Vlastní fonty v La­TeXu

Te­nhle člá­nek o sá­zení v La­texu (Lua­texu, Xe­texu, Texu, wha­te­ver) píši z po­sice člo­věka, který sice už pár věcí na­sá­zel a byl nu­cen pár pro­blémů ře­šit, ale roz­hodně se ne­po­va­žuje za od­bor­níka (spíše za znač­ného laika, kte­rému dost věcí okolo TeXu při­jde jako temná magie). Proto budu velmi rád, když mě na ne­přes­nosti upo­zor­níte.

Con­ti­nue rea­ding „Vlastní fonty v La­TeXu“

Anime adap­tace vs. adap­tace anime, aneb o pří­vlast­cích ne­shod­ných

Jsem gra­m­mar nazi. Mám češ­tinu rád a ne­mám rád lidi, co ji przní. Jsem také pu­rista a ne­mám rád pro­gre­sivní změny ja­zyka typu pře­pi­so­vání všech mož­ných ci­zích slov do češ­tiny a psaní „z“ ve slo­vech, kde v pů­vod­ním ja­zyce bylo „s“. Vy­me­zuji se tím a baví mě tím pro­vo­ko­vat okolí. Zase na dru­hou stranu se ne­do­káži zto­tž­nit s jis­tými druhy sva­zo­vání ja­zyka, které je podle sou­čas­ných pra­vi­del nutné.

Con­ti­nue rea­ding „Anime adap­tace vs. adap­tace anime, aneb o pří­vlast­cích ne­shod­ných“

Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem

[img dir=2013/11 id=kb_chasis_up.jpg]

To jsme tak s PLI­Nem v září vy­ra­zili na skvě­lou školní akci – Py­thon workshop. To zna­mená, že jsme pod ve­de­ním na­šich vy­u­ču­jí­cích z lin­gvis­ti­kého labu na FI 4 dny po­bý­vali v campu Bal­do­vec a tam usi­lovně pro­gra­mo­vali. Byli to skvělí dnové, tím, víc, že ko­lek­tivní pro­gra­mo­vání ještě s piv­kem ve­dle no­te­booku nemá chybu. Tedy, nemá to chybu do té doby, než se vám po­daří si ru­kou půl­litr zpola plný piva zvrh­nout na za­pnutý ote­vřený no­te­book. A to se mně po­da­řilo.

Con­ti­nue rea­ding „Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem“

Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…

[img dir=2013/08 id=natsucon_wallpaper_small.jpg align=left]

V ne­děli skon­čil další z čes­kých conů za­mě­ře­ných na ja­pon­skou po­p­kul­turu, ten­to­krát Natsu­con, roč­ník prvý. Na po­pis prů­běhu akce kašlu, stejně jsem vět­šinu času se­děl s #ota­ku­lan­dem a/nebo Xi­ma­rou v hos­podě, ale před chvílí jsem na­psal krátké hod­no­cení pro ofi­ci­ální re­port Ko­naty, tak stejně dobře můžu zby­tek svých dojmů vy­lít tady.

Con­ti­nue rea­ding „Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…“

59 ho­din Ani­me­festu, fla­me­war, zkouš­kové a obecný li­fe­shit

Už do­cela sluš­nou dobu hle­dám čas na to, abych sem mohl zas něco na­psat. Místo toho buď pře­klá­dám, se­dím v hos­podě, čtu knihy, nebo se učím. Budu tvr­dit, že to učení mo­men­tálně pře­vládá, pro­tože je zkouš­kový. Kaž­do­pádně na pro­kras­ti­naci si člo­věk čas vždycky na­jde, na­víc teď mě če­kají ty nej­těžší zkoušky, takže je ide­ální čas za­čít psát o vý­znam­ných hov­nech v mém ži­votě.

Con­ti­nue rea­ding „59 ho­din Ani­me­festu, fla­me­war, zkouš­kové a obecný li­fe­shit“

Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby

Tak jsem se po delší době po­dí­val na svůj blo­gí­sek a kou­kám, že už je to 0.75 roku, co jsem nic ne­na­psal. K tomu se ještě velmi pří­hodně do­sta­vil KOPŘ (ku­rev­ský od­por k pře­klá­dání), takže jsem do­stal chuť na­psat re­port k Tr­pas­li­conu, na kte­rém jsem o wee­kendu byl. Con­ti­nue rea­ding „Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby“