Life shitsNávodySoftwareUnix

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš kon­krétně můj disk) pro­je­vil známky stáří a s Win­dows 7 za­čaly být po­tíže. No­te­book ni­kdy dob­ro­volně ne­vy­pí­nám, vždycky po­u­ží­vám spá­nek, jenže po­slední do­bou byla šance, že se úspěšně uspí a pak ještě pro­budí, sta­tis­ticky pod 30%, což se stalo ne­ú­nos­ným.

Měl jsem ně­ko­lik mož­ností. Nový no­te­book, nový disk, zku­sit jiný sys­tém. Za­čal jsem nej­lev­nější me­to­dou a zjis­til jsem, že na Li­nuxu ne­mám s tímto pro­blém. Ně­ja­kou dobu jsem zkou­šel dis­tri­buce z ro­diny Ubuntu, tedy Ubuntu, Xu­buntu, Ku­buntu a Lu­buntu; ne­zku­sil jsem jen Edu­buntu. A na­ko­nec jsem si vy­bral Lu­buntu. A tímto člán­kem se po­ku­sím tro­chu shr­nout jeho mož­nosti, vý­hody a ne­vý­hody, které jsou pro ne­zku­še­ného pře­běh­líka od Win­dows  s vy­so­kými ná­roky na po­hodlí práce s OS (= le­no­cha) dů­le­žité.

Lu­buntu je po­měrně ne­známá dis­tri­buce, když se ko­lem sebe po­dí­vám v před­náš­ko­vém sále na in­for­ma­tice na VUT v Brně, tak vět­ši­nou vi­dím Ubuntu, ob­čas ně­jaký De­bian. Kdy­bych se roz­hodl po­u­ží­vat Ubuntu, tak se ne­budu ob­tě­žo­vat s tímhle člán­kem, ale Lu­buntu má po­měrně sla­bou pod­poru na fo­rech a ně­které věci se špatně hle­dají.

Vý­hody Lu­buntu

V mnoha vě­cech je Lu­buntu na­sta­vené tak, aby se cho­valo jako Win­dows. Týká se to pře­de­vším klá­ve­so­vých zkra­tek (pro­hlí­žeč sou­borů Win+E, spus­tit pro­ces Win+R, etc.), ale i ta­ko­vých ma­lič­kostí, jako že lze pře­ta­ho­vat sou­bory do ně­ja­kého pro­gramu i tak, že po­dr­žíte sou­bor myší, pře­pnete si alt‐tabem na cí­lový pro­gram a pus­títe. To v Ubuntu ani Xu­buntu nejde a po­vím vám, když je na to člo­věk zvyklý, tak to hodně zpo­ma­luje.

Další vý­ho­dou (po­ně­kud sub­jek­tivní, uzná­vám) je jeho gra­fické pro­středí. Je velmi jed­no­du­ché, běží na Open­boxu (což je ne­sta­bilní ko­kot, ale v zá­sadě má samé cel­kem snadno ře­ši­telné pro­blémy, vizte níže), což zna­mená ex­trémně nízké hard­wa­rové ná­roky (po za­pnutí má ko­lem 100 MBRAM) a žádné hnusně pře­plá­cané pro­středí jako má Ku­buntu. V zá­klad­ním na­sta­vení má cel­kem pěkné ne­ob­tru­sivní rá­mečky oken, tmavá lišta taky ujde, ikonky jsou stan­dardní ubun­ťácké tu­ším, které jsem si změ­nil na pře­hled­nější Oxy­gen theme. Pod ikon­kou ve­dle ho­din na­jdete hezké menu, ve kte­rém na­lez­nete pře­hledně pří­stupné věci jako spá­nek, hi­ber­nace, vy­pnutí etc. Něco v něm chybí, ale o tom až v ne­ga­tivní sekci článku.

Co se zá­kladní soft­wa­rové vý­bavy týče, vů­bec to není špatné. K dis­po­sici je Abiword jako tex­tový pro­ce­sor, Chro­mium jako brow­ser (skoro to­též jako Chrome, ale open­source), Auda­ci­ous jako pře­hrá­vač hudby (ne­u­vě­ři­telně kva­litní v po­rov­nání s ostat­ními li­nu­xác­kými pro­gramy pro hudbu, ač­ko­liv na AIMP2 nemá, práce s pla­y­listy je pain in the ass), GNOME Mpla­yer (který stojí za hovno, do­po­ru­čuji pří­padně na­hra­dit SM­pla­ye­rem), Pi­d­gin jako IM a Tras­mis­sion pro P2P (ujde), Le­a­f­pad jako win­dowsácký No­te­pad a ne­chybí SW pro pro­hlí­žení PDF, ob­rázků a vět­šiny běž­ných věcí. Správu sou­borů ob­stará pro­gram velmi po­dobný win­dowsác­kému Ex­plo­reru (takže mi­zerný, ale aspoň se v něm na­roz­díl od Ubuntu dají ručně psát cesty ke slož­kám). Xchat pro IRC ku­po­divu chybí, ale apt‐get in­stall xchat to řeší. Mi­mo­cho­dem, kdo je zvyklý z Win­dows na ikonku XChatu v sys­tem tray (sys­té­mová lišta), ocení, že tady se opět na­roz­díl od Ubuntu a Xu­buntu ob­jeví sama. Sa­mo­zřejmě to není všechno, co člo­věk po­tře­buje, ale mys­lím, že de­ve­lo­peři Lu­buntu od­vedli dobrou práci v ba­lan­co­vání oka­mžité po­u­ži­tel­nosti a ne­pře­plá­ce­nosti pro­gramy, které člo­věk ni­kdy ne­vy­u­žije.

Na­ko­nec výčtu vý­hod si  do­vo­lím po­známku k in­sta­laci. Je rychlá. Re­la­tivně. A aspoň na­roz­díl od ubun­ťácké ne­na­bízí v kroku o vý­běru místa in­sta­lace de­faultně zfor­má­to­vání ce­lého disku a zru­šení všech od­dílů, ale pěkně po­píše, co při které mož­nosti bude sma­záno a do­konce se toho i drží. Tento krok sa­mo­zřejmě na­bízí i zcela ma­nu­ální cestu. Ji­nak je ví­ce­méně stan­dardní.

To, co vás bude na Lu­buntu za­ru­čeně štvát (aneb ne­vý­hody)

Na za­my­kání ob­ra­zovky si mu­síte do­psat do kon­fi­gu­race sys­tému vlastní klá­ve­so­vou zkratku (vizte níže). No ne­kou­kejte se na mě tak vy­je­veně, ja to ne­vy­mýš­lel. Ob­sta­rává to Xscre­ensa­ver.

Na uspá­vání no­te­booku si bu­dete muset také ob­sta­rat vlastní zkratku, stan­dardní ne­fun­gují (nebo aspoň mně na no­te­booku ne­fun­guje). Také jsem ni­kde za­tím ne­na­šel na­sta­vo­vání cho­vání při za­klapnutí dis­playe a vů­bec po­řádný ná­stroj na power ma­nage­ment. K na­srání, ano.

Mno­hem horší ale je, že z ně­ja­kého dů­vodu lx­key­map, který se stará o na­sta­vení klá­ves­nice, ne­do­vo­luje pře­pí­nání mezi klá­ves­ni­cemi. Prostě to nejde přes GUI (gra­fické roz­hraní). Exis­tuje wor­ka­round přes CLI (roz­hraní pří­ka­zo­vého řádku), dal jsem to dolů do ře­šení pro­blémů.

Co se týče Open­boxu, ten má různé chyby nebo chy­bě­jící funkce. Čeho si všim­nete asi nejdřív, je jeho zvyk po pro­bu­zení ze spánku do sys­tem traye opa­ko­vaně vklá­dat mezi ikonky pro­gramů me­zery. Ře­šení ku­po­divu bylo jed­no­du­ché, níže (ale po jeho po­u­žítí, jak jsem si všiml, už v trayi není ikonka XChatu >__<). Další věc, která vás může štvát je, že ne­umí (nebo resp. ja na to za­tím ne­při­šel) změ­nit po­zadí plo­chy.  Nej­spíš na to exis­tuje wor­ka­round, já to moc ne­ře­šil.

Další ne­vý­ho­dou je, že při alt‐tabu ne­umí zob­ra­zo­vat ná­hledy oken, ale to je cena za ma­lou ná­roč­nost na RAM.

Po­kud na sys­tému bu­dete chtít něco dě­lat a ne­máte zrovna tablet, tak asi jedna z prv­ních věcí, co udě­láte, bude, že o ně­ko­lik bodů zmen­šíte sys­té­mový font a fonty v Open­boxu, pro­tože jsou prostě ob­rov­ské.

Mno, tro­chu jsem se bál, že mi ne­vý­hody vy­jdou delší než vý­hody, ale kou­kám, že to na­ko­nec ne­bylo tak strašné (ač­ko­liv uzná­vám, že ně­které uve­dené věci jsou opravdu silně na­sí­rací, ale dá se na to zvyk­nout, když chcete, věřte mi). Snad jsem na nic ne­za­po­mněl.

Ře­šení ně­ko­lika zmí­ně­ných pro­blémů

Me­zery mezi ikon­kami v sys­tem trayi

Vy­tvořte tex­tový sou­bor vas_nazev.sh, který bude ob­sa­ho­vat ná­sle­du­jící:

#!/bin/bash
killall lxpanel
find ~/.cache/menus -name '*' -type f -print0 | xargs -0 rm
lxpanel -p Lubuntu &

Me­zer se pak zba­víte tím, ze v ter­mi­nálu spus­títe sou­bor pří­ka­zem sh ./vas_nazev.sh

Klá­ve­sová zkratka na za­mknutí dis­playe

Do sou­boru /home/vase_slozka/.config/openbox/lubuntu-rc.xml vložte ná­sle­du­jící:

<keybind key="C-A-l">
<action name="execute">
<command>xscreensaver-command -lock</command>
</action>
</keybind>

Pak asi bu­dete muset re­star­to­vat sys­tém (nebo se mi­ni­málně znovu při­hlá­sit), a pak by vám to mělo fun­go­vat po zkrat­kou Ctrl‐Alt‐L. Mi­mo­cho­dem, zjis­til jsem, že se dis­play za­mkne i při za­klapnutí víka no­te­booku.

Pře­pí­nání klá­ves­nic

V ter­mi­nálu za­dejte:

setxkbmap -option grp:alt_shift_toggle us,cz
setxkbmap -option grp:alt_shift_toggle "us, cz (qwerty)"

Na­staví pře­pí­nání alt‐shiftem mezi an­g­lic­kou a čes­kou qwertz nebo čes­kou qwerty klá­ves­nicí. (Další kódy jsou na­pří­klad ru, jp atd.). Po­kud se vám po­daří ně­kde na­jít kom­plexní se­znam kódů ostat­ních klá­ves­nic, pro­sím, po­dělte se.

A to je všechno. Vlastní zku­še­nosti, opravy a pro­jevy vděč­nosti jsou v ko­men­tá­řích ví­tány ^__^. A ně­kdy se zase ozvu, jak dlouho jsem to na Li­nuxu vy­dr­žel a co mě vy­hnalo zpátky na­Win­dows, popř. co mě u Li­nuxu stále drží a jak jsem se do­ká­zal ne­chat ne­vy­hnat. Jsem na to sám zvě­davý.

6 thoughts on “Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

 1. Já mám Lu­buntu na svém pc asi půl roku a jsem ma­xi­málně spo­ko­jený, teď sice kvůli změně disku jsem na ji­ném po­čí­tači a mám Puppy li­nux, ale dám tam taky Lu­buntu, jen co mu kou­pím dvd me­cha­niku. Mám ho totiž vy­pá­lené na dvd a to­hle amd Sempron 3000+ socket 754 768Mb RAM, 80GB HDD má je­nom cédéčko. Po­kud ne­znáte Puppy, tak je to taky fajn sys­tém, jen je an­g­licky a má pár much na­víc, ale je sa­kra rychlý, jel mi i na ce­le­ronu 366MHz, 256MB RAM.

 2. Na­zdá­rek, jedu Lu­buntu 13.10 a spo­ko­je­nost… ji­nak na­sta­vení klá­ves­nice je de­fault ‚en‘, ale po­kud se klikne pra­vým tla­čít­kem myši na ikonu ‚en‘ vpravo ve­dle ho­din a z kon­tex­tové na­bídky vy­bere ‚Na­sta­vení Pře­pí­nač roz­vr­žení klá­ves­nice‘, od­škrtne se po­ložka ‚Keep sys­tem la­y­outs‘, je možné v sekci ‚Roz­vr­žení klá­ves­nice‘ při­dat ‚cz‘ a v sekci ‚Volby změny roz­vr­žení‘ lze vy­brat způ­sob pře­pí­nání da­ných klá­ves­nic (jsem zvyklí na levý Alt + levý Shift če­muž od­po­vídá ‚lalt_lshift_toggle‘.
  Také je dobré si ak­tu­a­li­zo­vat ja­zy­ko­vou pod­poru (ikdyž není 100%) přes levé spodní menu ‚Volby – Ja­zy­ková pod­pora‘.
  Také pro in­sta­laci apli­kací typu Skype, apod. je nutno na­sta­vit zdroje přes levé spodní menu ‚Sys­té­mové ná­stroje – Správce ba­líků Sy­na­p­tic‘, menu ‚Na­sta­vení – Zdroje‘ zá­ložka ‚Ostatní soft­ware‘, kde se za­škrtne po­ložka ‚Part­neři Ca­no­ni­calu‘. Po po­tvr­zení ‚Za­vřít‘ je po­třeba dále v Sy­na­p­ticu po­tvr­dit ikonky ‚Ob­no­vit‘, ‚Ak­tu­a­li­zo­vat vše‘ a na­ko­nec ‚Po­u­žít‘. Nové apli­kace lze vy­hle­dat přes ikonku ‚Hle­dat‘.
  Velká vý­hoda to­hoto sys­tému je ne­ná­roč­nost, s re­la­tivně sta­rým že­le­zem to valí cel­kem svižně. Vý­borná ná­hrada za do­slu­hu­jící Win­dows XP.

  Hodně štěstí a po­hody s tímto OS
  Fan­to­mas

 3. Ahoj, je to asi blbý do­taz, ale proč mi nejde v Lu­buntu spu­tit in­ter­ne­tové rá­dio? Hlási mi to, že není k dis­po­zici ani nic ke sta­žení, co by to ře­šilo :/ Chtěla jsem ná­hradu za W XP a ka­ma­rád na­in­sta­lo­vat Lu­buntu, tak se s tím se­zna­muju ;) kdyžtak díky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *