Life shits

G+

Tak jsem tam taky… Za­tím be­ta­verze mo­men­tálně už cel­kem slavné so­ci­ální sítě vy­ví­jené Go­o­glem s velmi krát­kým jmé­nem G+.

Pro za­čá­tek, nejsem od­půr­cem Fa­ce­booku (ač­ko­liv mi často vadí růz­nými věcmi). Zís­kal jsem do­jem, že jsou lidé, kteří se tam při­po­jili, i když byli za­ry­tými od­půrci Fa­ce­booku. Stejně tak mi při­jde, že značná část lidí tam jde jen proto, že to je so­ci­ální síť od je­jich ob­lí­bené cool spo­leč­nosti, tak je cool se k ní při­dat. To po­pravdě moc ne­chápu, ale ono na tom asi moc ne­sejde, co je mi po mo­ti­vaci jed­nání ostat­ních lidí. Službě G+ cel­kem fan­dím, takže jsem rád, že tam lidi jdou, i když sám tam prav­dě­po­dobně lezu jen proto, že chci změnu – Fa­ce­book mě často iri­to­val pro­ble­ma­tic­kou funkč­ností webu, a tak dou­fám ve změnu v lepší. A asi s touhle mo­ti­vací nejsem je­diný. Uvi­díme, zda se jí do­čkáme.

Za­tím G+ není nic bez­chyb­ného, ale teď ještě na to má právo – je v tes­to­vací be­ta­verzi, při­po­jení možné jen s po­zván­kou od exis­tu­jí­cího člena. I tak už tam je hodně lidí, a po­kud bu­dou re­por­to­vat chyby, možná z G+ vzejde oprav­dová, ži­vo­ta­schopná kon­ku­rence Fa­ce­booku. Už teď má ně­které funkce, které uži­va­telé oproti FB velmi oce­ňují, a o to se Go­o­gle zjevně snaží. Tak po­kud vám ne­vadí možný bu­doucí mo­no­pol Go­o­glu na služby ve světě In­ter­netu, tak si na­jděte ně­kte­rého z přá­tel, který už je za­re­gis­tro­vaný, a po­žá­dejte ho o po­zvánku. Při­pojte se a po­mozte službě G+ se vy­ví­jet dál podle na­šich před­stav. (BTW, ne­mu­síte být starší 13 let jako u Fa­ce­booku, aspoň za­tím ;) )

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *