Aki­con 2011

Před týd­nem pro­běhl další z čes­kých anime conů, Aki­con 2011, který z kla­sic­kých conů (vy­jí­maje Ma­ni­fest, ten stojí na jiné úrovni) je po Ani­me­festu mým dru­hým nej­ob­lí­be­něj­ším. Pravda, žádný další třetí ob­lí­bený ne­mám, dál jez­dím jen za lidmi na Ad­vík, který ale rád ne­mám. Kaž­do­pádně jak bývá mým dob­rým zvy­kem, z dů­vodu růstu e-penisu a ne­do­statku pe­něz (a po­třeby po­má­hat, to se ro­zumí sa­mo­se­bou) jsem se roz­hodl při­lo­žit ruku k dílu a zú­čast­nit se jej jako fo­to­graf. Con­ti­nue rea­ding „Aki­con 2011“

Nad­di­mensi­o­nální pev­nost Ma­cross

Kdysi dávno jsem si dal ta­kový cíl – jed­nou se chci po­dí­vat na všechna anime, co mají v ná­zvu Ma­cross, tedy jsou z Ma­cross ságy. Do­šel jsem k tomu poté, co jsem vi­děl sé­rii Ma­cross Fron­tier, skvě­lou hu­dební bo­jovku s vý­bor­nou ani­mací, kde zpívá mj. Ranka Lee, slečna se ze­le­nými vlasy (jsem na ně v anime tro­chu ujetý :D). Ne­dávno jsem si na svůj quest znova vzpo­mněl a do­kou­kal jsem první sé­rii Ma­cross ságy, Su­per­di­mensi­o­nal For­tress Ma­cross (pře­klad v ná­zvu článku). Abych tro­chu uko­jil svou tvůrčí touhu, roz­hodl jsem se, že o tom něco na­píšu. (Měla by to být re­cenze, ale žád­nou re­cenzi jsem ni­kdy ne­psal, takže ne­če­kejte zá­zraky; po­kud už jste sem ale za­ví­tali a máte zá­jem o Ma­cross, zkuste číst dál.) Con­ti­nue rea­ding „Nad­di­mensi­o­nální pev­nost Ma­cross“

Sun­Sub

Už pár mě­síců to při­pra­vu­jeme, dnes jsme to ko­nečně ofi­ci­álně roz­běhli. S chill a Ga­ra­xem (stejně jako já bý­va­lými členy Pant­subu) jsme roz­jeli no­vou sku­pinu Sun­Sub. Na­jdete ji na ad­rese www​.sun​sub​.se​kai​.cz. Jste ví­táni, dou­fáme, že vy, co se o ní do­zvíte z mého blogu tady, roz­ší­říte zvěsti, že exis­tu­jeme a řek­nete o nás svým zná­mým a otaku ve svém okolí. Jste ví­táni s při­po­mín­kami, kri­ti­kou a ná­vrhy na vy­lep­šení. Po­kud byste nás chtěli na­vští­vit na IRC, máme ka­nál #sun­sub na Ri­zonu (#sunsub@​irc.​rizon.​net). Tě­šíme se na vás!