Výlevy

Státní ma­tu­rity FTW!

Už je mám skoro za se­bou… zí­tra mi zbývá ještě sloh z češ­tiny a budu mít ma­tury ho­tové, za před­po­kladu, že vším pro­jdu. A to je ten pro­blém. Až do vče­rejška, kdy jsem psal tak­zvaný di­dak­tický test (DT) z čes­kého ja­zyka (vyšší úro­veň), jsem si mys­lel, že to ne­bude zas tak hrozné. Gra­ma­tiku cel­kem umím a li­te­ra­tury tam snad to­lik ne­bude, ří­kal jsem si. Tož, mý­lil jsem se. Gra­ma­tiky tam bylo po­skrovnu, pár otá­zek na na­le­zení chyb ve větě, nic ex­tra těž­kého, i když nutno po­dotknout, že jsem si psa­ním ně­kte­rých vel­kých pís­men ne­byl úplně jistý. Větší část testu se se­stá­vala z roz­lič­ných li­te­rár­ních otá­zek, na něž, ač­ko­liv se ob­vykle vy­bí­ralo jen ze čtyř od­po­vědí, bylo ně­kdy dost těžké na­jít tu správ­nou. Ne­za­pa­ma­to­val jsem si kon­krétní otázky, z části proto, že si ni­kdy ne­pa­ma­tuju tes­tové otázky, z části proto, že si vý­chozí texty k nim ani za­pa­ma­to­vat ne­můžu, když ob­sa­hují jména au­torů, která jsem v ži­votě nesly­šel. Kaž­do­pádně obecně vzato mi při­šlo, že na je­jich vy­pra­co­vání po­tře­buje člo­věk velmi znač­nou dávku li­te­rár­ních zna­lostí, jako na­pří­klad po­li­tické smýš­lení mnoha au­torů nebo de­tailní obecné zna­losti, jako je třeba to, že po­znám­kám ve scé­náři di­va­delní hry se říká scé­nické po­známky (ano, nej­spíš ze sebe dě­lám de­bila, když při­zná­vám, že jsem to ne­vě­děl, ale ne­byl jsem sám). Byla tam spousta dal­ších věcí, o nichž bych tu mohl psat, kdy­bych si je pa­ma­to­val. Bo­hu­žel si nejsem schopný vzpo­me­nout na víc otá­zek, ale vy si je mů­žete ostatně sami na­jít, na in­ter­net jich uniklo víc než dost.

Když jsem pře­mýš­lel, co sem o ma­tu­ri­tách  na­píšu, uvě­do­mil jsem si, že vlastně ne­mám moc co psát. Dal jsem ústní část… ku­po­divu dost dobře… nej­spíš pro­jdu pí­sem­nou částí an­g­lič­tiny… jsem velmi skep­tický ohledně svého vý­sledku z DT z češ­tiny a obá­vám se, že si v září zo­pa­kuju ce­lou ma­tu­ritu z čj. Což je pro­blém, pro­tože ústní část té­hle ma­tu­rity jsem dal jen proto, že jsem měl tak­zvaně z pr­dele kliku a vy­táhl jsem si knížku, o které, ač jsem ji ne­četl, jsem byl scho­pen něco říct. Což se mi na­po­druhé ne­musí po­vést. Na­víc se státní ma­tu­rity opa­kují na jiné škole než vaší „do­mov­ské“, takže o ně­jaké po­moci kan­torů stu­den­tovi asi ne­může být ani řeči, pro­tože je­jich sta­tis­tiky to ne­o­vlivní.

Ne­milé na tom všem na­víc je, že vý­sledky té pí­semné části ma­tu­rit se de facto do­zvíme 20. června na rad­nici, až si pů­jdeme pro ma­tu­ritní vy­svěd­čení. Paní ře­di­telka nám, pravda, slí­bila, že těm, co to ne­dají, 17. června, až škola do­stane vý­sledky, za­volá. Ale i tak je to dlouhé če­kání… a už vi­dím, jak budu ner­vosně sle­do­vat 17. června mo­bil a kři­žo­vat se po­každé, když v kapse ucí­tím vib­race, že mi ně­kdo volá…

No, ještě to bude za­jí­mavé, ne­cháme se pře­kva­pit…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *