Sankaku Lolicon CornerStalo se

Pe­do­filní uči­tel od­sou­zen na 4613 let

Ob­vykle bych asi po­dobný člá­nek na­psal na Ko­natu, kde mám svůj ne­o­fi­ci­ální San­kaku Lo­li­con Cor­ner (SLC), ale vzhle­dem k tomu, že to není ani Japan‐related a do­konce ani otaku‐related (o tom by se dalo po­le­mi­so­vat), tak si tímto za­vá­dím SLC na svém blogu. A jako první člá­nek do svého koutku vám při­ná­ším zprávu o cel­kem im­po­zant­ním vý­konu jis­tého uči­tele na Taiwanu.

Jistý uči­tel na do­plň­kové škole na Taiwanu byl ob­vi­něn za více než ti­síc zná­sil­nění a se­xu­ál­ních útoků na svých žá­cích. Trest mu byl ihned ale sní­žen o 4583 let.

Šestačty­ři­ce­ti­letý uči­tel je že­natý a učí na tak­zvané „bi­flo­vací“ škole, což je in­sti­tuce do­plň­ková ke kla­sické škole, kam žáci chodí ví­ce­méně dob­ro­volně pro upev­nění a roz­ší­ření svých zna­lostí ze školy.

Na této škole se zmoc­ňo­val svých ža­ček ně­kdy pouze je­de­nác­ti­le­tých, lá­kal je do sklepa a na od­lehlá místa na „osobní kon­sul­tace“. Takto se svým stu­dentkám denně vě­no­val celé čtyři roky.

Na­bí­zel jim malé platby za to, že bu­dou ml­čet. Ně­kdy se uchý­lil i k hroz­bám, že bu­dou za­tčeny nebo ode­brány svým ro­di­čům. I přesto však jedna dívka na­ko­nec in­for­mo­vala o ce­lém dění po­li­cii.

Po­li­cie uvedla, že cel­kem 12 dí­vek bylo zná­sil­něno 267krát a 746krát če­lilo ne­mrav­ným úko­nům z jeho strany. Cel­kem se tedy údajně jed­nalo o 1013 útoků se se­xu­ál­ním sub­tex­tem.

Po za­tčení uči­teli pů­vodní roz­su­dek vy­nesl tři­cet let vě­zení, což je nej­více, ko­lik za po­dob­ných okol­ností mohl do­stat. Když se ob­ha­joba od­vo­lala, vyšší in­stance soudu byla na­to­lik zne­chu­cena zá­važ­ností činu a na­pros­tým ne­do­stat­kem ka­jíc­nosti, že se roz­hodla každý pří­pad ře­šit in­di­vi­du­álně, což vedlo k roz­sudku o od­nětí svo­body na 4613 let a 10 mě­síců.

To ovšem na­prosto po­strá­dalo smysl, pro­tože ma­xi­mální délka trestu byla po­řád tři­cet let (pozn.: proč? to jsem taky ne­po­cho­pil, máte pro­stor na vy­já­d­ření v ko­men­tá­řích), takže mu bylo od­nětí svo­body zkrá­ceno o úcty­hod­ných 4583 let a 10 mě­síců.

Jak trest, tak jeho sní­žení, jsou druhé nej­vyšší, které kdy taiwan­ské soudy vy­nesly. Nej­vyšší se po­da­řilo do­stat otci, který opa­ko­vaně zná­sil­ňo­val svou dceru – 4739 let.

Ve vý­sledku bude muž tedy ve vě­zení 30 let, takže se do­cela dobře dá oče­ká­vat, že se od­tud ještě vrátí do na­šeho světa.

Ko­men­táře pod an­g­lic­kou verzí článku značně od­po­ví­dají cha­rak­teru ser­veru, vět­šinu nor­mál­ních lidí prav­dě­po­dobně značně po­horší, a proto si do­vo­lím ně­které oci­to­vat:

30 let za 1013 zku­še­ností s je­de­nác­ti­le­tými lo­lit­kami… to není špatné. Na­víc vě­zení na Taiwanu jsou aspoň stejně hezká jako v Ev­ropě.

Zná­sil­nění…“ … dob­ro­volně si jdou znova pro další … roz­por?

Na­ro­dil se ve špatné zemi.
» Jo, měl se na­ro­dit v Thaisku, ne na Taiwanu.

Pře­žije vě­zení a vy­jde jako bůh.
» A lidé v bu­douc­nosti ho bu­dou uctí­vat jako no­vého Je­žíše… no, pe­do­fil­ního Je­žíše.

Kdyby to bylo v Ja­pon­sku, tak ho po­vý­šili na ře­di­tele, lol.

Zdroj: San­kaku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *