Návody

256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Posted on

Pro­kras­ti­nace je silná a nutí člo­věka vy­mýš­let další a další věci, jak si na­sta­vit svůj Mutt. Dnes od­po­ledne jsem na­ra­zil na kom­plexní ba­revné schéma pro Mutt, které ale vy­u­žívá 256odstínového ba­rev­ného mo­delu, což v zá­kladu ubun­ťácký ter­mi­nál ne­umí, takže po na­čtení to­hoto na­sta­vení Mutt pěkně řval: Error in /home/edison23/.muttrc, line 225: 136: co­lor not sup­por­ted by term … […]

Návody

Ubuntu – čás­tečné po­bli­ká­vání či ne­pře­kres­lo­vání ob­sahu oken

Posted on

Za­čalo to z mně ne­zná­mých dů­vodů, kaž­do­pádně před ča­sem se mi pře­stala ob­čas pře­kres­lo­vat okna na mém Ubuntu 14.10. Bylo to za­jí­mavé, pro­tože to bylo zcela ne­sys­te­ma­tické, ob­časné a tý­kalo se to jen pří­padů, kdy se mě­nila jen část ob­razu a na­ráz. Na ve­sta­věné in­te­lácké GPU to pro­bli­ká­valo (jako mů­žete vi­dět na vi­deu níže), na gra­fice od Nvi­die […]

Návody

Vlastní fonty v La­TeXu

Posted on

Te­nhle člá­nek o sá­zení v La­texu (Lua­texu, Xe­texu, Texu, wha­te­ver) píši z po­sice člo­věka, který sice už pár věcí na­sá­zel a byl nu­cen pár pro­blémů ře­šit, ale roz­hodně se ne­po­va­žuje za od­bor­níka (spíše za znač­ného laika, kte­rému dost věcí okolo TeXu při­jde jako temná magie). Proto budu velmi rád, když mě na ne­přes­nosti upo­zor­níte.

Life shits

Vlak, pivko a mu­zika

Posted on

Dneska jsem jel svou nej­ob­li­be­nější tratí Be­roun – Bu­dě­jo­vice, která je velmi pří­jemná a po­ho­dová, a usou­dil jsem, že bych o tom měl něco na­psat a ne­ne­chá­vat si ten zá­ži­tek pro sebe.

Návody

MS Word 2007: Nelze vlo­žit po­známku, ko­men­tář, etc. do do­ku­mentu

Posted on

Možná se vám to ně­kdy stalo, možná stane ča­sem – ote­vřete do­ku­ment (.doc) v Micro­soft Wordu a zjis­títe, že ne­mů­žete vklá­dat po­známky pod ča­rou, ko­men­táře, vlastně skoro nic kromě nor­mální edi­tace. Čím­pak to může být? Mně se to stalo poté, co jsem do­stal .doc vy­ex­por­to­vaný z Ope­nO­f­fice. Chvíli mi tr­valo, než jsem se hle­dá­ním na Go­o­glu za­čal při­bli­žo­vat […]

Návody

Ví­ce­ja­zyčný blo­gí­sek – Po­ly­lang

Posted on

Ne­dávno jsem se roz­hodl na­psat jistý ná­vod (snad tu brzy bude) tak, aby byl pří­stupný i li­dem, kteří ne­ro­zumí česky. I hle­dal jsem plu­gin pro WP, který by ně­jak do­ká­zal spra­vo­vat ja­zy­kové verze pří­spěvků a strá­nek. Ne­vě­děl jsem moc, jak to má vlastně vy­pa­dat, takže hle­dání bylo slo­ži­tější (a zkou­šení za­hr­no­valo mj. up­da­to­vat WP z verze 3.0. na nej­no­vější, […]

Life shits

Lehké Ubuntu ne­boli Lu­buntu (aneb můj do­časný pře­chod k Li­nuxu)

Posted on

Jsem dlou­ho­do­bým uži­va­te­lem Win­dows. Jako každý uži­va­tel Win­dows na ně ob­čas na­dá­vám, ale ne­můžu tvr­dit, že bych je ne­ná­vi­děl. Kdy­bych je ne­ná­vi­děl, tak si je ne­ku­puji, to dá ro­zum. Pra­cuje se mi na nich re­la­tivně (k ostat­ním sys­té­mům) dobře, do­vo­lují mi dě­lat to, co dě­lat po­tře­buji. Kaž­do­pádně není tomu tak dávno a můj no­te­book (resp. nej­spíš […]

Návody

Malá pří­ručka pro en­code

Posted on

v 1.0 Nejsem od­bor­ník, spíš pouhý uži­va­tel. Ale chtěl jsem si zku­sit na­psat po­dobný tu­tu­rial, a po­kud mi dáte zpět­nou vazbu, mohu ho u zlep­šo­vat. Na in­ter­netu už jsou ná­vody, menší či větší ob­tíž­nosti, já zde před­klá­dám ten ob­tíž­nosti nejmenší (tím pá­dem vás toho také nejméně na­učí).