme, dnes jsme to ko­nečně ofi­ci­álně roz­běhli. S chill a Ga­ra­xem (stejně jako já bý­va­lými členy Pant­subu) jsme roz­jeli no­vou sku­pinu Sun­Sub. Na­jdete ji na ad­rese www​.sun​sub​.se​kai​.cz. Jste ví­táni, dou­fáme, že vy, co se o ní do­zvíte z mého blogu tady, roz­ší­říte zvěsti, že exis­tu­jeme a řek­nete o nás svým zná­mým a otaku ve svém okolí. Jste ví­táni s při­po­mín­kami, kri­ti­kou a ná­vrhy na vy­lep­šení. Po­kud byste nás chtěli na­vští­vit na IRC, máme ka­nál #sun­sub na Ri­zonu (#sunsub@​irc.​rizon.​net). Tě­šíme se na vás!

3 thoughts on “Sun­Sub

  1. ach.…. kou­kám že web je shu­t­down.…… je ně­jaká mož­nost zís­kat, ale­spoň ti­tulky od sun­sub?

  2. ok.…. kdy­bych více četl a míň psal ne­po­lo­žil bych tak hloupou otázku.…. máte to pěkně vy­myš­lené, už dlouho co jsem po­u­žil tento způ­sob.….

    Díky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *