Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem

[img dir=2013/11 id=kb_chasis_up.jpg]

To jsme tak s PLI­Nem v září vy­ra­zili na skvě­lou školní akci – Py­thon workshop. To zna­mená, že jsme pod ve­de­ním na­šich vy­u­ču­jí­cích z lin­gvis­ti­kého labu na FI 4 dny po­bý­vali v campu Bal­do­vec a tam usi­lovně pro­gra­mo­vali. Byli to skvělí dnové, tím, víc, že ko­lek­tivní pro­gra­mo­vání ještě s piv­kem ve­dle no­te­booku nemá chybu. Tedy, nemá to chybu do té doby, než se vám po­daří si ru­kou půl­litr zpola plný piva zvrh­nout na za­pnutý ote­vřený no­te­book. A to se mně po­da­řilo.

Con­ti­nue rea­ding „Jak jsem svou klá­ves­nici kr­mil pi­vem“

Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…

[img dir=2013/08 id=natsucon_wallpaper_small.jpg align=left]

V ne­děli skon­čil další z čes­kých conů za­mě­ře­ných na ja­pon­skou po­p­kul­turu, ten­to­krát Natsu­con, roč­ník prvý. Na po­pis prů­běhu akce kašlu, stejně jsem vět­šinu času se­děl s #ota­ku­lan­dem a/nebo Xi­ma­rou v hos­podě, ale před chvílí jsem na­psal krátké hod­no­cení pro ofi­ci­ální re­port Ko­naty, tak stejně dobře můžu zby­tek svých dojmů vy­lít tady.

Con­ti­nue rea­ding „Natsu­con 2013 – tro­chu se vraž­dilo, tro­chu se pilo…“

59 ho­din Ani­me­festu, fla­me­war, zkouš­kové a obecný li­fe­shit

Už do­cela sluš­nou dobu hle­dám čas na to, abych sem mohl zas něco na­psat. Místo toho buď pře­klá­dám, se­dím v hos­podě, čtu knihy, nebo se učím. Budu tvr­dit, že to učení mo­men­tálně pře­vládá, pro­tože je zkouš­kový. Kaž­do­pádně na pro­kras­ti­naci si člo­věk čas vždycky na­jde, na­víc teď mě če­kají ty nej­těžší zkoušky, takže je ide­ální čas za­čít psát o vý­znam­ných hov­nech v mém ži­votě.

Con­ti­nue rea­ding „59 ho­din Ani­me­festu, fla­me­war, zkouš­kové a obecný li­fe­shit“

Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby

Tak jsem se po delší době po­dí­val na svůj blo­gí­sek a kou­kám, že už je to 0.75 roku, co jsem nic ne­na­psal. K tomu se ještě velmi pří­hodně do­sta­vil KOPŘ (ku­rev­ský od­por k pře­klá­dání), takže jsem do­stal chuť na­psat re­port k Tr­pas­li­conu, na kte­rém jsem o wee­kendu byl. Con­ti­nue rea­ding „Tr­pas­li­con 2013 – aneb 1. con, kde jsem si čis­til zuby“

Advik 2012

Už od dru­hého dne to­hoto ma­ďar­ského… teda par­don, slo­ven­ského conu pře­mýš­lím, co bych tak o něm na­psal… vzhle­dem k tomu, že je to první con, u ně­hož tak ně­jak li­tuju, že jsem se ho vů­bec přímo účast­nil, tak asi nic pěk­ného. To­hle píšu na­rychlo jen pro se­be­re­a­li­zaci a do­pl­nění věcí, které třeba ještě ni­kdo na in­terwebech ne­zmí­nil. Chcete-li tak ně­jak kom­plex­nější a kva­lit­nější re­port od ji­ného mod­rého orga, tak vět­šinu těch za­jí­ma­vých věcí se­psala chill zde.

Byl to první con, na kte­rém jsem se roz­hodl ak­tivně or­go­vat. Zvo­lil jsem re­cepci, pro­tože měla od­dě­le­nou or­ga­ni­zaci od té hlavní, což se zdálo být vý­ho­dou. Už od po­hledu mě dě­sila ta ofi­cální po­ví­dání o tom, co org musí a ne­smí udě­lat, aby se vů­bec do­stal do or­ga­ni­zace. Při­pa­dalo mi to, jako kdy­bych se uchá­zel o pla­cené za­měst­nání. U Zi­r­landa, který re­cepci vedl, jsem po krátké dis­kusi byl při­jat, všechno velmi jed­no­du­ché… takže hurá na con.

No, na místě už to tak slavné ne­bylo. Ne­můžu Zi­rovo or­ga­ni­zaci vy­tknout nic (snad až na ob­čas pří­liš zjevný vý­raz „I don’t give a fuck about you, who­ever you are“, ale ten jsem po znač­nou část své pra­covní doby měl asi taky, na­víc to není zrovna „pro­blém“ xD), horší to pak bylo s or­ga­ni­zací hlavní. Po­řád jsem měl ta­kový zvláštní po­cit „Fuuu, tady to stojí za hovno, proč jsem sem vů­bec jez­dil?“ Te­nhle po­cit se celý con jen pro­hlu­bo­val. První za­jí­mavá věc, co stojí za zmínku, je po­sta­vení mod­rých (tedy níz­kých) orgů na Adviku – jsou to ta nej­nižší hovna. Do­konce jsou i něco po­stra­da­tel­něj­šího a bu­ze­ro­va­tel­něj­šího (nebo jak to vy­já­d­řit) než ná­vštěv­níci. To proto, že modří jsou přece na conu za­darmo a je jich hodně, takže jsou to vlastně pří­živ­níci. Well, vždycky jsem měl po­cit, že org je něco tro­chu víc a ja­ká­ko­liv čin­nost pro ja­ký­ko­liv con mi vždycky do­dala po­cit uži­teč­nosti. Ni­ko­liv tady. Ač­ko­liv si ne­mys­lím, že jsem svou práci dě­lal úplně špatně (i když by to beze mne asi šlo lépe, no), bylo to velmi ne­na­pl­ňu­jící. Na re­cepci jsem sice ví­ce­méně měl co dě­lat, ale co jsem sly­šel od ji­ných mod­rých, tak ti co dě­lat ne­měli. Ve vý­sledku to byly ve­lice únavné služby.

Za vý­znamný fail po­va­žuji or­ga­ni­zaci pro­gramu. První věcí bylo še­t­ření na tisku pro­gramu, ve kte­rém ne­byly ano­tace před­ná­šek, workshopů a pro­mí­tání. Nejdřív jsem si mys­lel, že je ni­kdo vů­bec ne­na­psal, ale pak jsem si všiml, že na in­ter­netu jsou k dis­po­sici. K tomu se ovšem do­stali pouze ná­vštěv­níci, kteří měli v te­le­fonu An­droid OS, pro­tože ano­tace byly do­stupné jen přes pro­gram Con­droid, jenž umož­ňo­val po­ho­dlně sle­do­vat ak­tu­ální verzi pro­gramu. Na re­cepci jsme tedy li­dem po­dá­vali na otázku, kde na­jdou de­taily k pro­gramu, velmi pro­fe­si­o­nální od­po­věď – po­kud máte An­droid, na­in­sta­lujte si Con­droid. Ji­nak máte smůlu. S tím sou­visí i druhý pro­blém, který po­cí­til ne­je­den ná­vštěv­ník, a to ne­če­kané a ne­o­hlá­šené změny pro­gramu. Ná­vštěv­níci bez An­dro­idu ne­měli šanci se do­zvě­dět, jak vy­padá ak­tu­ální verze pro­gramu, pro­tože jaksi ni­koho ne­na­padlo vy­vě­šo­vat ně­jaké ak­tu­a­li­zace (přes­tože tzv. high­li­ghty na ná­stěnce vi­sely, ale tam ne­bylo všechno).

[img main_dir=/wp-content/uploads dir=2012/07 id=advik_cant_argue.jpg desc=„Trefný pic od Sy­ky­sana“]

Ještě k těm pro­fe­si­o­nál­ním od­po­vě­dím. Skvělé bylo, když takhle při­šel člo­věk se třemi taš­kami, v nichž měl svůj úžasný cosplay, a chtěl si je ně­kam usklad­nit, aby se do něj mohl třeba od­po­ledne na­vlék­nout a ne­mu­sel si pro něj jez­dit přes ce­lou Prahu. Na otázku, kde je ta­ková mož­nost, zněla od­po­věď, že není. Pří­jemné, že? (Mož­nost usklad­nění na­stala až v ne­děli, če­hož lo­giku jsem vů­bec ne­po­cho­pil.)

Na konci ne­ga­tivní části se ještě zmí­ním o bor­delu, který dě­lali sami ně­kteří or­gové v pás­kách. Každý, kdo byl v are­álu KC Za­hrada, měl podle in­strukcí mít pásku na ruce po­dob­nou té, kte­rou do­stá­váte třeba na kon­cer­tech. Ča­sem se ale uká­zalo, že vlastně pra­cov­níci KC Za­hrady ji mít ne­musí. To bych ještě po­cho­pil, i když tam těch lidí na­ko­nec pra­co­valo po­de­zřele hodně. Za­jí­mavé ale bylo, že ji ne­mu­seli mít ani ně­kteří „stán­kaři“ – čle­nove In­di­ana te­amu apod. To už ztě­žo­valo práci hodně. Na­víc tihle lidi byli lo­gicky na­sraní, když je člo­věk za­sta­vil kvůli tomu, že ne­mají pásku. A nej­lepší bylo, že pásku ne­no­sili ani ně­kteří z vyš­ších orgů, u kte­rých by člo­věk če­kal, že pů­jdou pří­kla­dem. Mi­mo­cho­dem, funny fact: dobrá půlka pá­sek, které jsme le­pili, pa­t­řila ji­ným ak­cím, pře­vážně těm na Slo­ven­sku.

Kaž­do­pádně co se ale týče mého po­bytu na re­cepci, tak ten byl vět­ši­nou díky spo­leč­nosti mi­lých dí­vek ko­le­gyň Tonči, Asu a [jedné je­jíž jméno jsem za­po­mněl, par­don] velmi pří­jemný. Pak ještě byla pří­jemná ob­časná spo­leč­nost mé pří­tel­kyně chill, mých ka­ma­rádů, exis­tence pro­gramu Con­droid a ob­čas to pivo (až na tu cenu, meh). A to je tak všechno. Tímto však zmí­ně­ným ka­ma­rá­dům dě­kuji.

Mu­sím říct, že jsem opravdu zvě­davý, jak to s Advi­kem do­padne. Ne­vím moc, jak vy­pa­dal před­tím, než do­stal místo čárky nad i to bli­jící cé, ale mám po­cit, že jestli ne­změní pří­stup k or­ga­ni­zá­to­rům, tak na­ko­nec ne­bude ni­kdo, kdo by tam chtěl dě­lat. No, příští rok mě (jako mi­nulý) po­tkáte v hos­po­dách okolo to­hoto conu. Or­go­vání si roz­hodně od­pus­tím, ne­o­kouz­lilo mě to vů­bec tak, jak jsem če­kal (jsem na­ivní, co…).

Pozn.: veš­keré urážky Slo­váků, které tento člá­nek ob­sa­huje, se ne­vzta­hují plošně na ob­čany Slo­ven­ska, ale jsou ur­čeny značné části slo­ven­ských or­ga­ni­zá­torů Adviku.

Jak jsem si kou­pil kakaovo-mléčnou po­choutku aneb jsem de­bil

Dneska jsem byl po dlouhé době v Te­scu. Ob­vykle do Te­sca ne­cho­dím, pro­tože ho vět­ši­nou ne­mám na kole při cestě, ale ten­to­krát jsem jel s chill au­to­bu­sem, takže jsme ne­šli do Kau­flandu. Ří­kal jsem si, že to je cel­kem jedno, pro­tože Te­sco snad ne­bude o to­lik horší než Kau­fland.

Po ná­kupu toho dů­le­ži­tého jsme se šli po­dí­vat k čo­ko­lá­dám a já vzhle­dem ke své fi­nanční si­tu­aci jsem se za­čal dí­vat po těch lev­ných. V Kau­flandu jsem ob­je­vil mléč­nou čo­ko­ládu za 11 nebo 12 Kč od značky Katy, která je cel­kem dobrá (je to čo­ko­láda). Ku­po­divu je z Pol­ska. Tady měli po­dobně vy­pad­jící za 9 Kč, tak jsem se po­dí­val na zemi pů­vodu, podle oče­ká­vání také z Pol­ska, a řekl jsem si, že to tedy zku­sím. No, až doma mi poté, co jsem ji ote­vřel, dal do pusy a če­kal ně­ko­lik mi­nut, než se teda roz­pustí (ne­roz­p­pus­tila, mu­sel jsem ji rozkou­sat), zjis­til, že jsem si vlastně ne­kou­pil čo­ko­ládu. Slo­žení: ka­kao, sója … a pak až mi do­šlo to „kakaovo-mléčná po­choutka“. Fuck yeah, po­choutka. Značka Te­sco Va­lue. Skvělé, ani re­kla­mo­vat to ne­můžu, pro­tože to dle de­kla­race není čo­ko­láda. Oh well, moje bl­bost, jsem o 18 Kč chudší (jo, kou­pil jsem si dvě, lol). Mohl jsem za to mít jednu dobrou Milku. Jsem sám, komu se to­hle stává? Dis­cuss.

P.S.: v Kau­flandu tuhle srajdu ne­mají, čo­ko­ládu (a ostatní vý­robky) od značky Katy si mů­žete s kli­dem ku­po­vat, jsou dobré a re­la­tivně kva­litní.

Kterak jsem má­lem při­šel o do­ménu

Na pře­lomu října a lis­to­padu mi­nu­lého roku jsem se z hos­tingu C4 stě­ho­val na hos­ting Ebola​.cz, kde te­nhle web dlou­hou dobu pře­bý­val. Uči­nil jsem tak hlavně kvůli mno­hem lep­šímu po­měru na­bí­zený pro­stor / cena a dob­rým re­fe­ren­cím na Ebolu. Za stej­nou cenu do­stanu při­bližně 6x více pro­storu než u C4 hos­tingu, což se může ho­dit. Ne, že bych si na C4 mohl stě­žo­vat. Kaž­do­pádně při pře­chodu jsem na Ebole po­žá­dal i o pře­vod do­mény a na C4 jsem ohlá­sil, že už ji pro mě ne­musejí par­ko­vat. Před­po­klá­dal jsem, že když Ebola má na svém webu na­psáno, že stačí za­škrt­nout mož­nost „pře­vést do­ménu“ a o všechno ostatní se po­sta­rají oni, tak že se o to opravdu po­sta­rají, a dál jsem to ne­ře­šil. Pře­chod na nové ser­very pro­běhl bez pro­blému a já všechno po­kojně pus­til z hlavy.

Pře­devčí­rem mi ovšem je­den známý řekl, že se ne­může do­stat na můj web. I zku­sil jsem to sám a vskutku, ni­kde nic. Mys­lel jsem si, že pro­blém je ně­kde na straně ser­veru, pro­tože ne­šlo ani FTP, ale když jsem zku­sil při­po­jení po­mocí al­ter­na­tivní FTP ad­resy, ve které není do­ména ob­sa­žena, při­po­jení fun­go­valo bez pro­blémů. Ihned mi do­cvaklo, že bude pro­blém s do­mé­nou a za­dal jsem do Go­o­glu whois edison23​.net. A bylo jasno. Ex­pi­ration Date: 12. 3. 2012. Da faq?!, zvo­lal jsem a chtěl jsem roz­zu­řeně psát na C4, že mi do­ménu ne­pře­vedli a ne­po­slali mi upo­zor­nění, že mám za­pla­tit. Už jsem totiž šťastně za­po­mněl, že jsem jim řekl, že ji mají od nich od­re­gis­tro­vat. Na­štěstí jsem to na­ko­nec na­psal cel­kem po­korně, pro­tože se uká­zalo, že to opravdu není je­jich chyba a oni jen do­ménu řádně od­re­gis­tro­vali od nich (ba­si­cally). Ne­zbý­valo než na­psat na Ebolu, proč pře­vod ne­pro­běhl.

Na zmí­ně­nou otázku se mi ne­do­stalo moc jasné od­po­vědi (nebo mi to aspoň tak při­šlo), kaž­do­pádně z toho vy­ply­nula jedna jasná věc – par­ko­vání do­mény k hos­tingu zdarma, na které mám u svého pro­gramu právo, od nich ne­do­stanu, pro­tože to lze jen při ob­jed­nání hos­tingu. Na­srané BUCH do stolu, chuť jim říct, ať me ne­se­rou, kou­kají to pře­vést k nim a dát mi par­ko­vání za­darmo, nebo se na­seru. Shr­nul jsem to do krátké věty „Dobrý den, dě­kuji za in­for­maci.“ a do­pl­nil otáz­kou, zda si tedy můžu ob­jed­nat par­king do­mény u nich (pro­tože to for­psi, je­jichž slu­žeb Ebola vy­u­žívá, mají lev­nější, než C4). Do­stalo se mi od­po­vědi, že to nelze, pro­tože ge­ne­rické do­mény (.net, .com, .info, …) nelze po ex­pi­raci pře­vá­dět. Roz­žha­vený do běla jsem velmi slušně po­dě­ko­val za po­moc a šel si ob­jed­nat roční par­king do­mény u C4, což mě stojí při­bližně 280 Kč s DPH místo ně­ja­kých 200 Kč u fo­prsi. Ne, že by mě ten roz­díl po­lo­žil, ale z prin­cipu mě to sere.

Kaž­do­pádně, jaké po­u­čení z toho plyne a proč to­hle píšu? Jed­no­du­ché. Po­tře­buji se vy­psat. Ne, se­ri­ously, po­řádně si kon­t­ro­lujte ex­pi­raci vaší do­mény, kdo je re­gis­trá­to­rem a zda její pří­padné pře­vody opravdu pro­běhly. V mém pří­padě zřejmě do­šlo ke špatné ko­mu­ni­kaci mezi pod­po­rou Eboly a mnou a já jim zřejmě řádně ne­zdů­raz­nil, že tu do­ménu chci pře­vést k nim.

Ještě si na zá­věr do­vo­lím po­dotknout, že je­li­kož pro­ble­ma­tice do­mén moc ne­ro­zu­mím, tak se mohlo stát, že tady ně­komu křiv­dím a je to celé moje bl­bost. Po­kud máte ten po­cit, ko­men­táře jsou vám k dis­po­sici, rád se po­u­čím.

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš kon­krétně můj disk) pro­je­vil známky stáří a s Win­dows 7 za­čaly být po­tíže. No­te­book ni­kdy dob­ro­volně ne­vy­pí­nám, vždycky po­u­ží­vám spá­nek, jenže po­slední do­bou byla šance, že se úspěšně uspí a pak ještě pro­budí, sta­tis­ticky pod 30%, což se stalo ne­ú­nos­ným. Con­ti­nue rea­ding „Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)“