MS Word 2007: En­ter com­ment, en­ter note un­der line, etc. gra­yed out

Have ever hap­pe­ned to you that you were sent a do­cu­ment (.doc) from so­me­body using Ope­nO­f­fice and you couldn’t add any com­ments and no­tes and stuff? Well, it hap­pe­ned to me some while ago and it took me a while to get it sol­ved. It lo­oks like some com­plex pro­blem but it’s actu­ally very stu­pid. At le­ast, I felt stu­pid when I found out what is it about.

Con­ti­nue rea­dingMS Word 2007: En­ter com­ment, en­ter note un­der line, etc. gra­yed out“

MS Word 2007: Nelze vlo­žit po­známku, ko­men­tář, etc. do do­ku­mentu

Možná se vám to ně­kdy stalo, možná stane ča­sem – ote­vřete do­ku­ment (.doc) v Micro­soft Wordu a zjis­títe, že ne­mů­žete vklá­dat po­známky pod ča­rou, ko­men­táře, vlastně skoro nic kromě nor­mální edi­tace. Čím­pak to může být? Mně se to stalo poté, co jsem do­stal .doc vy­ex­por­to­vaný z Ope­nO­f­fice. Chvíli mi tr­valo, než jsem se hle­dá­ním na Go­o­glu za­čal při­bli­žo­vat já­dru pro­blému, ale na­ko­nec to bylo celé velmi jed­no­du­ché.

Ope­nO­f­fice totiž z ně­ja­kého dů­vodu ex­por­tují sou­bory do .doc za­mčené, takže v nich část edi­tací nelze pro­vá­dět. Jde jen o to ty­hle do­ku­menty ve Wordu ode­mknout. Je­diný pro­blém je v tom, že to­hle ode­mčení pro­vá­díte po­mocí tla­čítka Uzamknout do­ku­ment, což je tro­chu za­vá­dě­jící.

Ke zmí­ně­nému tla­čítku se tedy do­sta­nete cel­kem jed­no­duše přes zá­ložku Re­vize, tla­čítko Uzamknout do­ku­ment by mělo otevřít po­stranní pa­nel, kde bude na­psáno něco ja­kože „Do­ku­ment je chrá­něn před ne­ú­mysl­nými změ­nami“, a dole bude tla­čítko Ode­mknout. A je to.

Máte-li jiné zku­še­nosti, popř. setkali-li jste se s ně­ja­kým po­dob­ným pro­blé­mem, který ne­šel takto vy­ře­šit, po­dělte se s tím v ko­men­tá­řích.

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš kon­krétně můj disk) pro­je­vil známky stáří a s Win­dows 7 za­čaly být po­tíže. No­te­book ni­kdy dob­ro­volně ne­vy­pí­nám, vždycky po­u­ží­vám spá­nek, jenže po­slední do­bou byla šance, že se úspěšně uspí a pak ještě pro­budí, sta­tis­ticky pod 30%, což se stalo ne­ú­nos­ným. Con­ti­nue rea­ding „Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)“