16letá dívka po 4 roky „sou­stavně zná­sil­ňo­vala 85letého sou­seda“

Na In­ter­netu se ob­je­vila zpráva, že jistá dívka z čín­ské pro­vin­cie Ji­an­gsu údajně po 4 roky sou­stavně nu­tila do sexu svého 85letého sou­seda.

Vše za­čalo tak, že zmí­něná dívka, tehdy 12letá, za­čala tajně na­vště­vo­vat svého po­star­šího sou­seda, kte­rému bylo tehdy 80. Při ná­vště­vách spolu měli sex, za který si dívka po­každé na­po­čí­tala 20 yu­anů (63 ko­run k 17. 6. 2012). Takto to po­kra­čo­valo po 4 roky, než si toho úřady všimly a dívku za­tkly poté, co do­šly ke zjiš­tění, že muž byl v si­tu­aci „pod sil­ným nátla­kem“. Dívka pak do­stala trest pět let vě­zení.

Celá tato udá­lost se stala v roce 2004, ale vy­plula na In­ter­netu znova na po­vrch proto, že dívka zve­řej­nila ně­které (údajně) své fo­to­gra­fie. Jak se dalo oče­ká­vat, mezi ja­pon­skými a čín­skými uži­va­teli se ze zřej­mých dů­vodů vy­skytla zá­vist v mno­hem větší míře než ja­ký­ko­liv pro­jev zne­chu­cení.


Ob­rázky, které Číňanka te­ro­ri­zu­jící v mi­nu­losti svého sou­seda, na­sdí­lela na In­ter­netu

Zdroj: San­kaku

Pe­do­filní uči­tel od­sou­zen na 4613 let

Ob­vykle bych asi po­dobný člá­nek na­psal na Ko­natu, kde mám svůj ne­o­fi­ci­ální San­kaku Lo­li­con Cor­ner (SLC), ale vzhle­dem k tomu, že to není ani Japan-related a do­konce ani otaku-related (o tom by se dalo po­le­mi­so­vat), tak si tímto za­vá­dím SLC na svém blogu. A jako první člá­nek do svého koutku vám při­ná­ším zprávu o cel­kem im­po­zant­ním vý­konu jis­tého uči­tele na Taiwanu.

Jistý uči­tel na do­plň­kové škole na Taiwanu byl ob­vi­něn za více než ti­síc zná­sil­nění a se­xu­ál­ních útoků na svých žá­cích. Trest mu byl ihned ale sní­žen o 4583 let.

Šestačty­ři­ce­ti­letý uči­tel je že­natý a učí na tak­zvané „bi­flo­vací“ škole, což je in­sti­tuce do­plň­ková ke kla­sické škole, kam žáci chodí ví­ce­méně dob­ro­volně pro upev­nění a roz­ší­ření svých zna­lostí ze školy.

Na této škole se zmoc­ňo­val svých ža­ček ně­kdy pouze je­de­nác­ti­le­tých, lá­kal je do sklepa a na od­lehlá místa na „osobní kon­sul­tace“. Takto se svým stu­dentkám denně vě­no­val celé čtyři roky.

Na­bí­zel jim malé platby za to, že bu­dou ml­čet. Ně­kdy se uchý­lil i k hroz­bám, že bu­dou za­tčeny nebo ode­brány svým ro­di­čům. I přesto však jedna dívka na­ko­nec in­for­mo­vala o ce­lém dění po­li­cii.

Po­li­cie uvedla, že cel­kem 12 dí­vek bylo zná­sil­něno 267krát a 746krát če­lilo ne­mrav­ným úko­nům z jeho strany. Cel­kem se tedy údajně jed­nalo o 1013 útoků se se­xu­ál­ním sub­tex­tem.

Po za­tčení uči­teli pů­vodní roz­su­dek vy­nesl tři­cet let vě­zení, což je nej­více, ko­lik za po­dob­ných okol­ností mohl do­stat. Když se ob­ha­joba od­vo­lala, vyšší in­stance soudu byla na­to­lik zne­chu­cena zá­važ­ností činu a na­pros­tým ne­do­stat­kem ka­jíc­nosti, že se roz­hodla každý pří­pad ře­šit in­di­vi­du­álně, což vedlo k roz­sudku o od­nětí svo­body na 4613 let a 10 mě­síců.

To ovšem na­prosto po­strá­dalo smysl, pro­tože ma­xi­mální délka trestu byla po­řád tři­cet let (pozn.: proč? to jsem taky ne­po­cho­pil, máte pro­stor na vy­já­d­ření v ko­men­tá­řích), takže mu bylo od­nětí svo­body zkrá­ceno o úcty­hod­ných 4583 let a 10 mě­síců.

Jak trest, tak jeho sní­žení, jsou druhé nej­vyšší, které kdy taiwan­ské soudy vy­nesly. Nej­vyšší se po­da­řilo do­stat otci, který opa­ko­vaně zná­sil­ňo­val svou dceru – 4739 let.

Ve vý­sledku bude muž tedy ve vě­zení 30 let, takže se do­cela dobře dá oče­ká­vat, že se od­tud ještě vrátí do na­šeho světa.

Ko­men­táře pod an­g­lic­kou verzí článku značně od­po­ví­dají cha­rak­teru ser­veru, vět­šinu nor­mál­ních lidí prav­dě­po­dobně značně po­horší, a proto si do­vo­lím ně­které oci­to­vat:

30 let za 1013 zku­še­ností s je­de­nác­ti­le­tými lo­lit­kami… to není špatné. Na­víc vě­zení na Taiwanu jsou aspoň stejně hezká jako v Ev­ropě.

Zná­sil­nění…“ … dob­ro­volně si jdou znova pro další … roz­por?

Na­ro­dil se ve špatné zemi.
» Jo, měl se na­ro­dit v Thaisku, ne na Taiwanu.

Pře­žije vě­zení a vy­jde jako bůh.
» A lidé v bu­douc­nosti ho bu­dou uctí­vat jako no­vého Je­žíše… no, pe­do­fil­ního Je­žíše.

Kdyby to bylo v Ja­pon­sku, tak ho po­vý­šili na ře­di­tele, lol.

Zdroj: San­kaku