Anime

Sun­Sub

Posted on

Už pár mě­síců to při­pra­vu­jeme, dnes jsme to ko­nečně ofi­ci­álně roz­běhli. S chill a Ga­ra­xem (stejně jako já bý­va­lými členy Pant­subu) jsme roz­jeli no­vou sku­pinu Sun­Sub. Na­jdete ji na ad­rese www​.sun​sub​.se​kai​.cz. Jste ví­táni, dou­fáme, že vy, co se o ní do­zvíte z mého blogu tady, roz­ší­říte zvěsti, že exis­tu­jeme a řek­nete o nás svým zná­mým a otaku ve svém okolí. Jste ví­táni […]

Překlady

Pře­klady

Posted on

Ne, ještě jsem s tím ne­sek­nul, ne­bojte se. Vzhle­dem k tomu, že jsem vy­stou­pil ze sku­piny Pant­sub, ve které jsem dlouhé dva roky pů­so­bil, a na pří­pravě nové sku­piny te­prve pra­cu­jeme s pár ex‐členy Pant­subu, budu svou pře­kla­da­tel­skou čin­nost do­časně pu­b­li­ko­vat zde. Moc jsem toho za po­slední dva mě­síce ne­u­dě­lal, pro­tože ma­tu­ruji, ale budu se sna­žit. Všechny moje „mi­mosku­pi­nové“ […]