AnimeStalo se

Natsu­con 2014

Byl jsem tam. Teda ne­byl.

Ty ne­za­jí­mavé de­taily.

6 thoughts on “Natsu­con 2014

 1. Úžasný re­port, vi­dím, že na spoustu věcí máme po­dobný ná­zor. Kaž­do­pádně mě do­cela mrzí, že jsem se ne­do­stala na tu tvou a As­t­ra­kovu před­nášku, vzduch li­noucí se ze třídy po ote­vření dveří mě sko­lil lépe, než kop z otočky Chucka Norrise. Na příš­tím conu se k vám snad při­po­jím na déle, než jen 5 mi­nut. Když jsem v re­portu četla, ko­lik jste toho za­žili a jaká tam na­ko­nec byla sranda, mu­sím si to vy­zkou­šet na vlastní kůži. Ji­nak opravdu dobrý re­port, mys­lím, že je­den z nej­lep­ších, co jsi za­tím na­psal. A není v něm žádná gra­ma­tická chyba! Jen tak dál edíku, jen tak dál :)

 2. @Sušenka: Och, dě­kuji. (Vzhle­dem ke mému ná­zoru na kva­litu toho re­portu si ří­kám, jestli tvá re­akce není dobře skrý­va­nou iro­nií, ale budu si mys­let, že ne xD)
  Co se kva­lity vzdu­chu týče, vě­řím, že to mu­selo být pří­šerné, ale já si to ab­so­lutně ne­u­vě­do­mo­val při té před­nášce… asi jsem byl pří­liš za­braný do vy­klá­dání sra­ček xD
  Jo, a chyby už byly na­hlá­šeny těmi před te­bou :) (ale fakt hru­bici jsem tam měl jen jednu zjevně)

 3. Zase jako pivo ze Zlejch… ta lo­kace byla na to­hle lu­xus~

 4. Jako ta cesta vla­kem byla epic, půlku cesty jsem si mys­lel že nám ta žen­ska (waifu asi­ata) ro­zu­měla a bude nás chtítí za­bít na­ráž­kama o loli. x’D

 5. @Nya-chan: jo, to ne­bylo spatny, no… ale ja jsem pro­ste zvyk­lej na br­nen­sky ceny, takze jsem tro­chu vy­ska­ko­val, kdyz jsem to vi­del tam xD ale ji­nak co se lo­kace tyce, tak to bylo su­per, o tom zadna
  @Berry: ja taky xD jeste jak se nas pak na neco ptala xD

 6. @wdison23: Ne­tu­ším na co se ptala, ale teď jsem psal Naně a pry jsme hrozní a že se ji cesta vla­kem ne­lí­bila a že je ura­žená. xD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *