Nad­di­mensi­o­nální pev­nost Ma­cross

Kdysi dávno jsem si dal ta­kový cíl – jed­nou se chci po­dí­vat na všechna anime, co mají v ná­zvu Ma­cross, tedy jsou z Ma­cross ságy. Do­šel jsem k tomu poté, co jsem vi­děl sé­rii Ma­cross Fron­tier, skvě­lou hu­dební bo­jovku s vý­bor­nou ani­mací, kde zpívá mj. Ranka Lee, slečna se ze­le­nými vlasy (jsem na ně v anime tro­chu ujetý :D). Ne­dávno jsem si na svůj quest znova vzpo­mněl a do­kou­kal jsem první sé­rii Ma­cross ságy, Su­per­di­mensi­o­nal For­tress Ma­cross (pře­klad v ná­zvu článku). Abych tro­chu uko­jil svou tvůrčí touhu, roz­hodl jsem se, že o tom něco na­píšu. (Měla by to být re­cenze, ale žád­nou re­cenzi jsem ni­kdy ne­psal, takže ne­če­kejte zá­zraky; po­kud už jste sem ale za­ví­tali a máte zá­jem o Ma­cross, zkuste číst dál.) Con­ti­nue rea­ding „Nad­di­mensi­o­nální pev­nost Ma­cross“

Sun­Sub

Už pár mě­síců to při­pra­vu­jeme, dnes jsme to ko­nečně ofi­ci­álně roz­běhli. S chill a Ga­ra­xem (stejně jako já bý­va­lými členy Pant­subu) jsme roz­jeli no­vou sku­pinu Sun­Sub. Na­jdete ji na ad­rese www​.sun​sub​.se​kai​.cz. Jste ví­táni, dou­fáme, že vy, co se o ní do­zvíte z mého blogu tady, roz­ší­říte zvěsti, že exis­tu­jeme a řek­nete o nás svým zná­mým a otaku ve svém okolí. Jste ví­táni s při­po­mín­kami, kri­ti­kou a ná­vrhy na vy­lep­šení. Po­kud byste nás chtěli na­vští­vit na IRC, máme ka­nál #sun­sub na Ri­zonu (#sunsub@​irc.​rizon.​net). Tě­šíme se na vás!

Státní ma­tu­rity FTW!

Už je mám skoro za se­bou… zí­tra mi zbývá ještě sloh z češ­tiny a budu mít ma­tury ho­tové, za před­po­kladu, že vším pro­jdu. A to je ten pro­blém. Až do vče­rejška, kdy jsem psal tak­zvaný di­dak­tický test (DT) z čes­kého ja­zyka (vyšší úro­veň), jsem si mys­lel, že to ne­bude zas tak hrozné. Gra­ma­tiku cel­kem umím a li­te­ra­tury tam snad to­lik ne­bude, ří­kal jsem si. Con­ti­nue rea­ding „Státní ma­tu­rity FTW!“

Pře­klady

Ne, ještě jsem s tím ne­sek­nul, ne­bojte se.

Vzhle­dem k tomu, že jsem vy­stou­pil ze sku­piny Pant­sub, ve které jsem dlouhé dva roky pů­so­bil, a na pří­pravě nové sku­piny te­prve pra­cu­jeme s pár ex-členy Pant­subu, budu svou pře­kla­da­tel­skou čin­nost do­časně pu­b­li­ko­vat zde. Moc jsem toho za po­slední dva mě­síce ne­u­dě­lal, pro­tože ma­tu­ruji, ale budu se sna­žit.

Všechny moje „mi­mosku­pi­nové“ pře­klady mů­žete sle­do­vat na stránce Pře­klady.

Pro za­čá­tek ko­nečně před­kla­dám po­slední díl Hat­su­koi Li­mi­ted.

An­gažmá v iks šou

Chtěl jsem to na­psat na IRC jen jako krát­kou zprávu… Nebo jsem si to chtěl dát na zeď na FB pro­filu… Ale ro­ze­píšu se víc.

Dneska jsem četl Li­dovky při ve­čeři. A zase jsem na­ra­zil na věci, které tak ne­ná­vi­dím. Když čtu in­ter­ne­tové zdroje, pře­nesu se přes to a ig­no­ruji to, ale když se pak do­stanu k tiš­tě­nému ma­te­ri­álu, jsem na to mno­hem cit­li­vější. Ten­to­krát mlu­vím o pře­pi­sech ci­zích slov. Ne­rad vi­dím, když jim v no­vi­nách chybí čárka nebo tam, ne­dej Bože, mají hrubku, ale to se mi dneska ne­stalo. Zato jsem tam na­šel dvě věci (pře­čtl jsem dva články), o kte­rých si mys­lím, že by se k nim češ­tina ne­měla ni­kdy sní­žit.

Con­ti­nue rea­ding „An­gažmá v iks šou“

Jízda s při­da­nou hod­no­tou

Tož jsem ne­dávno ces­to­val z Brna do Bu­dě­jo­vic, vla­kem. Byl to vskutku ne­za­po­me­nu­telný zá­ži­tek. České Dráhy opravdu vě­nují ob­rov­ské úsilí tomu, aby si je­jich zá­kaz­níci užili za své pe­níze co nej­více je­jich vlaků, a aby po­měr cena/čas byl pro zá­kaz­níky co nej­vý­hod­nější. Zde je tedy můj pří­běh.

Con­ti­nue rea­ding „Jízda s při­da­nou hod­no­tou“