Výlevy

Po­hodlí ne­zod­po­věd­nosti

Dneska jsem na vlastní kůži po­cí­til, jak po­ho­dlné to je zba­vit se od­po­věd­nosti za své činy. Ne, že bych pro­vo­zo­val zlo­činy proti lid­skosti nebo mlá­til vězně, ale vi­dím v tom jis­tou pa­ra­lelu, pro­tože zmí­něné zlo­činy se vět­ši­nou ko­naly nebo ko­nají pod zášti­tou ně­ja­kého re­žimu, tedy ne­byla kla­dena od­po­věd­nost na jed­not­livé vy­ko­na­va­tele, ale ti se opí­rali o re­žim. Můj pře­čin (nejen můj, ale mnozí to za něco špat­ného ne­po­va­žují) se týká, na mém blogu už jed­nou pro­bí­ra­ného, pře­pi­so­vání slov do češ­tiny. Po­kud jste četli, co jsem o tom psal po­sledně, tak vám musí být jasné, proč to při­rov­ná­vám ke zlo­činu. Prostě to po­va­žuji za něco špat­ného.

Do­sud jsem měl pro­blém, že jsem vy­ža­do­val ne­pře­pi­so­vat do češ­tiny všude, kde to šlo (na­pří­klad po pod­ří­ze­ných ko­rek­to­rech v naší sku­pině), ale ne­byl jsem s to ur­čit hra­nici, co ještě pře­psat, a co už ne. (Dneska už ni­kdo prostě ne­na­píše „re­gime“, na­pí­šete „re­žim“, jaksi nejde pře­pi­so­vat všechno.) I do­stalo se mi dnes roz­hře­šení. Bylo mi řečeno:Je přece Slov­ník spi­sov­ného ja­zyka čes­kého.  Tak se ho drž. (Něco na ten způ­sob.) Na­hléd­nul jsem do něj, zjis­til jsem, že ně­která slova se pře­pi­so­vat smí, ně­která ne, ně­která mají dvě va­ri­anty, celé je to úplně po­sta­vené na hlavu a ne­dává to nejmenší zdání lo­giky a smyslu, jenže to mě v tuhle chvíli ne­musí vů­bec za­jí­mat. Já se prostě po­dí­vám, když to budu moct ne­chat v ori­gi­nále, ne­chám to, když ne, tak to pře­píšu, ale mám za zády SSJC a nejsem za své činy v tomto ohledu od­po­vědný. Jaká úleva!

De­tect lan­gu­age » Czech

De­tect lan­gu­age » Czech
ale
De­tect lan­gu­age » Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *