NávodySoftware

MS Word 2007: Nelze vlo­žit po­známku, ko­men­tář, etc. do do­ku­mentu

Možná se vám to ně­kdy stalo, možná stane ča­sem – ote­vřete do­ku­ment (.doc) v Micro­soft Wordu a zjis­títe, že ne­mů­žete vklá­dat po­známky pod ča­rou, ko­men­táře, vlastně skoro nic kromě nor­mální edi­tace. Čím­pak to může být? Mně se to stalo poté, co jsem do­stal .doc vy­ex­por­to­vaný z Ope­nO­f­fice. Chvíli mi tr­valo, než jsem se hle­dá­ním na Go­o­glu za­čal při­bli­žo­vat já­dru pro­blému, ale na­ko­nec to bylo celé velmi jed­no­du­ché.

Ope­nO­f­fice totiž z ně­ja­kého dů­vodu ex­por­tují sou­bory do .doc za­mčené, takže v nich část edi­tací nelze pro­vá­dět. Jde jen o to ty­hle do­ku­menty ve Wordu ode­mknout. Je­diný pro­blém je v tom, že to­hle ode­mčení pro­vá­díte po­mocí tla­čítka Uzamknout do­ku­ment, což je tro­chu za­vá­dě­jící.

Ke zmí­ně­nému tla­čítku se tedy do­sta­nete cel­kem jed­no­duše přes zá­ložku Re­vize, tla­čítko Uzamknout do­ku­ment by mělo otevřít po­stranní pa­nel, kde bude na­psáno něco ja­kože „Do­ku­ment je chrá­něn před ne­ú­mysl­nými změ­nami“, a dole bude tla­čítko Ode­mknout. A je to.

Máte‐li jiné zku­še­nosti, popř. setkali‐li jste se s ně­ja­kým po­dob­ným pro­blé­mem, který ne­šel takto vy­ře­šit, po­dělte se s tím v ko­men­tá­řích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *