Life shits

Jak jsem si kou­pil kakaovo‐mléčnou po­choutku aneb jsem de­bil

Dneska jsem byl po dlouhé době v Te­scu. Ob­vykle do Te­sca ne­cho­dím, pro­tože ho vět­ši­nou ne­mám na kole při cestě, ale ten­to­krát jsem jel s chill au­to­bu­sem, takže jsme ne­šli do Kau­flandu. Ří­kal jsem si, že to je cel­kem jedno, pro­tože Te­sco snad ne­bude o to­lik horší než Kau­fland.

Po ná­kupu toho dů­le­ži­tého jsme se šli po­dí­vat k čo­ko­lá­dám a já vzhle­dem ke své fi­nanční si­tu­aci jsem se za­čal dí­vat po těch lev­ných. V Kau­flandu jsem ob­je­vil mléč­nou čo­ko­ládu za 11 nebo 12 Kč od značky Katy, která je cel­kem dobrá (je to čo­ko­láda). Ku­po­divu je z Pol­ska. Tady měli po­dobně vy­pad­jící za 9 Kč, tak jsem se po­dí­val na zemi pů­vodu, podle oče­ká­vání také z Pol­ska, a řekl jsem si, že to tedy zku­sím. No, až doma mi poté, co jsem ji ote­vřel, dal do pusy a če­kal ně­ko­lik mi­nut, než se teda roz­pustí (ne­roz­p­pus­tila, mu­sel jsem ji rozkou­sat), zjis­til, že jsem si vlastně ne­kou­pil čo­ko­ládu. Slo­žení: ka­kao, sója … a pak až mi do­šlo to „kakaovo‐mléčná po­choutka“. Fuck yeah, po­choutka. Značka Te­sco Va­lue. Skvělé, ani re­kla­mo­vat to ne­můžu, pro­tože to dle de­kla­race není čo­ko­láda. Oh well, moje bl­bost, jsem o 18 Kč chudší (jo, kou­pil jsem si dvě, lol). Mohl jsem za to mít jednu dobrou Milku. Jsem sám, komu se to­hle stává? Dis­cuss.

P.S.: v Kau­flandu tuhle srajdu ne­mají, čo­ko­ládu (a ostatní vý­robky) od značky Katy si mů­žete s kli­dem ku­po­vat, jsou dobré a re­la­tivně kva­litní.

One thought on “Jak jsem si kou­pil kakaovo‐mléčnou po­choutku aneb jsem de­bil

  1. V Kau­flandu zase čty­ři­krát sta­ho­vali ka­kao, které ne­bylo ka­kao. Vý­robce (sa­mo­zřejmě z Pol­ska) ovšem tvr­dil na obalu, že se o ka­kao jedná. Bylo tu­ším, pouze z ma­lého množ­ství ŠLUPEK z ka­ka­o­vých bobů a růz­ných ná­hra­žek. Oni ho vždy stáhli, ale opět po čase do­dali ji­nou várku od toho sa­mého do­da­va­tele. In­spekce opět na­ří­dila to stáh­nout. Až po čtvr­tém zá­sahu in­spekce se roz­hodli ukon­čit spo­lu­práci s do­da­va­te­lem. Pro­blém je v li­dech. Oni si pak stě­žují, že dřív tam byla ale­spoň ně­jaký vý­ro­bek za ro­zum­nou cenu. Ně­které vý­robky do­konce ob­choďáky ne­mají, pro­tože je od­mítli. Ne­do­hodli se s do­da­va­teli na ceně. Tak je vlastně nutí ši­dit. Když si stej­nou značku kou­píte na zá­padě bude mít jiné slo­žení. Od in­stant­ních po­lí­vek, přes kafe až třeba ke coca‐cole nebo acti­via. Ofi­ci­álně se při­tom tyto ob­chod­níci hájí, že roz­dílné slo­žení je dáno tím, že se v růz­ných ze­mích pre­fe­ruje jiná ná­rodní chuť a ná­roky na hořké , slané, sladké atd. Mi­mo­cho­dem pouze Milka měla stejné slo­žení všude. Jen mimo Německo/Rakousko tu­ším chy­běla zá­ruka pů­vodu mléka. To jest to, že po­u­žité mléko po­chází od „alp­ských kra­vi­ček“. To na slo­žení a kva­litu vliv ne­mělo. Ostatní značky se li­šily ve slo­žení – např. Knorr, Coca‐Cola (máme ji údajně o něco lepší než Slo­váci :) ), Ja­cobs, Acti­via atd. atd. atd.

    Mi­mo­cho­dem je cel­kem sranda shléd­nou Peklo na ta­líři. Třeba o mra­že­ných piz­zách, ale i jiné díly:
    http://​www​.stream​.cz/​p​e​k​l​o​n​a​t​a​l​i​r​i​/​6​7​2​7​2​8​-​p​e​k​l​o​-​n​a​-​t​a​l​i​r​i​-​m​r​a​z​e​n​a​-​p​i​zza

    Hlavně je za­rá­že­jící, že ty je­jich značky Cle­ver, SPAR, TESCO jsou ji­nak ba­lené a mají i ji­nou cenu, ale vět­ši­nou je vy­rábí ten samí vý­robce. Mají taky vět­ši­nou úplně stejné slo­žení (viz. třeba ta pizza) .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *