Life shitsStalo se

Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…

[img dir=2013/08 id=natsucon_wallpaper_small.jpg align=left]

V ne­děli skon­čil další z čes­kých conů za­mě­ře­ných na ja­pon­skou po­p­kul­turu, ten­to­krát Natsu­con, roč­ník prvý. Na po­pis prů­běhu akce kašlu, stejně jsem vět­šinu času se­děl s #ota­ku­lan­dem a/nebo Xi­ma­rou v hos­podě, ale před chvílí jsem na­psal krátké hod­no­cení pro ofi­ci­ální re­port Ko­naty, tak stejně dobře můžu zby­tek svých dojmů vy­lít tady.

Tak tedy – z fi­nanč­ních a e‑penisařských dů­vodů jsem se na po­slední chvíli při­hlá­sil chill, že bych taky rád or­go­val v ja­kuze, tedy ce­lo­co­nové hře na vraž­dění. Ještě ni­kdy jsem na conu, kde by se ta­hle hra hrála, ne­byl (tu­ším, že to se prak­ti­ko­valo ako­rát kdysi na Ad­víku (note the ac­cent above „i“), takže jsem ne­měl moc před­stavu, do čeho jdu. Služba byla na­ko­nec mno­hem jed­no­dušší, než jsem si před­sta­vo­val. Nejenže pro­pa­gace celé hry byla do­sti na­ni­co­vatá, takže o tom mnoho lidí ne­vě­dělo, ale taky jsme ne­mu­seli dě­lat nic ji­ného, než se­dět, za­pi­so­vat li­dem killy, fo­tit je, aby mohli být kill­nuti a pří­padně za­stu­po­vat ostatní sta­no­viště v za­pi­so­vání achievů z achie­ve­ment game (další ce­lo­co­novka) do sys­tému, na což všichni zjevně há­zeli bo­bek. Ta­ková práce mi vy­ho­vo­vala, pro­tože jsme měli služby po dvou a mohli jsme si po­ke­cat… aspoň to jsem si mys­lel. Ve sku­teč­nosti nás na sta­no­višti po­řád bylo hafo, takže jsme ne­ke­cali jen ve dvou, ale v mnoha. Fair enough, too.

Any­way, ne­jez­dím na cony proto, abych cho­dil na pro­gram, takže jsem vět­šinu času trá­vil buď v hos­podě s lidmi (?) z #ota­ku­landu a/nebo s Xi­ma­rou, nebo ke­cá­ním s ji­nými lidmi ně­kde jinde. Po­ložky pro­gramu jsem na­vští­vil všeho všudy asi čtyři – Ra­di­o­ak­tivní dis­kuse (Astrak&Ratman), ně­jaký Tóhó shit (As­t­rak), pro­mí­tání AMV a za­kon­čení. Well, k před­nášce Ra­di­o­ak­tivní dis­kuse na In­ter­netu a jinde (nebo jak se to jme­no­valo) mu­sím říci, že ta verze, již před­nesli chlapci na Ani­me­festu, byla mno­hem lepší. Sorry, pá­nové. Nej­lepší z těch čtyř věcí byla AMV a za­kon­čení. No, jak ří­kám, pro­gram mě ne­za­jímá moc, takže je mi to jedno. Když jsem před co­nem kou­kal do Con­dro­idu, co je za pro­gram, za­u­jalo mě víc věcí, ale kdo z té hos­pody má vy­lé­zat a cho­dit na pro­gram, když si může dát další pivko, že ano. Zvláště pak je-li ve spo­leč­nosti #ota­ku­landu, kde se ještě na­víc po dlouhé době ukáže Will-Rock a při­nese „dobrou, pro dost lidí teda spíš špat­nou, zprávu“ – při­jede Pi­o­los. Fuck yea, zase ne­budu nej­větší prase v okolí akce, ho­o­ray. No, jak se uká­zalo, kom­bi­nace je to sku­tečně vra­žedná, do­ká­zali jsme v té hos­podě vy­pro­du­ko­vá­ním jed­noho piva s chilli omáč­kou a pe­přem a troj­ná­sob­ným (po­stup­ným) umý­vá­ním stolu roz­li­tým pi­vem do­hnat číš­níka téměř k tomu, aby nás vy­ho­dil. Ne­u­dě­lal to, možná si ří­kal, že z nás má tržbu. Pře­mýš­lím, jestli mu do­šlo, že kdy­bychom tam ne­byli, tak se ta hos­poda možná tak ne­vy­prázd­nila a jeho tržba by byla značně větší.

Z pátka na so­botu jsme za­padli s Xi­ma­rou a Pi­o­lem do Pi­o­lova ob­lí­be­ného téměř non-stop bow­ling baru, kde Pi­o­los pěkně za­pla­til bow­ling a krásně jsme si za­hráli (a pro­hráli s ním, moc to umí, hajzl xD). (Pi­o­lův ob­lí­bený bar tomu ří­kám proto, že to je přesně ten, kde nás zval na mi­nu­lém Aki­conu na všechno proto, abychom tam s ním byli, když ho vy­ho­dili s akce.) Pi­o­los ku­po­divu za­ne­dlouho na to usnul a po­sléze ode­šel, takže jsme s Xim zů­stali sami a vy­pa­dali jsme jako mi­le­necký pár, který si za­šel do za­kou­ře­ného baru v noci po sexu. Just ki­d­ding, ale mu­selo to vy­pa­dat vtipně, in­tensivně jsme ke­cali a zů­stali jsme tam až do za­ví­račky ve 4 ráno, při­čemž pak nás ne­chtěli pus­tit zpátky na do KC Za­hrady (kde se con ko­nal), tak jsme van­dro­vali po Cho­dově a hle­dali non-stop… když jsme ho asi v pět na­šli, tak jsme se do­zvě­děli, že nás v sedm vy­hodí, ale to už měl ote­vřeno Lidl, kde jsme si mohli dát sní­dani. Bá­ječně na­ča­so­vané, ako­rát jsme z toho byli oba po­ně­kud mrtví. Druhá noc už byla tro­chu klid­nější, to jsme vedli úžasně per­versní dis­kuse s ce­lým #ol­kem v tom sa­mém baru o růz­ných způ­so­bech ces­to­vání po sil­nici do kopce, a na con nás pak pus­tili spát.

Ne­děle se nesla ve zna­mení jed­noho za­bi­tého a jed­noho na­iv­ního člo­věka. Ten druhý se chtěl re­gis­tro­vat na ja­kuzu asi dvě ho­diny před kon­cem hry, pro­čež jsme jej spo­ko­jeně od­mítli s tím, že se nám ne­chce hle­dat tis­kárnu a za­pí­nat ji.

Domů jsme od­ces­to­vali s Au­rim úžas­ným D1 Ex­pre­sem (který btw za­ne­dlouho zruší) a já mohl zcela mr­tev jít v ústrety své milé mance (s níž byla její ne­bohá ne­vinná mladší sestra, anu jsem zjevně značně dě­sil ně­kte­rými svými vý­roky).

Tedy, abych to shr­nul – jsem rád, že místo ma­ďar­ského conu bu­ze­rantů (tedy Adviku (note the not ac­cen­ted „i“)), na který může jet jen bl­bec, na­ivní osoba a new­fag (příp. ještě ma­so­chista), vznikl po­u­ži­telný letní con or­ga­ni­so­vaný sluš­nými lidmi, ne­přecpaný ná­vštěv­níky (dou­fám, že po­čet lidí se moc ne­změní, ká­cečko není tak velké) a vů­bec prostě pří­jemný. Za­jí­mavé je, že jsem si fakt ne­všiml pří­liš vel­kého po­čtu na­ru­tard­ských cosplayů, ale jak se zmi­ňuji na Ko­natě ve svém krát­kém hod­no­cení, to je možná způ­so­beno prostě se­lek­tivní sle­po­tou. Obecně se sna­žím cosplaye fil­tro­vat, pro­tože v 99 % pří­padů je pří­šer­ných, anžto si značná část cospla­yerů ne­u­vě­do­muje, že na to prostě ne­mají (ať schop­nosti nebo po­stavu nebo ji­nak), a je úplně jedno, že se sna­žili – špatný cosplay je prostě špatný cosplay a chlu­bit se s ním na ve­řej­nosti je asi po­dobně špatný ná­pad, jako kdy­bych já se roz­hodl, že mu­sím za­čít zpí­vat. To, že bych se sna­žil, by můj zpěv ni­jak ne­zba­vilo toho, že by pro vět­šinu lidí se slu­chem byl vra­žedný. (To­hle při­rov­nání není úplně z mojí hlavy, mys­lím, že z As­t­ra­kovy.) Btw, As­t­rak na Natsu­conu vy­hrál po­víd­ko­vou sou­těž v ka­te­go­rii Boys Love. A právě jsem na­psal re­port, jenž má nést po­na­u­čení pro české „otaku“ – pro­boha pře­staňte dě­lat cosplaye a dejte si radši pivo, české kul­tuře tím pro­spě­jete mno­hem víc.

========
v1 – 30.08.2013 17:55:13
v2 – 30.08.2013 18:23:45
v3 – 30.08.2013 19:14:04

Po­kud na­jdete v textu ně­jaké chyby, pro­sím, oznamte mi je na IRC nebo v ko­men­tá­řích. Díky.

2 thoughts on “Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…

  1. Advik 2013 jsem si užil s ma­ďar­skými bu­ze­ranty. Zna­mená to tedy, že jsem bl­bec, na­ivní osoba, new­fag a asi i ma­so­chista? :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *