Life shits

Kterak jsem má­lem při­šel o do­ménu

Posted on

Na pře­lomu října a lis­to­padu mi­nu­lého roku jsem se z hos­tingu C4 stě­ho­val na hos­ting Ebola​.cz, kde te­nhle web dlou­hou dobu pře­bý­val. Uči­nil jsem tak hlavně kvůli mno­hem lep­šímu po­měru na­bí­zený pro­stor / cena a dob­rým re­fe­ren­cím na Ebolu. Za stej­nou cenu do­stanu při­bližně 6x více pro­storu než u C4 hos­tingu, což se může ho­dit. Ne, že bych si […]

Guides

Blu­ray en­co­ding

Posted on

It’s now about 8 mon­ths since I star­ted my „en­co­der ca­reer“ in a group rip­ping anime DVDs known as Ani­me­corpx (ACX). I work for them as an en­co­der and what we do is ba­si­cally rip­ping anime DVDs re­le­a­sed in the USA to make them ac­cessa­ble for the rest of the world, where you ca­n’t buy them. But I actu­ally hate DVDs.

Guides

Mul­ti­lan­gu­age blog po­sts – Po­ly­lang

Posted on

I re­cently de­ci­ded, that I want to write a ce­train gu­ide (which will ho­pe­fully ap­pear here soon), and I want it to be in more lan­gu­ages (pre­ci­sely in Czech and En­g­lish). So I star­ted some re­search on this to­pic, but it was tou­gher than I ex­pec­ted, be­cause I did­n’t re­ally know what to search for. Tes­ting va­ri­ous ways of achie­ving my […]

Návody

Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang

Posted on

Ne­dávno jsem se roz­hodl na­psat jistý ná­vod (snad tu brzy bude) tak, aby byl pří­stupný i li­dem, kteří ne­ro­zumí česky. I hle­dal jsem plu­gin pro WP, který by ně­jak do­ká­zal spra­vo­vat ja­zy­kové verze pří­spěvků a strá­nek. Ne­vě­děl jsem moc, jak to má vlastně vy­pa­dat, takže hle­dání bylo slo­ži­tější (a zkou­šení za­hr­no­valo mj. up­da­to­vat WP z verze 3.0. na nej­no­vější, […]

Anime

Aki­con 2011

Posted on

Před týd­nem pro­běhl další z čes­kých anime conů, Aki­con 2011, který z kla­sic­kých conů (vy­jí­maje Ma­ni­fest, ten stojí na jiné úrovni) je po Ani­me­festu mým dru­hým nej­ob­lí­be­něj­ším. Pravda, žádný další třetí ob­lí­bený ne­mám, dál jez­dím jen za lidmi na Ad­vík, který ale rád ne­mám. Kaž­do­pádně jak bývá mým dob­rým zvy­kem, z dů­vodu růstu e‑penisu a ne­do­statku pe­něz (a po­třeby […]

Life shits

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Posted on

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš […]

Anime

Nad­di­mensi­o­nální pev­nost Ma­cross

Posted on

Kdysi dávno jsem si dal ta­kový cíl – jed­nou se chci po­dí­vat na všechna anime, co mají v ná­zvu Ma­cross, tedy jsou z Ma­cross ságy. Do­šel jsem k tomu poté, co jsem vi­děl sé­rii Ma­cross Fron­tier, skvě­lou hu­dební bo­jovku s vý­bor­nou ani­mací, kde zpívá mj. Ranka Lee, slečna se ze­le­nými vlasy (jsem na ně v anime tro­chu ujetý :D). Ne­dávno […]

Life shits

G+

Posted on

Tak jsem tam taky… Za­tím be­ta­verze mo­men­tálně už cel­kem slavné so­ci­ální sítě vy­ví­jené Go­o­glem s velmi krát­kým jmé­nem G+.

Anime

Sun­Sub

Posted on

Už pár mě­síců to při­pra­vu­jeme, dnes jsme to ko­nečně ofi­ci­álně roz­běhli. S chill a Ga­ra­xem (stejně jako já bý­va­lými členy Pant­subu) jsme roz­jeli no­vou sku­pinu Sun­Sub. Na­jdete ji na ad­rese www​.sun​sub​.se​kai​.cz. Jste ví­táni, dou­fáme, že vy, co se o ní do­zvíte z mého blogu tady, roz­ší­říte zvěsti, že exis­tu­jeme a řek­nete o nás svým zná­mým a otaku ve svém okolí. Jste ví­táni […]

Výlevy

Státní ma­tu­rity FTW!

Posted on

Už je mám skoro za se­bou… zí­tra mi zbývá ještě sloh z češ­tiny a budu mít ma­tury ho­tové, za před­po­kladu, že vším pro­jdu. A to je ten pro­blém. Až do vče­rejška, kdy jsem psal tak­zvaný di­dak­tický test (DT) z čes­kého ja­zyka (vyšší úro­veň), jsem si mys­lel, že to ne­bude zas tak hrozné. Gra­ma­tiku cel­kem umím a li­te­ra­tury tam snad to­lik […]

Překlady

Pře­klady

Posted on

Ne, ještě jsem s tím ne­sek­nul, ne­bojte se. Vzhle­dem k tomu, že jsem vy­stou­pil ze sku­piny Pant­sub, ve které jsem dlouhé dva roky pů­so­bil, a na pří­pravě nové sku­piny te­prve pra­cu­jeme s pár ex-členy Pant­subu, budu svou pře­kla­da­tel­skou čin­nost do­časně pu­b­li­ko­vat zde. Moc jsem toho za po­slední dva mě­síce ne­u­dě­lal, pro­tože ma­tu­ruji, ale budu se sna­žit. Všechny moje „mi­mosku­pi­nové“ […]

Anime

Fest Trip! aneb Ani­me­fest 2011

Posted on

Před rokem jsem si dal před­se­vzetí, že ať se bude dít co chce, na AF 2011 po­jedu. Obavy z toho, že bych se tam mohl ne­do­stat, pra­me­nily z jed­noho pros­tého faktu – le­tos ma­tu­ruju. Ale slí­bil jsem si, že ně­jaká blbá ma­tura mi AF ne­zkazí, a tak se i stalo.