256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Pro­kras­ti­nace je silná a nutí člo­věka vy­mýš­let další a další věci, jak si na­sta­vit svůj Mutt. Dnes od­po­ledne jsem na­ra­zil na kom­plexní ba­revné schéma pro Mutt, které ale vy­u­žívá 256odstínového ba­rev­ného mo­delu, což v zá­kladu ubun­ťácký ter­mi­nál ne­umí, takže po na­čtení to­hoto na­sta­vení Mutt pěkně řval:

Error in /home/edison23/.muttrc, line 225: 136: color not supported by term

… a tak po­dobně.
Con­ti­nue rea­ding „256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu“

Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu

Po­kud si vy­tvo­říte při in­sta­laci např. Ubuntu nové dis­kové od­díly s for­má­tem ext4, zjis­títe, že do nich jako nor­mální uži­va­tel (ad­mi­nis­trá­tor) svého po­čí­tače ne­máte právo za­pi­so­vat. Já jsem na to při­šel přes pro mě dost zá­had­nout hlášku rsyncu:

rsync: mkstemp  failed: permission denied (13)

Con­ti­nue rea­ding „Práva zá­pisu do no­vého dis­ko­vého od­dílu ext4 na UNIXu“

Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

Za­čalo to z mně ne­zná­mých dů­vodů, kaž­do­pádně před ča­sem se mi pře­stala ob­čas pře­kres­lo­vat okna na mém Ubuntu 14.10. Bylo to za­jí­mavé, pro­tože to bylo zcela ne­sys­te­ma­tické, ob­časné a tý­kalo se to jen pří­padů, kdy se mě­nila jen část ob­razu a na­ráz. Na ve­sta­věné in­te­lácké GPU to pro­bli­ká­valo (jako mů­žete vi­dět na vi­deu níže), na gra­fice od Nvi­die to bylo sta­tické a ně­kdy tr­valo třeba 10 sekund, než se ob­raz ob­no­vil, po­kud se dále ne­hý­bal.
Con­ti­nue rea­ding „Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken“

Vlastní fonty v La­TeXu

Te­nhle člá­nek o sá­zení v La­texu (Lua­texu, Xe­texu, Texu, wha­te­ver) píši z po­sice člo­věka, který sice už pár věcí na­sá­zel a byl nu­cen pár pro­blémů ře­šit, ale roz­hodně se ne­po­va­žuje za od­bor­níka (spíše za znač­ného laika, kte­rému dost věcí okolo TeXu při­jde jako temná magie). Proto budu velmi rád, když mě na ne­přes­nosti upo­zor­níte.

Con­ti­nue rea­ding „Vlastní fonty v La­TeXu“

MS Word 2007: Nelze vlo­žit po­známku, ko­men­tář, etc. do do­ku­mentu

Možná se vám to ně­kdy stalo, možná stane ča­sem – ote­vřete do­ku­ment (.doc) v Micro­soft Wordu a zjis­títe, že ne­mů­žete vklá­dat po­známky pod ča­rou, ko­men­táře, vlastně skoro nic kromě nor­mální edi­tace. Čím­pak to může být? Mně se to stalo poté, co jsem do­stal .doc vy­ex­por­to­vaný z Ope­nO­f­fice. Chvíli mi tr­valo, než jsem se hle­dá­ním na Go­o­glu za­čal při­bli­žo­vat já­dru pro­blému, ale na­ko­nec to bylo celé velmi jed­no­du­ché.

Ope­nO­f­fice totiž z ně­ja­kého dů­vodu ex­por­tují sou­bory do .doc za­mčené, takže v nich část edi­tací nelze pro­vá­dět. Jde jen o to ty­hle do­ku­menty ve Wordu ode­mknout. Je­diný pro­blém je v tom, že to­hle ode­mčení pro­vá­díte po­mocí tla­čítka Uzamknout do­ku­ment, což je tro­chu za­vá­dě­jící.

Ke zmí­ně­nému tla­čítku se tedy do­sta­nete cel­kem jed­no­duše přes zá­ložku Re­vize, tla­čítko Uzamknout do­ku­ment by mělo otevřít po­stranní pa­nel, kde bude na­psáno něco ja­kože „Do­ku­ment je chrá­něn před ne­ú­mysl­nými změ­nami“, a dole bude tla­čítko Ode­mknout. A je to.

Máte-li jiné zku­še­nosti, popř. setkali-li jste se s ně­ja­kým po­dob­ným pro­blé­mem, který ne­šel takto vy­ře­šit, po­dělte se s tím v ko­men­tá­řích.

Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang

Ne­dávno jsem se roz­hodl na­psat jistý ná­vod (snad tu brzy bude) tak, aby byl pří­stupný i li­dem, kteří ne­ro­zumí česky. I hle­dal jsem plu­gin pro WP, který by ně­jak do­ká­zal spra­vo­vat ja­zy­kové verze pří­spěvků a strá­nek. Ne­vě­děl jsem moc, jak to má vlastně vy­pa­dat, takže hle­dání bylo slo­ži­tější (a zkou­šení za­hr­no­valo mj. up­da­to­vat WP z verze 3.0. na nej­no­vější, na­štěstí se nic ne­po­dě­lalo), ale na­ko­nec jsem na­ra­zil na plu­gin, který se zdá ře­šit věc ele­gantně a re­la­tivně jed­no­duše – Po­ly­lang.

Con­ti­nue rea­ding „Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang“

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš kon­krétně můj disk) pro­je­vil známky stáří a s Win­dows 7 za­čaly být po­tíže. No­te­book ni­kdy dob­ro­volně ne­vy­pí­nám, vždycky po­u­ží­vám spá­nek, jenže po­slední do­bou byla šance, že se úspěšně uspí a pak ještě pro­budí, sta­tis­ticky pod 30%, což se stalo ne­ú­nos­ným. Con­ti­nue rea­ding „Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)“