Life shits

Kterak jsem má­lem při­šel o do­ménu

Na pře­lomu října a lis­to­padu mi­nu­lého roku jsem se z hos­tingu C4 stě­ho­val na hos­ting Ebola​.cz, kde te­nhle web dlou­hou dobu pře­bý­val. Uči­nil jsem tak hlavně kvůli mno­hem lep­šímu po­měru na­bí­zený pro­stor / cena a dob­rým re­fe­ren­cím na Ebolu. Za stej­nou cenu do­stanu při­bližně 6x více pro­storu než u C4 hos­tingu, což se může ho­dit. Ne, že bych si na C4 mohl stě­žo­vat. Kaž­do­pádně při pře­chodu jsem na Ebole po­žá­dal i o pře­vod do­mény a na C4 jsem ohlá­sil, že už ji pro mě ne­musejí par­ko­vat. Před­po­klá­dal jsem, že když Ebola má na svém webu na­psáno, že stačí za­škrt­nout mož­nost „pře­vést do­ménu“ a o všechno ostatní se po­sta­rají oni, tak že se o to opravdu po­sta­rají, a dál jsem to ne­ře­šil. Pře­chod na nové ser­very pro­běhl bez pro­blému a já všechno po­kojně pus­til z hlavy.

Pře­devčí­rem mi ovšem je­den známý řekl, že se ne­může do­stat na můj web. I zku­sil jsem to sám a vskutku, ni­kde nic. Mys­lel jsem si, že pro­blém je ně­kde na straně ser­veru, pro­tože ne­šlo ani FTP, ale když jsem zku­sil při­po­jení po­mocí al­ter­na­tivní FTP ad­resy, ve které není do­ména ob­sa­žena, při­po­jení fun­go­valo bez pro­blémů. Ihned mi do­cvaklo, že bude pro­blém s do­mé­nou a za­dal jsem do Go­o­glu whois edison23​.net. A bylo jasno. Ex­pi­ration Date: 12. 3. 2012. Da faq?!, zvo­lal jsem a chtěl jsem roz­zu­řeně psát na C4, že mi do­ménu ne­pře­vedli a ne­po­slali mi upo­zor­nění, že mám za­pla­tit. Už jsem totiž šťastně za­po­mněl, že jsem jim řekl, že ji mají od nich od­re­gis­tro­vat. Na­štěstí jsem to na­ko­nec na­psal cel­kem po­korně, pro­tože se uká­zalo, že to opravdu není je­jich chyba a oni jen do­ménu řádně od­re­gis­tro­vali od nich (ba­si­cally). Ne­zbý­valo než na­psat na Ebolu, proč pře­vod ne­pro­běhl.

Na zmí­ně­nou otázku se mi ne­do­stalo moc jasné od­po­vědi (nebo mi to aspoň tak při­šlo), kaž­do­pádně z toho vy­ply­nula jedna jasná věc – par­ko­vání do­mény k hos­tingu zdarma, na které mám u svého pro­gramu právo, od nich ne­do­stanu, pro­tože to lze jen při ob­jed­nání hos­tingu. Na­srané BUCH do stolu, chuť jim říct, ať me ne­se­rou, kou­kají to pře­vést k nim a dát mi par­ko­vání za­darmo, nebo se na­seru. Shr­nul jsem to do krátké věty „Dobrý den, dě­kuji za in­for­maci.“ a do­pl­nil otáz­kou, zda si tedy můžu ob­jed­nat par­king do­mény u nich (pro­tože to for­psi, je­jichž slu­žeb Ebola vy­u­žívá, mají lev­nější, než C4). Do­stalo se mi od­po­vědi, že to nelze, pro­tože ge­ne­rické do­mény (.net, .com, .info, …) nelze po ex­pi­raci pře­vá­dět. Roz­žha­vený do běla jsem velmi slušně po­dě­ko­val za po­moc a šel si ob­jed­nat roční par­king do­mény u C4, což mě stojí při­bližně 280 Kč s DPH místo ně­ja­kých 200 Kč u fo­prsi. Ne, že by mě ten roz­díl po­lo­žil, ale z prin­cipu mě to sere.

Kaž­do­pádně, jaké po­u­čení z toho plyne a proč to­hle píšu? Jed­no­du­ché. Po­tře­buji se vy­psat. Ne, se­ri­ously, po­řádně si kon­t­ro­lujte ex­pi­raci vaší do­mény, kdo je re­gis­trá­to­rem a zda její pří­padné pře­vody opravdu pro­běhly. V mém pří­padě zřejmě do­šlo ke špatné ko­mu­ni­kaci mezi pod­po­rou Eboly a mnou a já jim zřejmě řádně ne­zdů­raz­nil, že tu do­ménu chci pře­vést k nim.

Ještě si na zá­věr do­vo­lím po­dotknout, že je­li­kož pro­ble­ma­tice do­mén moc ne­ro­zu­mím, tak se mohlo stát, že tady ně­komu křiv­dím a je to celé moje bl­bost. Po­kud máte ten po­cit, ko­men­táře jsou vám k dis­po­sici, rád se po­u­čím.

8 thoughts on “Kterak jsem má­lem při­šel o do­ménu

 1. Imho změna re­gis­trá­tora je možná, ale ne­znám přesné pod­mínky. Teda, aspoň do​mena​.cz toho je schopná. U for­psi jsem u .net do­mén ne­na­šel možnost/zmínku o pře­vodu.

 2. Tak oprava, i for­psi je schopné pře­re­gis­tro­vat ge­ne­rické do­mény. A sku­tečně po ex­pi­raci do­mény nelze pře­vá­dět.

 3. jo, pre­re­gis­tro­vat ur­cite schopne je, ale ne v ex­pi­raci no.. bych byl mu­sel ce­kat, nez vy­ex­pi­ruje uplne (coz je nekdy do pulky dubna) a pak si ji ob­jed­nat znova, a to jsem po­pravde nech­tel… jed­nak proto, ze by mi to tu me­sic nejelo, a taky jsem to nech­tel ris­ko­vat.. s mym stes­tim by se ur­cite nekdo zrovna roz­hodl, ze ji chce, lol xD

 4. Par­ko­vání do­mény je něco ji­ného, ale po­cho­pil jsem, že máš nej­spíš na mysli hos­to­vání DNS zá­znamů. (K če­muž by vlastně změna re­gis­trá­tora ani ne­měla být nutná, ale asi zá­leží na ob­chod­ních pod­mín­kách kaž­dého re­gis­trá­tora. Há­dám.) A cel­kově ty dů­vody pro ne­pro­ve­dení změny re­gis­trá­tora ne­chápu, takže buď do­šlo k ne­do­ro­zu­mění, anebo pra­cují v Ebole po­ně­kud zvlášt­ním způ­so­bem :-)

  A co takhle pro­dlou­žit re­gis­traci do­mény u sou­čas­ného re­gis­trá­tora a až pak re­gis­trá­tora změ­nit? To by ne­mělo ob­ná­šet žádný do­da­tečný po­pla­tek nad rá­mec roční sazby za pro­dlou­žení.

  Kaž­do­pádně je to ne­pří­jemná ztráta času. Taky jsem kdysi ře­šil po­dobné zmatky, ale teď už to dě­lám tak, že mám do­mény re­gis­tro­vané přes For­psi (a u nich i ve­de­nou správu DNS), a když mě­ním hos­ting nebo ji­nou službu, tak si jen v ad­mi­nis­traci změ­ním na­me­ser­very nebo kon­krétní zá­znamy (A, MX, CNAME, atd.) a jsem v po­hodě.

 5. no, ja jsem to pak ob­jed­nal u sou­casneho re­gis­tra­tora, ako­rat me to stoji o neco vic..
  kazdo­padne tam mi rekli, abych zvo­lil sluzbu „par­ko­vani do­meny“, tak ne­vim.. nejak se v tehle po­jmech ne­o­ri­en­tuji, asi bych si o tom mel neco pre­cist xD kazdo­padne ja to taky za rok pre­vedu k for­psi a uz to dal ne­budu re­sit.. (btw.. hos­to­vani DNS za­znamu.. to dela re­gis­tra­tor, ne? v mem pri­pade C4 tedy)

 6. Já to chápu tak, že re­gis­trá­tor má pouze za­jis­tit to, aby byla z glo­bál­ního hle­diska do­stupná data o „na­sta­vení“ do­mény, tedy spra­vuje „uka­za­tel“, který od­ka­zuje na kon­krétní na­me­ser­ver hos­tu­jící DNS zá­znamy do­mény. Jestli tento NS pro­vo­zuje stejná or­ga­ni­zace jako ta re­gis­trá­to­rova nebo jiná, to už je vcelku jedno a zá­leží na mož­nos­tech re­gis­trá­tora a přání re­gis­tru­jí­cí­cho, ja­kou ces­tou se vydá.

  Par­ko­vá­ním do­mény se pak obecně chápe za­re­gis­tro­vání do­mény a hos­to­vání je­jích DNS zá­znamů ta­ko­vým způ­so­bem, který ne­u­mož­ňuje re­gis­tru­jí­címu tuto do­ménu po­u­ží­vat k ja­ké­ko­liv vlastní službě, což se dělá ně­kdy za pe­níze, ně­kdy za­darmo. Dříve to byl vý­hodný způ­sob, jak si do bu­doucna re­zer­vo­vat do­mé­nové jméno za zlo­mek jeho po­ři­zo­vací ceny, což ale při dneš­ních níz­kých ce­nách už prak­ticky nemá smysl.

 7. aha, to je za­ji­mave, pro­toze na stran­kach C4 maji sluzbu „za­par­ko­vani do­meny“:
  http://​www​.web​hos​ting​-c4​.cz/​o​b​j​e​d​n​a​v​k​a​?​h​o​s​t​i​n​g​_​t​y​p​e​=​p​a​r​k​i​n​g​&​d​o​m​a​i​n​_​n​a​m​e​=​e​d​i​s​o​n​2​3​&​d​o​m​a​i​n​_​e​n​d​i​n​g​=cz

  coz mi take po­ra­dili, abych zvo­lil, pri pro­dlu­zo­vani re­gis­trace do­meny u nich.. ale ji­nak de­kuji za vy­svet­leni

 8. Já mu­sím kluky na ebole po­chvá­lit. Mám u nich web­hos­ting a vždycky po­mů­žou, když je pro­blém. Mno­ho­krát se něco kouslo v mém webo­vém roz­hraní a vždycky rychle a ZADARMO po­mohli. Mám asi 5–6 do­mén a ebola​.cz je pro mě jed­nička ve služ­bách. A to mu­sím říct, že mi pří­jdou sa­kra levní ! A mi­mo­cho­dem, jsem u nich u ně­ko­lik let.

  Pa­vel Ko­cián

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *