Návody

Malá pří­ručka pro en­code

Posted on

v 1.0 Nejsem od­bor­ník, spíš pouhý uži­va­tel. Ale chtěl jsem si zku­sit na­psat po­dobný tu­tu­rial, a po­kud mi dáte zpět­nou vazbu, mohu ho u zlep­šo­vat. Na in­ter­netu už jsou ná­vody, menší či větší ob­tíž­nosti, já zde před­klá­dám ten ob­tíž­nosti nejmenší (tím pá­dem vás toho také nejméně na­učí).

Výlevy

An­gažmá v iks šou

Posted on

Chtěl jsem to na­psat na IRC jen jako krát­kou zprávu… Nebo jsem si to chtěl dát na zeď na FB pro­filu… Ale ro­ze­píšu se víc. Dneska jsem četl Li­dovky při ve­čeři. A zase jsem na­ra­zil na věci, které tak ne­ná­vi­dím. Když čtu in­ter­ne­tové zdroje, pře­nesu se přes to a ig­no­ruji to, ale když se pak do­stanu k tiš­tě­nému […]

Life shits

Jízda s při­da­nou hod­no­tou

Posted on

Tož jsem ne­dávno ces­to­val z Brna do Bu­dě­jo­vic, vla­kem. Byl to vskutku ne­za­po­me­nu­telný zá­ži­tek. České Dráhy opravdu vě­nují ob­rov­ské úsilí tomu, aby si je­jich zá­kaz­níci užili za své pe­níze co nej­více je­jich vlaků, a aby po­měr cena/čas byl pro zá­kaz­níky co nej­vý­hod­nější. Zde je tedy můj pří­běh.