ČeskyNávodySoftwareUnix

Dis­kové od­díly v ext4 větší než 2 TB

Ne­dávno jsem se po­prvé do­stal k disku vět­šímu než 2 TB (přesně ře­čeno k 3TB disku). Když jsem od­stra­nil od­díl na­for­má­to­vaný v NTFS a po­ku­sil se vy­tvo­řit na ce­lém disku je­den od­díl ve ext4, na­ra­zil jsem.

Po­u­žil jsem zá­kladní ná­stroj na správu disků v Ubuntu 18.04 – Disks (gnome-disks – a ten mi po od­klepnutí ná­zvu a ve­li­kosti od­dílu vy­ho­dil ná­sle­du­jící ne­pří­liš in­for­ma­tivní va­ro­vání:

Error setting partition type after formatting: Error setting partition type on /dev/sdd2: Process reported exit code 4: (udisks-error-quark, 0)

Pak ještě ji­nou, ale z té jsem si ne­u­dě­lal sní­mek ob­ra­zovky, takže ne­vím, co to bylo. Něco ve smyslu, že … fai­led to meet all con­di­ti­ons… nebo tak něco.

Jak se uká­zalo po chvíli go­o­glení, stačí po­u­žít jiný ná­stroj, a to GPar­ted (pří­to­men v re­po­si­tá­řích pro Ubuntu). Dů­vo­dem totiž je, že starý stan­dard pro po­pis čle­nění pev­ného disku na od­díly zvaný MBR (Mas­ter Boot Re­cord) ne­pod­po­ruje od­díly větší než 2 TB, takže je nutné po­pis změ­nit na nový s ná­zvem GPT (GUID Par­ti­tion Table). To zá­kladní ná­stroj Disks ne­umí, takže je nutné po­u­žít GPar­ted. Ten vám sdělí, že je nutné opra­vit disk tak, aby šlo vy­tvo­řit tak velký od­díl, po va­šem sou­hlasu tak učiní a od­díl vy­tvoří.

Po vy­tvo­ření vám na něj prav­dě­po­dobně ne­pů­jde pod nor­mál­ním uži­va­te­lem za­pi­so­vat, takže do­po­ru­čuji shléd­nout člá­nek Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *