Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem

[img dir=2013/11 id=kb_chasis_up.jpg]

To jsme tak s PLI­Nem v září vy­ra­zili na skvě­lou školní akci – Py­thon workshop. To zna­mená, že jsme pod ve­de­ním na­šich vy­u­ču­jí­cích z lin­gvis­ti­kého labu na FI 4 dny po­bý­vali v campu Bal­do­vec a tam usi­lovně pro­gra­mo­vali. Byli to skvělí dnové, tím, víc, že ko­lek­tivní pro­gra­mo­vání ještě s piv­kem ve­dle no­te­booku nemá chybu. Tedy, nemá to chybu do té doby, než se vám po­daří si ru­kou půl­litr zpola plný piva zvrh­nout na za­pnutý ote­vřený no­te­book. A to se mně po­da­řilo.

Con­ti­nue rea­ding „Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem“

Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby

Tak jsem se po delší době po­dí­val na svůj blo­gí­sek a kou­kám, že už je to 0.75 roku, co jsem nic ne­na­psal. K tomu se ještě velmi pří­hodně do­sta­vil KOPŘ (ku­rev­ský od­por k pře­klá­dání), takže jsem do­stal chuť na­psat re­port k Tr­pas­li­conu, na kte­rém jsem o wee­kendu byl. Con­ti­nue rea­ding „Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby“

Státní ma­tu­rity FTW!

Už je mám skoro za se­bou… zí­tra mi zbývá ještě sloh z češ­tiny a budu mít ma­tury ho­tové, za před­po­kladu, že vším pro­jdu. A to je ten pro­blém. Až do vče­rejška, kdy jsem psal tak­zvaný di­dak­tický test (DT) z čes­kého ja­zyka (vyšší úro­veň), jsem si mys­lel, že to ne­bude zas tak hrozné. Gra­ma­tiku cel­kem umím a li­te­ra­tury tam snad to­lik ne­bude, ří­kal jsem si. Con­ti­nue rea­ding „Státní ma­tu­rity FTW!“

An­gažmá v iks šou

Chtěl jsem to na­psat na IRC jen jako krát­kou zprávu… Nebo jsem si to chtěl dát na zeď na FB pro­filu… Ale ro­ze­píšu se víc.

Dneska jsem četl Li­dovky při ve­čeři. A zase jsem na­ra­zil na věci, které tak ne­ná­vi­dím. Když čtu in­ter­ne­tové zdroje, pře­nesu se přes to a ig­no­ruji to, ale když se pak do­stanu k tiš­tě­nému ma­te­ri­álu, jsem na to mno­hem cit­li­vější. Ten­to­krát mlu­vím o pře­pi­sech ci­zích slov. Ne­rad vi­dím, když jim v no­vi­nách chybí čárka nebo tam, ne­dej Bože, mají hrubku, ale to se mi dneska ne­stalo. Zato jsem tam na­šel dvě věci (pře­čtl jsem dva články), o kte­rých si mys­lím, že by se k nim češ­tina ne­měla ni­kdy sní­žit.

Con­ti­nue rea­ding „An­gažmá v iks šou“

Jízda s při­da­nou hod­no­tou

Tož jsem ne­dávno ces­to­val z Brna do Bu­dě­jo­vic, vla­kem. Byl to vskutku ne­za­po­me­nu­telný zá­ži­tek. České Dráhy opravdu vě­nují ob­rov­ské úsilí tomu, aby si je­jich zá­kaz­níci užili za své pe­níze co nej­více je­jich vlaků, a aby po­měr cena/čas byl pro zá­kaz­níky co nej­vý­hod­nější. Zde je tedy můj pří­běh.

Con­ti­nue rea­ding „Jízda s při­da­nou hod­no­tou“