ČeskyNávodySoftwareUnix

Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Po­kud si vy­tvo­říte při in­sta­laci např. Ubuntu nové dis­kové od­díly s for­má­tem ext4, zjis­títe, že do nich jako nor­mální uži­va­tel (ad­mi­nis­trá­tor) svého po­čí­tače ne­máte právo za­pi­so­vat. Já jsem na to při­šel přes pro mě dost zá­had­nout hlášku rsyncu:

rsync: mkstemp  failed: permission denied (13)

Vlast­ní­kem ta­ko­vých od­dílů je totiž root a ni­ko­liv vy (há­dám, že to je způ­so­bené tím, že váš účet v době vy­tvá­ření vů­bec ne­e­xis­to­val). Před­klá­dám tedy ná­vod, jak za­jis­tit, abyste mohli do svých od­dílů za­pi­so­vat. Čerpá z an­g­lic­kého ori­gi­nálu na It’s F.O.S.S.. Odzkou­šeno na Ubuntu 14.04.

Po­kud máte od­díly in­te­li­gentně po­jme­no­vané (aka na ně­ja­kém pří­čet­ném mount pointu (např. /datahdd nebo /media/anicka/data)), mů­žete se hned pus­tit do mě­nění práv. Po­kud ne, vizte nejdříve ná­vod níže.

Nejdříve na­sta­víme vlast­nic­tví od­dílů své sku­pině, v na­šem pří­padě sku­pině uži­va­tele anicka, a bude se jed­nat o od­dil /datahdd.

$ sudo chgrp anicka /datahdd

V dru­hém kroku při­řa­díme vlast­ni­cví od­dílu nejen své sku­pině, ale také sobě (uká­zalo se být nutné na Ubuntu 18.04):

 $ sudo chown anicka /datahdd

V po­sled­ním kroku na­sta­víme svému od­dílu právo na čtení složky (právo vi­dět ob­sah složky, tedy vý­pis sou­borů, ale ni­ko­liv ob­sah sou­borů v ní), právo zá­pisu (právo při­dá­vat a ma­zat sou­bory ve složce) a právo spouš­tení (právo číst me­ta­data sou­borů typu ve­li­kost, da­tum po­slední mo­di­fi­kace etc. a ob­sah sou­borů v ní) pro sku­pinu, do níž patří vlast­ník:

$ sudo chmod g+rwx /datahdd

Toť vše, nyní by uži­va­tel anicka měl být scho­pen číst v, za­pi­so­vat do a spouš­tět v mount pointu /datahdd. To­též sa­mo­zřejmě mů­žete pro­vést s li­bo­vol­nou slož­kou, ale do­po­ru­čuji to dě­lat jen tehdy, máte-li k tomu dů­vod.

Po­známka: pís­menné zá­pisy práv jsou po­dobné jako čí­selné, takže místo wx mů­žete po­u­žít 755. Komu ale ta práva při­řa­zu­jete se spe­ci­fi­kuje ji­nak, takže chmod 755 /datahdd zna­mená, že sobě dáte rwx a sku­pině a ostat­ním na uži­va­te­lům rx (zá­visí na po­zici, první jste vy, druhá sku­pina, třetí zby­tek).

Jak zjis­tit, kde je od­díl na­moun­to­vaný

Po­kud ne­máte od­díly in­te­li­gentně na­moun­to­vané, bu­dete muset nejdříve zjis­tit UUID od­dílu, který si chcete při­vlast­nit, pak zjis­tit, kde je na­moun­to­vaný do sys­tému a podle toho te­prve mě­nit práva k němu. Po­dí­vejte se tedy do /media/<uziv_jmeno> (kde <uziv_jmeno> je ná­zev va­šeho uži­va­tel­ského účtu) a zjis­těte, jestli jste schopni svůj od­díl na­jít. Po­kud ne, vy­pište si všechny disky/oddíly při­po­jené k sys­tému:

sudo fdisk -l

Po­kud máte GPT, nej­spíš se nic ne­do­zvíte a bu­dete muset po­u­žít lshw.
Vý­pis hard­waru toho vy­pi­suje hrozný ko­tel, takže se tím prostě bu­dete muset pro­brat a hle­dat, co by tak mohl být váš od­díl. Obecně vzato je ro­zumné hle­dat podle ve­li­kosti, když na­jdete něco, co by od­po­ví­dalo ve­li­kostí tomu, co hle­dáte, po­dí­vejte se na lo­gi­cal name (např. /media/edison23/FC30-3DA9) a zkuste si udě­lat vý­pis da­ného mount pointu (např. ls /media/edison23/FC30-3DA9). Jakmile ob­je­víte ten správný mount point, mů­žete se vy­dat mě­nit práva.
Screenshot from 2014-12-21 14:57:15

Objevíte-li ně­jaké ne­přes­nosti, nebo do­konce kar­di­nální ho­va­diny, pro­sím, sdělte mi to, dě­kuji.

One thought on “Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *