Life shitsVýlevy

Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem

[img dir=2013/11 id=kb_chasis_up.jpg]

To jsme tak s PLI­Nem v září vy­ra­zili na skvě­lou školní akci – Py­thon workshop. To zna­mená, že jsme pod ve­de­ním na­šich vy­u­ču­jí­cích z lin­gvis­ti­kého labu na FI 4 dny po­bý­vali v campu Bal­do­vec a tam usi­lovně pro­gra­mo­vali. Byli to skvělí dnové, tím, víc, že ko­lek­tivní pro­gra­mo­vání ještě s piv­kem ve­dle no­te­booku nemá chybu. Tedy, nemá to chybu do té doby, než se vám po­daří si ru­kou půl­litr zpola plný piva zvrh­nout na za­pnutý ote­vřený no­te­book. A to se mně po­da­řilo.

Na­štěstí jsem byl po­ho­tový a no­te­book jsem oto­čil no­hama vzhůru, aby pivo z klá­ves­nice zase rychle vy­teklo, ale i tak… nejdřív ne­fun­go­valo jen pár klá­ves a po­stupně, jak to schlo, tak se fó­lie v klá­ves­nici sle­po­vala dál a dál až ne­fun­go­valy téměř žádné klá­vesy. K mému štěstí ale no­te­book ji­nak bě­žel na­prosto nor­málně, a to i po pár dnech, takže jsem měl do­cela sluš­nou šanci, že mo­ther­bo­ard pře­žil. Mi­mo­cho­dem, fakt, že se mi po­vedla ta­ková věc, mě na­to­lik šo­ko­val, že mě to v prv­ních asi pěti ho­di­nách ani ne­na­sralo. Pak už to bylo horší, ale me­zi­tím jsem už stihl opě­tovně za­pnout se­be­kon­t­rolu a hys­te­rické roz­bí­jení všeho v rá­diu ně­ko­lika me­trů okolo mě se ne­ko­nalo.

[img dir=2013/11 id=kb_chasis_back.jpg align=right]

Po pří­jezdu z campu se na­skytla dů­le­žitá otázka – co teď? Mož­nost vlast­ního vy­čiš­tění jsem za­vrh­nul, pro­tože no­te­book je stále v zá­ruce a já nejsem zrovna zku­šený hár­dvé­rář. Pro­čež jsem do­šel do Bo­hemky (TS Bo­he­mia) a tam to za­čal ře­šit s od­bor­níky. Po vy­mon­to­vání hard disku (přece jim ho v tom ne­ne­chám, na­víc jsem po­tře­bo­val data na něm) jsem jim laptop pře­ne­chal a jal se če­kat, než zhod­notí, ko­lik bude oprava stát. Po ně­ko­lika uhá­ně­ních mi bylo sdě­leno, že na­ce­nění vy­chází na 4500 Kč. Well, mohlo by to být horší, kdyby byl ode­šel mo­ther­bo­ard, tak by to prý ani ne­bylo ren­ta­bilní. Kde se vzala zrovna ta­ko­váhle cena? V ser­visu usou­dili, že je nutné vy­mě­nit nejen klá­ves­nici, ale i celé horní chasis, tzn. 3500 Kč za klá­ves­nici (mám pod­sví­ce­nou, asi od­tud ta cena…) a 1000 Kč za chasis (proč kus brou­še­ného du­ralu stojí li­tra se mě ne­ptejte).

Se smí­še­nými po­city jsem sou­hla­sil, co mi také zbý­valo, a jal se če­kat dál. Vzhle­dem k faktu, že to byla ne­zá­ruční oprava, tak tomu (řekl bych pa­ra­doxně) v ser­visu ne­dá­vali ta­ko­vou pri­o­ritu a já si na­ko­nec po­čkal asi 3 týdny.

Na­ko­nec jsem se ale do­čkal, no­te­book mi vrá­tili v po­řádku s no­vým chasis a klá­ves­nicí, staré vy­mě­něné kusy při­ba­lili k tomu a já sic jsa o 4.5 k lehčí, se ra­do­val, že mám svůj mi­lo­vaný no­te­book zpět. Nová klá­ves­nice je tro­chu měkčí než ta stará a ne­vrže jí spa­ce­bar, takže cel­kem dobrý. Ako­rát mám na Win­dows key místo loga Win­dows 7 logo os­mi­ček. Ale to asi pře­žiju.

No, a to je ko­nec po­hádky o ne­ši­kovi, který si svůj no­te­book po­lil pi­vem. Dou­fám, že po­kud se to bude muset dít ně­kdy znovu, tak ně­komu ji­nému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *