NávodyUnix

Jak ze za­mrz­lého SSH v ter­mi­nálu

Ob­čas se vám ur­čitě stane, že za­po­me­nete v ter­mi­nálu za­pnuté SSH, ode­jdete na oběd, vrá­títe se a ej­hle, spo­jení umřelo, ter­mi­nál „za­mrz­nul“. Co s tím.

Slušně exi­to­vat ne­mů­žete, pro­tože to je pří­kaz na ser­ver a váš ter­mi­nál visí ně­kde mezi ser­ve­rem a va­ším lo­kál­ním stro­jem. Ctrl‑C a všechny ostatní klá­ve­sové zkratky na há­zení pro­cesů na po­zadí a po­dobně jsou taky k ni­čemu, pro­tože SSH se to po­řád všechno snaží pře­dat ser­veru, ke kte­rému už dávno není při­po­jené. Je­diné ře­šení, na nejž jsem při­šel já, je ter­mi­nál v gra­fic­kém pro­středí prostě za­vřít. Ne­vím, jak vám, ale mně se te­nhle způ­sob příčí.

Ne­dávno jsem to ře­šil s ko­le­gou au­riellem, který taky ne­vě­děl, ale na pět sekund za­go­o­glil a na­šel ná­sle­du­jící trik.

Ře­še­ním je sek­vence klá­ves en­ter, tilda (~) a ná­sledně tečka. To do­nutí SSH se ukon­čit a vrátí vládu va­šemu lo­kál­nímu ter­mi­nálu.

Za ter­mi­no­lo­gické ne­přes­nosti se omlou­vám, nejsem ex­pert, ale o tom jindy.

Zdroj:
SSH con­nection ti­me­out, fro­zen ter­mi­nal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *