RecenzeStalo se

Asus N56VM – vý­kon, ele­gance a kil­ling tou­ch­pad

Ilu­strace
(Plná ve­li­kost)

V pá­tek jsem ko­nečně čás­tečně do­stal, čás­tečně si kou­pil vy­tou­žený nový no­te­book.

Tr­valo mi dost dlouho, než jsem ko­nečně na­šel no­te­book, který by vy­ho­věl mým po­ža­dav­kům. Od­mí­tám totiž roz­li­šení 1366 × 768 px, různá ne­stan­dardní roz­lo­žení klá­ves­nice a po­divně sta­věné ex­tra­va­gantní no­te­booky. Hle­dal jsem stříz­livý vzhled, vy­ho­vu­jící HID (za­ří­zení lid­ského roz­hraní, tedy ob­ra­zovka, klá­ves­nice, tou­ch­pad) a slušný vý­kon. To druhé byl sa­mo­zřejmě nej­větší pro­blém, pro­tože stan­dardní klá­ves­nice, tou­ch­pady a slušné dis­playe prostě nejsou v módě. (Uzná­vám zde jis­tou sub­jek­ti­vitu, přece je­nom kaž­dému vy­hoví něco ji­ného, ale dnešní trh s no­te­booky je ex­trém.) Fi­nální vý­běr padl na dvo­jici no­te­booků Le­novo Ide­a­Pad Y580, které ovšem bylo na mě tro­chu drahé, a na Asus N56VM‐S4272V. Vy­hrál Asus kvůli lepší ceně, ne­dů­věře v Le­novo a je­jich dis­playe a na­o­pak dobré zku­še­nosti s Asu­sem (měl jsem do­sud Asus M50VC).

Ob­sah kra­bice (bez brašny)
(Plná ve­li­kost)

Ještě než se ro­ze­píšu o no­te­booku sa­mot­ném, rád bych upo­zor­nil, že to­hle nemá být po­kus o pro­fe­si­o­nální re­cenzi, ale spíš sou­pis dojmů a toho, co si člo­věk ne­pře­čte ve spe­ci­fi­ka­cích. Co se fo­to­gra­fií týče, ano, při­jde vám to správně – to bílé plátno je ubrus. Nic lep­šího jsem zrovna po ruce ne­měl.

Po vy­ta­žení z kra­bice mě pře­kva­pil opravdu ob­rov­ský zdroj. Při po­hledu na vý­kon se ale není čemu di­vit – 130 W. Kra­bice dále ob­sa­huje sa­motný no­te­book, jedno DVD s dri­very, ex­terní subwo­o­fer, brašnu (bo­hu­žel horší, než dá­vali dřív) a USB myšku. Do­plň­ková vý­bava to je sice možná na Asus pod­prů­měrná, ale roz­hodně se hodí.

Jako první na no­te­booku za­ujme chasis, které je vět­ši­nově ko­vové, jen spo­dek je z čer­ného plastu. Kov velmi zpev­ňuje proti ohybu, takže i přes svou ne­vel­kou tlouštku se no­te­book ni­jak ne­de­for­muje.

Po­hled na klá­ves­nici
(Plná ve­li­kost)

Klá­ves­nice je ve­lice pěkně roz­lo­žená, ob­sa­huje plný nu­me­rický blok a je pod­sví­cená, což vskutku do­cela po­máhá při psaní po­tmě. V kom­bi­naci s klá­ve­sou Fn (function) lze ovlá­dat spoustu věcí, ne­chybí ovlá­dání jasu dis­playe (vč. vy­pnutí lampy), hla­si­tosti (vč. ztlu­mení), vy­pnutí tou­ch­padu (to se vám bude bo­hu­žel ho­dit, viz níže), klá­vesa spánku nebo ovlá­dání bez­drá­to­vých roz­hraní (blu­e­to­oth a wifi). Moje verze má dvou­řád­kový en­ter, za což jsem velmi rád. Klá­ves­nice je za­sa­zená rov­nou do ko­vo­vého chasis, což je velmi vzhledné, na­víc há­dám, že si tudy no­te­book na­bírá chla­dící vzduch, takže po­zor na ne­čis­toty. Ne­za­zna­me­ná­vám ja­ké­ko­liv pro­hý­bání, chod je i při rych­lém psaní velmi ti­chý a přes re­la­tivně malý zdvih je stisk klá­ves jasně ro­ze­zna­telný. Me­zery mezi klá­ve­sami mi při­jdou tro­chu větší než ob­vykle, takže chvíli trvá si zvyk­nout, ale ji­nak je psaní ve­lice po­ho­dlné. Tro­chu ne­pří­jemné je umís­tění ši­pek, které za­sa­hují do nu­me­ric­kého bloku, což je ne­zvyklé. Na dru­hou stranu ale, kam ji­nam je dát, že? Ně­koho by ještě mohlo za­jí­mat, že In­sert nemá vlastní klá­vesu, ný­brž je pod Fn na De­lete nebo pod Shift na nule. Asusu velmi chvá­lím to, že jeho roz­lo­žení klá­ves­nice zů­stává po­řád prak­ticky stejné a pří­četné, na­roz­díl od ně­kte­rých jeho kon­ku­rentů. Je­diné mí­nus je chy­bě­jící in­di­ká­tor Num Lock klá­vesy (Caps Lock je in­di­ko­ván vep­ředu ve­dle sys­té­mo­vých kon­t­ro­lek).

Po­hled na no­te­book
(Plná ve­li­kost)
Po­hled na no­te­book
(Plná ve­li­kost)

Nad klá­ves­nící se ne­zvykle na­chá­zejí je­nom dvě tla­čítka. Na­pá­jení a jedno uži­va­tel­sky na­sta­vi­telné (po na­in­sta­lo­vání pří­slu­še­ného dri­veru, po­kud dě­láte čis­tou in­sta­laci). Po­vrch mat­ného brou­še­ného kovu ko­lem klá­ves­nice je pří­jemný a zjis­til jsem, že se mi na něj ne­lepí ani zpo­cené ruce. Jak dlouho zů­stane opravdu stří­brný, to ví jen Bůh.

U dis­playe jsem se z po­čátku tro­chu bál full HD roz­li­šení na 15″, ale bě­hem cca 5 ho­din práce jsem si zvykl a teď už ne­mám ab­so­lutně žádný pro­blém. Nutno ale uznat, že krát­kozrací lidé by mohli mít po­třebu si zvět­šo­vat fonty, což si vý­robce asi uvě­do­mil a v pře­din­sta­lo­vané verzi jsou velmi vý­razně všechny prvky zvět­šeny. Když se na to člo­věk po­dívá, skoro má po­cit, si kou­pit no­te­book s roz­li­še­ním 1024 × 768 px. To lze sa­mo­zřejmě ale snadno změ­nit. Dis­play je matný, což po­va­žuji za zá­sadní plus, zob­ra­zení ba­rev je, řekl bych, nad­stan­dardní, i když ex­pert nejsem. Roz­sah jasů lampy kro­ko­vaný na 11 stupňů je po­ně­kud malý a lampa i na mi­ni­mální jas svítí do­cela hodně (ale ani v úplné tmě ne­o­sl­ňuje). Bo­nus – logo na opačné straně víka je pod­sví­ceno lam­pou dis­playe, takže lidé na­proti vám uvidí, zda máte za­pnu­tou lampu. Skvělé, že? Ale ne, je to do­cela pěkné po de­signové stránce.

Skoro se mi to ne­chce dě­lat, pro­tože se mi můj nový no­te­book líbí, ale mu­sím za­čít mlu­vit o tou­ch­padu. Pá­nové a dámy z Asusu se z ně­ja­kého dů­vodu roz­hodli ne­po­u­žít kva­litní tou­ch­pady Sy­na­p­tics, na které na­dává jen mi­ni­mum lidí, ale po­u­žili ja­kýsi Elan smart­pad. Pominu‐li fakt, že jej udě­lali zby­tečně velký (115 × 72 mm), mu­sím říci, že jak hard­wa­rově, tak soft­wa­rově (tj. dri­ver) je tou­ch­pad na­prosto otřesný. Do­ty­ková plo­cha je spo­jená s tla­čítky, po­vrch tla­čí­tek je na­víc také cit­livý na do­tek a není ni­jak od­lišný od zbytku tou­ch­padu, takže při mač­kání tla­čítka do­chází k po­sunu kur­soru myši. Tou­ch­pad si to na­víc plete za gesta, je­li­kož se lo­gicky např. při pře­ta­ho­vání do­tý­kate dvěma prsty – plo­chy tou­ch­padu a tla­čítka. Ve­li­kost tou­ch­padu způ­so­buje, že se jej při psaní člo­věk často do­týká a kliká zá­pěs­tím všude možně. To­hle by šlo s dri­ve­rem od Sy­na­p­tics ře­šit, bo­hu­žel dri­ver k Elan smart­padu umož­ňuje jen na­prosté mi­ni­mum na­sta­vení a ne­ob­sa­huje ani po­řád­nou ob­dobu Palm­Check ochrany od Sy­na­p­tics proti do­teku dlaní. Deska tou­ch­padu na­víc není pevně uchy­cená, takže při po­kle­pání vy­dává ta­kový vaklavý zvuk, což se mi moc ne­líbí (ne­vím, jestli to není ku­sová vada). Na­ko­nec jsem i já, skalní za­stánce tou­ch­padů, usou­dil, že při psaní del­ších textů je lepší po­u­ží­vat ex­terní myš a tou­ch­pad vy­pnout. Smutné.

Spodní strana no­te­booku z čer­ného plastu
(Plná ve­li­kost)

Další velmi ne­ga­tivní zá­ži­tek při­pra­vil uži­va­te­lům Asus tím, že do pře­din­sta­lo­vané verze sys­tému do­dal ne­u­vě­ři­telné množ­ství Blo­at­waru, který způ­so­bil, že po in­sta­laci Win­dows za­bí­raly téměř 50 GB a spouš­těly se… no, prostě dlouho, ně­jak jsem to za­po­mněl mě­řit. Ře­še­ním je sa­mo­zřejmě čistá in­stlace, in­sta­lační mé­dium si ale mu­síte ně­kde se­hnat sami. Do­kud po­u­ži­jete stej­nou verzi Win­dows, jako tu, kte­rou máte na štítku ze­spodu no­te­booku, ne­měli byste po­ru­šo­vat žádné zá­kony. (Mý­lím se? Dis­cuss.)

A teď zase něco po­si­tiv­ního. Na­vzdory tomu, jak silný vý­kon se v no­te­booku skrývá, leze za nor­mál­ního pro­vozu z vě­tráčku ma­lou rych­lostí jen velmi vlažný vzduch. Nor­mál­ním pro­vo­zem mys­lím High Per­for­mance mode na de­faultní na­sta­vení, vý­kon CPU ně­kde mezi 0 a 5 % s ob­čas­nými vý­chyl­kami a 4 GBRAM. Po­vrchy no­te­booky mají ví­ce­méně tep­lotu okolí, a to včetně spodku. S tím sou­visí i ve­lice ti­chý chod, stroj skoro není sly­šet.

Ba­te­rie. Spe­ci­fi­kace na Alze udává až 3 ho­diny běhu, mně mě­řák za­tím na­mě­řil (a no­te­book vy­dr­žel) cca 4,5 ho­diny na High Per­for­mance mode. Ne­ru­čím ale za tento údaj, pro­tože po­druhé mi ve vlaku vy­dr­žel něco ko­lem 3 ho­din, což už není tak slavné. V tom vlaku ovšem byla tep­lota vzdu­chu ko­lem 36 stupňů, takže to mohlo ovliv­nit jeho pří­kon, vzhle­dem k nut­nosti se in­tensivně chla­dit.

Na za­čátku jsem zmí­nil při­ba­lený subwo­o­fer. Je to za­jí­mavá vě­cička, ta­kový vál­co­vitý útvar s ka­be­lem, který se při­po­juje k no­te­booku do zvlášt­ního portu. Když si člo­věk pak pustí ně­ja­kou hudbu na re­pro­duk­tory, subwo­o­fer cel­kem úspěšně do­pl­ňuje chy­bě­jící hloubky. Tro­chu pro­blém vi­dím ku­po­divu ve výš­kách, které zřejmě díky kon­strukci no­te­booku chybí. Cel­kově vzato ale nutno uznat, že se jim po zvu­kové stránce te­nhle mo­del do­cela po­vedl, vět­šina druhů hudby je na tom skoro až po­slou­cha­telná, což je ne­u­vě­ři­telný vý­kon.

Brašna při­ba­lená k no­te­booku je velká ako­rát na no­te­book a zdroj, ale krom pár pa­pírů se toho do ní na­víc moc ne­ve­jde
(Plná ve­li­kost, Plná ve­li­kost, Plná ve­li­kost)

Tím jsem asi vy­čer­pal vše, co jsem za­tím scho­pen o no­te­booku sdě­lit, v pří­padě ně­ja­kých zá­vrat­ných no­vi­nek budu člá­nek up­da­to­vat (dou­fám, že po­kud bu­dou, tak po­si­tivní). Zá­vě­rečné hod­no­cení si od­pus­tím, pro­tože mi no­te­book už teď při­rostl k srdci a byl bych ne­ob­jek­tivní. Ten tou­ch­pad budu Asu­sá­kům ale asi vy­čí­tat do smrti.

107 thoughts on “Asus N56VM – vý­kon, ele­gance a kil­ling tou­ch­pad

 1. Z ob­rázků jsem ne­vy­četl, jestli je možné do­stat se „pod ka­potu“ v pří­padě, že bych chtěl vy­mě­nit HDD. Osobně bych totiž jako první věc udě­lal to, že bych ho na­hra­dil za SSD. No a ten tou­ch­pad by mě asi taky mr­zel, pro­tože se taky skoro vždy spo­lé­hám na něj. Mi­mo­cho­dem když se něco v an­g­lič­tině označí jako „killer‐“, myslí se tím, že je to fakt bomba, což je opak za­mýš­le­ného ;-)

 2. ano, disk je vy­me­ni­telny, je tam uzi­va­tel­sky pristupny kryt v predni casti spodku
  ad killer – hmm, sa­kra xD to mas pravdu, mi nejak ne­doslo, kdyz jsem to dneska v noci vy­mys­lel.. xD
  diky

 3. Cau mohl by si pro­simte na­fo­tit brasnu jestli si ji do­stal k NTB? De­kuji

 4. De­nis: Ne­mam ji u sebe, ale po­ku­sim se to za­ri­dit, dej tomu tak den :)

 5. Tak já si kou­pil úplně ten sám mo­del, mám ho 14 dní a tý­den v něm je SSD in­tel 520 180GB (sku­teč­ných cca 161GB, kvůli re­zer­vo­va­ným buň­kám při pře­ma­po­vání). Pů­vodní HDD šel do rá­mečku místo DVD (ten ještě při­jde vy­mě­nit za lepší než plas­tový a taky s LED­kou). Je to můj první no­te­book a první co mě na tom za­ujmulo byl právě ten de­sign, ne­vy­pa­dalo to jako kra­bice typu acer nebo HP. Tou­ght­pad za­tím moc ne­po­u­ží­vám, spíš tu ex­terní myš, ale tu budu po vý­platě mě­nit za lo­gi­tech per­for­mance MX (hold musim mit vel­kou er­go­no­mic­kou myš), tou­ght­pad mi za­číná teda při psaní taky va­dit. Di­plej taky ří­kám dobrý.
  Je teda můj první no­te­book, ale za­tím jsme na­šel jen SW ne­do­statky + teda snad jak si stě­žuje ko­lega tak tou­ght­pad, i když na něm se mi za­mlou­vají gesta a ab­sence od­dě­le­ných tla­čí­tek, stejně je má­lo­kdy po­u­ží­vám.

  Jen mě za­ra­zilo UEFI, pro­tože po­tře­buju i li­nux a bude trošku pro­blém s du­al­bo­o­tem. Na­o­pak mě po­tě­šilo, že po vý­měně HDD za SSD si ze zá­lohy na DVD na­ta­halo na ko­nec SSD znova re­co­very a z té pak in­sta­lo­valo. Ovšem zá­lohu přes win7 (bi­tová ko­pie) se po­vedlo udě­lat, ovšem disk pro ob­novu vždy spustí re­co­very od­díl a ne čis­tou in­sta­laci, možná, kdy­bych ten re­co­very od­stra­nil, tak by to šlo.
  Dále bych se au­tora rád ze­ptal, zda mu pravý přední (blíž k uži­va­teli) taky USB port ne­veme USB 2 myš nebo klá­ves­nici, ale da­tové za­ří­zení jako ex­terní HDD, flash disk veme? to samé mi to dělá z live ubuntu (fla­shka i DVD)

 6. Petr: vy­zkou­sel jsem to s tim por­tem, mys mi fun­guje na vsech 4 por­tech.
  Ji­nak li­nux jsem tam jeste in­sta­lo­vat ne­zkou­sel, snad to pu­jde

 7. No kvůli UEFI si po­čti na netu, ale ne­mělo by te­o­re­ticky byt třeba in­sta­lo­vat grub, do GTP disku stejně nejde dat kla­sický, pak exis­tuje ně­jaký grub‐efi a ně­jaký třetí způ­sob, al­ter­na­tiva je třeba SD karta, která má v MBR od­kaz na za­va­děč GRUB a vždycky ma­kat ESC a vo­lit SD kartu‐možnost bet UEFI,je tam vše 2x vždy UEFI:.. a bez). V mém pří­padě by šlo na plot­nový HDD, ale ne­tu­ším, jestli ho ob­čas ne­bude třeba vy­ta­ho­vat, kaž­do­pádně jsme na něj ho­dil kla­sic­kou dos ta­bulku a má MBR.

 8. jo, to jsem kou­kal, ze tam neni kla­sic­kej MBR za­pis ale neja­kej GTP, na kte­rym mi ani ne­fun­guje Acro­nis TI apod, ale nejak jsem to to­lik ne­re­sil a ne­zkou­mal, bo se mi nech­telo re­sit tu kon­verzi.. ad UEFA: to si budu muset po­radne pro­stu­do­vat, moc o tom ne­vim..

 9. Já za­tím taky ne, ale dá se to vy­pnout a to je vlastně pod­mínka pro sta­tus na up­grade win­dows 8, který ji­nak než přes secure UEFI mod ne­na­bo­o­tuje, teda ne, že bych tam 8 chtěl, mam ve vir­tuau beta verzi A DOST MĚ ŠOKOVALA TA NABÍDKA START, NEMŮŽU PROSTĚ NIKDE NIC NAJÍT.
  Jo ještě se tě chcu ze­ptat, který pro­gramy jsi dá­val do pryč? já za­tím jen hry od obe­ronu a uva­žuju, co dál, chcu si udě­lat ně­ja­kým způ­so­bem zá­lohu, což asi nej­snažší bude přes image v ubuntu‐ntfs clone, EFI od­díl ob­no­vím vždy z re­co­very.
  Ty pr­gramy od ci­be­linku bych te­o­re­ticky dal pryč, stejně vy­pa­luju přes nero a BD/DVD jsme stejně vy­ho­dil do boxu na USB 3 (resp box včera ob­jed­naný, če­kám až ho Číňan po­šle).
  Ještě jsme měl po prv­ním na­bití ne­pí­sem­nost s baterkou,a sin se špatně ini­ci­a­li­zo­vala a od­mí­tala se do­bí­jet, po­mohlo vy­pnout, vy­táh­nout a pus­tit to jen na adap­tér a zas vyp a na­sa­dit z5, pak se na­bí­jela a fun­guje do­teď. V ofiko ser­visu mi ne­řekli nic a na mo­bi­lity, kde jsme to bral, maj zá­ruční i po­zá­ruční se se mnou ser­vi­sák ba­vil skoro půl ho­diny a hodně mi po­mohl. Prý už se jim to­hle stalo u jed­noho zá­kaz­níka a po­mohlo to, co jsem na­psal výše. Do­koce mi po­slali zdarma kla­sické plo­ché čelo na tu BD me­cha­niki (to z caddy bylo ne­přesné a moc měkké, ne­se­děly úplně a upro­střed bylo asi o 1mm nad­zvedlé).
  Kdy­bys chtěl udě­lat taky te­nhle up­grade, tak klidně můžu po­ra­dit aj do koho a za ko­lik. Písni kdyžtak maila, když tak tě pře­smě­ruju na můj skype a po­dobně.

  Petr

 10. Petr: ad pro­gramy: ja jsem to nech­tel re­sit odin­sta­lo­va­va­nim, takze jsem na­in­sta­lo­val ciste win­dowsy z jine in­sta­lacky, kte­rou uz vlast­nim, a vra­zil jsem tam jeji cislo. In­sta­lo­val jsem pak dri­very z pri­ba­le­neho DVD.

  ad HW upravy: no, mne hard­wa­rove cel­kem vy­ho­vuje, ale kdyz uz jsme u toho, tak by me do­cela za­ji­malo, jestli exis­tuje moz­nost vy­meny tou­ch­padu za jiny (za nejaky Sy­na­p­tics). Mys­lis, ze by to v neja­kem ser­visu byli schopni ude­lat? Chtel bych tou­ch­pad, ktery ma od­de­lena tla­citka, pri­padne na nem nejak lze zmensit plo­chu, na ktere snima po­hyb. Kdy­bys tusil o nejake moz­nosti, jak to ude­lat s tim do­da­va­nym tou­cha­p­dem, tak bych byl taky ve­lice rad (mozna jeste radsi, bo to by vy­re­silo asi me sou­casne pro­blemy.)

 11. Tak to ne­vím, no­te­book jsem roz­dě­lá­val jed­nou a to ani ne­šlo, byl to ně­jaký starý HP a vevnitř byla ko­vová kon­strukce a vzadu u kloubů to bylo sný­to­vané místo sešru­bo­vané.
  Podle mě ne a ani když jme to ho­dil do go­o­gle a do­konce an­g­licky (při ka­zec­licky, tak nic, jen vý­měna stejný za stejný a bez chyb). Zkus po­hle­dat nebo se optat v ser­visu.
  Před­po­klá­dám, že v ubuntu si budu moci do­pro­gra­mo­vat tvou zmí­ně­nou funkci vy­pnutí při psaní, tam jde upra­vit snad všecko, jen si člo­věk musí de­fi­ni­tivně zvyk­nout na jiný pro­středí, bez­peč­nost a lo­giku ovlá­dá­nía smí­řit se s menší vý­drží na ba­terku.

 12. Jo hele jen pro za­jí­ma­vost, ko­lik má ta tvá čistá in­sta­lace s dri­very + pro­gramy z DVD (to jest až na ty hry to samé), moje měla na HDD po všech ak­tu­a­li­za­cích, in­sta­laci of­fice (+ ak­tu­a­li­zace samo se­bou), mo­zilly + po­třeb­ného sw pro net… nic da­tově ná­roč­ného cca 61–63GB
  na SSD má to sa­mém s do­pl­ně­ním dal­ších apli­kací cca 41–42GB, TEMP a Chase pro­hlí­žečů je pře­su­nutá na RAM­disk a mívá po ce­lém dni tak 250+MB při běžné kan­ce­la­řině a netu s fil­mama
  VY­svět­lení bude v úspor­ných al­go­rit­mech mého SSD, rád bych srov­nal pro­tože 2/3 pů­vodní ve­li­kosti jsou prostě per­fektní.

 13. Hmm, a ne­do­ka­zal bys (popr. ne­znas ne­koho, kdo by to do­ka­zal) tu funk­ci­o­na­litu ome­zeni sni­ma­jici plo­chy tou­ch­padu na­pro­gra­mo­vat i pro win­dows? xD would be nice..
  ji­nak k te ve­li­kost – kdyz jsem na­in­sta­lo­val „cis­tou“ in­sta­laci pre­in­stalled win­dows z te re­co­ver par­ti­tion, tak to melo asi 50 GB.. kdyz jsem ude­lal cis­tou in­sta­laci z orig. DVD, tak win­dows za­bi­raji tech (pro win7 stan­dard­nich) 25 GB.

 14. na desktopu mam po ak­tu­a­li­za­cích taky cca 50GB, od­díl na win mam 70GB.
  Takže ro­díl to moc neni.
  No pro win­dows to do­pro­gra­mo­vat ne­vim, možna až budu ve škole, jdu na in­for­ma­tiku, střední mam elek­tro­tech­niku. Zku­še­nosti za­tím jen s pro­gra­mo­vá­ním webů‐HTML, CSS, PHP, trošku JS
  Te­o­re­ticky bych to měl ča­sem umět i já, bu­deme se učit Cčko, což je uni­ver­zální ja­zyk pro všechny OS.

 15. Jo ale zá­sadní pro­blém win­dowsu je uza­vře­nost, všehno je zkom­pi­lo­vané do po­doby, kte­rou ne­mů­žeš mě­nit, zato li­nux je po­sta­ven na tom, že každý spus­ti­telný kód včetně já­dra mů­žeš upra­vo­vat a kdyby byl třeba taky zkom­pi­lo­vaný, tak ho na­jdeš u vý­vo­jáře dané apli­kace. Na­víc na wiki je plno ná­vodů podle kte­rých i za­čá­teč­ník do­káže edi­to­vat zá­kladní kódy za­va­děče, au­to­ma­tic­kého při­po­jení od­dílů disků, cho­vání pe­ri­fe­rií (myši, klá­ves­nice, fla­shky.…) Na­víc je to ma­linká in­sta­lace a má k k dis­po­zici všehny ovla­dače, jen třeba na nvi­dia gra­fiku jsou ne­svo­bodné s ji­nou li­cencí, takže se skoro ne­do­sta­neš do kódu, ale na zá­kladní věci je tam apli­kace.
  GB + od­díl na
  Zkus třeba ubuntu, do­konce i in­sta­lace je jed­no­du­chá a pro za­čá­tek na něj stačí úplně 5–8GB + místo na /home (do­mov­skou složku kde jsou tvá data a máš k nim práva‐videa, fotky, sta­žené…

  Jo a zase tu na­stu­puje UEFI, u win­dowů na­víc kaž­dej ovla­dač s UEFI stro­jem musí mít pod­pis, ji­nak ho ne­mů­žeš spus­tit. A pro­gra­mo­vat dri­very, to snad pod win­dows nor­málně nejde. Na­víc ko­li­krát ně­které věci nejdřív musí pod­po­ro­vat BIOS, resp v na­šem pří­padě BIOS + EFI apli­kace (roz­šíří BIOS o mnohé funkce)

 16. jn, to je pro­blem, ja vim.. ji­nak ja uz na li­nuxu neja­kou dobu be­hal (jak pisu v jed­nom clanku), ale mu­sel jsem se vra­tit zpatky k win­dow­sum, pro­toze jiste pro me du­le­zite apli­kace (e.g. avi­synth) na li­nuxu pro­ste ne­be­haji… kazdo­padne kdy­bys na neco ohledne Elan­tech Tou­ch­pad dri­ver na­ra­zil, tak se ozvi :)

 17. ne­boj, mam to­hle v žá­lož­kách a syn­chro­ni­zuju a zá­lo­huju je na web, takže o ně nej­při­jdu. To­hle mu­sím vy­ře­šit, dneska se ještě vrhnu na věci ko­lem akvá­rek a ve­čer snad zku­sím do toho na­in­sta­lo­va­ného UBUNTU do­dat UEFi zavaděč‐asi způ­so­bem bez za­va­děče, pouze kom­pi­lo­vat já­dro na efi apli­kaci a vo­lit to při startu klá­ve­sou esc. Grub je strašná zdr­žo­vačka. Snad to pů­jde, a ty te­bou zmí­něné apli­kace přeci mů­žeš pro­vo­zo­vat i na wine nebo zkom­pi­lo­vat atd, nebo ně­ja­kou ji­nou do­konce lepší, po­čí­tám, že ur­čitě část kodu bude z li­nuxu, třeba win8 ma už ce­lej spouš­těcí kod z li­nuxů a win7 znač­nou část

 18. Ahoj, tak jsme dneska taky na­ko­nec re­in­sta­lo­val Win­dowsy, ty to­vární jsou tak upra­vené, až :
  za­bí­raj strašně moc místa
  ha­prují, za­čly mi čím dál čas­těji pa­dat a re­star­to­vat se mini apli­kace na ploše, exploe.exe
  po uspání a pro­bu­zení jsme chtěl při­po­jit HDMI ka­be­lem telku a hups černo, pak modrá smrt a re­start, po re­startu to bylo dobré, ale jak se zas uspal, znova. Takže teď mam stej­nou verzi s klí­čem pů­vod­ním a ak­ti­vo­va­nou bez ba­lastu a má jen 36GB za­tím. Ovla­dače jsme na­bou­chal z při­lo­že­ného DVD, kromě těch ne­po­třeb­ných programů(editory zvuku, fo­tek,.…), ne­chal jsem na­mát­kou jme­no­vané třeba usb chan­ger, life frame, in­stant key, hlavně power 4 gear… prostě věci po­třebné k HW.
  Ubuntu snad na­ho­dím zí­tra a snad bude sta­čit efi grub

 19. Tak ubuntu taky jede přes EFI, ra­ději na­píšu jak na to, je to pa­kárna.
  ho­dil jsem to na fla­shku (sa­mo­se­bou z 11.04, ve 12.04 je USB cre­a­tor na nic), z DVD/CD by to bylo stejné. Pak při startu když se zob­ra­zuje logo Asus dát ESC a vy­brat mož­nost UEFI:USB (to USB je různé, vět­ši­nou píše ná­zev fla­shky, ale po­znáte to). Sa­mo­se­bou v bi­osu musí být za­plý UEFI/EFI boot.
  To­hle je stejné pro ja­ký­ko­liv OS, pro win­dowsy taky (včetně vista a dál to pod­po­rují, starší ne­umí EFI ani GTP disky).
  U ubunu to hodí hlášku ve smyslu error: pre­fix is not set, u to­hoto no­tesu to ale pře­blikne asi po 3s na za­va­děč grub s mož­ností in­stal nebo live, mů­žete zvo­lit kte­rou chcete, ale live ne­odzkou­šeno. Pro­tože mám SSD, tak kvůli za­rov­nání bylo nej­rych­lejší vy­tvo­řit ne­na­for­má­to­vané od­díly přes win 7, který to umí za­rov­nat jak má být. Pak jsem vy­beru disky které chcu na ubuntu, data… Dů­le­žité je ne­dá­vat za­va­děč na MBR, in­sta­lá­tor si totiž ne­po­radí s GTP a au­to­ma­ticky před­volí ja­koby MBR tedy sda a po­dobně (jak máte zna­čeno). Já udě­lal asi 700MB od­díl na grub a in­sta­lo­val tam i za­va­děč.
  A in­sta­luje to au­to­ma­ticky grub‐efi‐ve vý­pisu grubu pak není mož­nost win­dows.
  Po in­sta­laci pak není k dis­po­zici kla­sická ta­bulka grubu, ale o boot se stará EFI ma­na­žer desky, tedy zas když chcu něco ji­ného dát při startu ESC a vo­lím mož­nosti ubuntu. Jen ba­cha in­sta­lací se změní pri­o­rita a nejdřív bude ubuntu a win­dows se musí ručně změ­nit v na­sta­vení BI­OSu, ale to je pr­ko­tina a ne každý ho pri­márně chce.

  Jen jsme ještě ne­ře­šil pár drob­ností, nejdou třeba kom­bi­nace klá­ves s FN, tedy všechny funkce co něžně na no­te­sech chodívají:ovládání zvuku, jasu ob­ra­zovky.… To te­prve po­ře­ším a zase sem na­píšu

  Tady jen ma­lej od­kaz na to proč to jde bez grub ta­bulky:
  https://​www​.abc​li​nuxu​.cz/​b​l​o​g​/​m​a​r​s​a​r​k​_​l​i​n​u​x​/​2​0​1​2​/​3​/​u​e​f​i​-​n​a​b​o​o​t​u​j​e​-​k​e​r​n​e​l​-​b​e​z​-​g​r​u​b​u​-​l​ilo

 20. Ahoj pro­sim mohli byste mi na­psat jaky ra­me­cek (typ – vy­robce) na SSD kou­pit?
  Diky

 21. Hle­dej na ebay HDD DVD caddy a vy­jede ti jich hafo, je to verze 12,7mm a kdyžtak do­taz na pro­dejce uvést typ me­cha­niky mat­shita bd‐mlt uj260
  já bral, resp teď v tom mám
  http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​2​8​0​8​2​0​3​7​9​7​0​8​?​s​s​P​a​g​e​N​a​m​e​=​S​T​R​K​:​M​E​W​N​X​:​I​T​&​_​t​r​k​s​i​d​=​p​3​9​8​4​.​m​1​4​9​7​.​l​2​648
  a teď če­kám až do­jde lepší (celá v kovu a s LED in­di­kací)
  http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​2​7​1​0​3​5​1​9​5​5​9​9​?​s​s​P​a​g​e​N​a​m​e​=​S​T​R​K​:​M​E​W​N​X​:​I​T​&​_​t​r​k​s​i​d​=​p​3​9​8​4​.​m​1​4​9​7​.​l​2​648
  Jen ten pře­dek, z té caddy moc přesně ne­pa­suje a tla­čítko je uto­pené, po­kud tu me­cha­niku chceš dát do ex­ter­ního boxu a po­u­ží­vat, já si při koupi vy­ptal rov­nou origo krytku na dvířka asus a bral jsem na asus​.as
  box na me­cha­niku mám na cestě tento:
  http://​www​.ebay​.com/​i​t​m​/​3​2​0​9​6​7​4​1​8​0​0​5​?​s​s​P​a​g​e​N​a​m​e​=​S​T​R​K​:​M​E​W​N​X​:​I​T​&​_​t​r​k​s​i​d​=​p​3​9​8​4​.​m​1​4​9​7​.​l​2​648

  Jen ba­cha, jak vy­táh­neš me­cha­niku, koukni do té štěr­biny a na­hoře pod kl­vensicí je trošku vy­hlý plech aby se me­cha­nika ne­hý­bala, do­po­ru­čuju to šrou­bo­vá­kem opa­trně víc přihnout, ji­nak pak disk v caddy nejde vy­táh­nout, za­vazí to tam. Pří­padně vy­ta­ho­vat tak, že tam na­horu vzaríš vždy kus tvrdé plas­tové fo­lie.
  Po­kud ne­chá­peš co mys­lím, vy­táhni me­cha­niku, drží na jed­nom šroubku, a koukni. Jo a ten ko­vový díl co drží me­cha­niku pak přešrou­bo­vat, caddy sama o sobě drží, ale otáz­kou když to denně pře­ná­šíš, jestli ne­vy­padne.

 22. Jo a kdy­bys ne­měl ebay účet, mů­žeš to ře­šit klidne přeze mě nebo ka­ma­ráda s pa­y­pa­lem.
  Kon­takt nej­líp ICQ 217289101 a na­piš tam že ohledně NTB.

 23. Petře dě­kuji za vy­čer­pá­va­jící od­po­věď, až si ho kou­pím za­čnu to ře­šit, jak to tak ori­en­tačně trvá než to do­jde.
  Díky
  Tom

 24. Zdra­vím, jsem již také ma­ji­te­lem to­hoto no­te­booku a měl bych k němu 2 „vý­tky“ … První je ta, že jsem hned při­šel na to, že u tla­čítka „levý ctrl“ je v le­vém rožku od­le­pená mem­bránka, a tak se při stistku to­ho­hle tla­čítka ob­je­vuje ta­kový divný zvuk vy­chá­ze­jící z toho, jak o sebe tla­čítko a ona mem­brána dřou. Na funkč­nost tla­čítka to ovšem vliv nemá, tak se s tím budu muset smí­řit (nebo jak byste to ře­šili vy?). Druhý pro­blém se týká tou­ch­padu, k če­muž mám je­den zá­sadní do­taz. Jak Váš tou­ch­pad re­a­guje, když na něj po­lo­žíte celý pol­štá­řek a ne­hý­bete s ním. Já z něj mám roz­pa­čité po­city a ne­vím, zda‐li se jedná o běžný jev nebo o zá­vadu. Při prv­ním spuš­tění no­te­booku se tou­ch­pad cho­val na­prosto otřesně, ne­byl jsem stavu stisk­nout vů­bec kde jsem chtěl a vše jsem byl nu­cen dě­lat přes klá­ves­nici (ovla­dače však už na­in­sta­lo­vané byly!!!). Když jsem no­te­book po chvilce re­star­to­val, ovlá­dání tou­ch­padu se po­ně­kud ustá­lilo, ale mu­sel jsem jej ovlá­dat pouze špič­kou prstu. Jakmile jsem se však do­tkl ce­lým pol­štářkem, za­čal zase bláz­nit a ja­kou dobu se tak cho­val i při ovlá­dání špič­kou prstu. Když se vše ustá­lilo, stejný pro­blém opět na­stal, když jsem k no­te­booku při­po­jil flash disk nebo vlo­žil do me­cha­niky CD … při na­čí­tání jsem opět ne­byl scho­pen s tou­ch­pa­dem vů­bec ma­ni­pu­lo­val, ská­kal z místa na místo, mí­sil dvoj­kliky se zvětšováním/zmenšováním – při pou­hém tahu prs­tem po tou­ch­padu. Nyní, po asi 3 ho­di­nách po­u­ží­vání to vy­padá, že se tro­chu ustá­lil, když ma­ni­pu­luji špič­kou prstu, vše bez pro­blémů, když při­dám o tro­chu víc, ještě to jakž takž snese, ale jakmile na tou­ch­pad po­lo­žím celý pol­štá­řek, pro­blém je stejný – z místa na místo, kliky ne­kliky, jed­ním slo­vem ka­ta­strofa. Ovšem ne­dělá to úplně po­každé, což mi pří­jde divné. Abych te­nhle pro­blém shr­nul, tak mo­men­tálně se s tím tou­ch­pa­dem dá no­te­book cel­kem v po­hodě ovlá­dat, jen se mi moc ne­líbí to cho­vání, když na něj po­lo­žím ce­lej pol­štá­řek. Zá­ro­veň se tro­chu obá­vám, aby se v ně­kte­rých chví­lích ne­o­pa­ko­valo cho­vání ze za­čátku, kdy jsem se tou­ch­padu opravdu ne­mohl ani do­tknout… Velmi dě­kuji za Vaše ná­zory, v čem by mohl být pro­blém nebo jestli je to nor­mální a já hle­dám zby­tečny mou­chy … S pozdra­vem Petr R.

 25. Petr: no.. kou­kam, ze jsme na tom dost po­dobne. Ja jsem zjis­til, ze tou­ch­pad se chova ne­pou­zi­telne, jsou‐li spl­neny dve pod­minky: 1. no­te­book musi byt za­po­jen do site (tedy ne­zivy ka­bel je uze­meny), 2. no­te­book neni uze­men prese me (tedy no­te­booku se do­ty­kam pouze prs­tem na tou­ch­padu a ne treba ce­lym za­pes­tim) .. mam po­cit, ze ty to mas jeste horsi, ale v pod­state jde o stejny pro­blem – vy­robce nekde po­sral nejake sti­neni, ze­meni nebo tak neco. Kazdo­padne smutna zprava je, ze na tento pro­blem na­ra­zili jiz uzi­va­tele rad ntbku od Asus ne­ko­lik let pred nami a pro­blem ohla­so­vali na ofi­ci­al­nich fo­rech, ale ni­kdo se jim ne­ob­te­zo­val ani od­po­ve­det, na­toz aby vy­robce pro­blem od­stra­nil. Kdyz jsem no­tas ku­po­val, ne­tusil jsem, ze Asus je az ta­kova pyca, pred­chozi ntbk byl v po­hode.
  Co se tyce toho, ze si tou­ch­pad plete gesta s kli­ka­nim, to je dost ne­pri­jemne a da se to re­sit je­dine tak, ze ta gesta vy­pnes; dri­ver ma sice velmi ome­zene moz­nosti a je na­prosto otresne na­psany, ale to­hle v nem na­stesti jeste jde. Pre­mys­lim, jestli kdyby se nas naslo vic (ur­cite ta­ko­vych lidi je hafo s ti­mhle pro­ble­mem), jestli by slo nejak Asus do­tla­cit k neja­kemu re­seni (vra­ceni pe­nez se mi ne­libi, je­li­koz ne­mam se svymi po­za­davky moc ji­nych va­ri­ant na ceskem trhu). Jestli jsi ochotny se do neja­keho re­seni pus­tit, roz­hodne se mu­zeme nejak za­cit do­mlou­vat (vu­bec ne­tusim za­tim, jak na to, ale neco bychom vy­mys­leli), mail na me je kdyztak uve­deny v kon­taktu :) (ja jsem z to­ho­hle pro­blemu tak na­sra­nej, ze mam ob­cas chut vy­pa­lit kan­ce­lare asusu xDD)
  Ad Ctrl kla­vesa: no, to je ne­pri­jemne a je to ku­sova chyba, takze by re­kla­mace nej­spis po­mohla. Otaz­kou je, zda se ti chce pod­stu­po­vat ten pri­serny pro­ces, kdy na me­sic pri­jdes o no­tas.

 26. RE: Petr
  tak ani jednu věc mi to ne­dělá, tou­ch­pad je za­tím v po­hodě, ale moc ho ne­po­u­ží­vám, jen v pá­tek jsme s tím no­te­sem cho­dil v ru­kách po míst­nos­tech a pro­jíž­děl exe­lo­vou ta­bulku a v po­hodě.

 27. ono taky asi dost za­lezi na tom, na co je clo­vek zvykly. My, kteri jsme zvykli na kom­fort tou­ch­padu od sy­na­p­tics a pou­zi­vame tou­ch­pad mno­hem in­tensiv­neji nez mys, mame pro­blem.
  also.. Petr alias matlala: on se ten tou­ch­pad chova cel­kem nor­malne, kdyz neni za­po­jeny do site ten ntbk..

 28. ja to schválně zku­sím, když bude v síti a dám vě­dět, nej­víc to po­znám, až za tý­den za­čne škola

 29. edison23: mu­sím říct, že jste na to kápl!! Přesně ten samý pro­blém – jak pí­šete, bude to v tom uze­mění a co jsem psal já o „za­ne­prázd­nění“ v po­době na­čí­tání flash disku atd. mohla být jen shoda ná­hod, kdy jsem se zrovna no­te­booku do­tý­kal pouze prs­tem, ale to­hle mě opravdu ne­na­padlo a spíše jsem hle­dal chybu v ovla­da­čích, že by třeba špatně fun­go­valy při na­čí­tání apod. Ji­nak co se týče zvyk­nutí na tou­ch­pady Sy­na­p­tics, tak to bo­hu­žel není můj pří­pad, jedná se o můj první no­te­book a s tou­ch­pady ne­mám žádné zku­še­nosti, vždy jsem „ope­ro­val“ pouze s myší … Ale zrovna teď to zkou­ším, no­te­book je při­po­jen do sítě a ve chvíli, kdy se do­tý­kám pouze tou­ch­padu, dělá to ne­u­vě­ři­telny zmatky – skáče z místa na místo, zvět­šuje ikony na gi­gan­ticky a bě­hem chvíle jsou jako špend­lí­kovy hla­vičky, do­toho se ozna­ču­jou různé části plo­chy, … vážně ka­ta­strofa a kdyby ně­kdo ne­vě­řil, klidně na­to­čím :D. Ovšem ve chvíli, kdy se pra­vou ru­kou do­tknu mimo tou­ch­padu také kraje no­te­booku (v pod­statě si o něj opřu dlaň), tou­ch­pad fun­guje na­prosto bez­pro­blé­mově a např. i při kli­kání pra­vým či le­vým tla­čít­kem se mi kur­zor ani o píď ne­po­hne. Ve chvíli, kdy no­te­book od­po­jím ze sítě, tak v pří­padě do­teku pouze tou­ch­padu se chová o něco méně zma­teně, ale přesto ne­mohu říci, že by mě kur­zor po­slou­chal… Ale když se opět opřu dlaní, vše bez nejmen­ších pro­blémů … je to opravdu za­jí­mavé. A k tomu, jestli to ně­jak ře­šit – po­pravdě mě moc ne­na­padá, ja­kým způ­so­bem by to mohlo pro­bí­hat, ale vy­lo­ženě proti nejsem, mohli bychom se pří­padně do­mlu­vit… Kaž­do­pádně mu­sím říct, že mě to úplně ne­žere, po­ně­vadž jak jsem psal, ce­lej ži­vot jsem pra­co­val s myší a i k no­te­booku mám v plánu si za­kou­pit bez­drá­to­vou myšku. Pro­blém s tou­ch­pa­dem mě ale taky dost žral, pro­tože přeci jen všude není pro­stor pro myšku, ale se zjiš­tě­ním, že je vše vy­ře­šeno opře­ním dlaně o no­te­book (díky za to, ne­vím jestli bych na to při­šel… :D ), což mi pří­jde i při­ro­zené, takže by mi to zas až tak va­dit ne­mu­selo. Uvi­dím jak si zvyknu a jestli to opravdu ona ma­gická dlaň vy­řeší v kaž­dém pří­padě / po­loze … :)

  A co se týče toho „ctrl“, tak ne­vím no … jako asi takhle, být to na no­ťasu za pětku, mávnu nad tím ru­kou … ale že je to u to­ho­hle za 20+ ti­síc, na­víc chlubí­cím se su­per­kva­lit­ním zpra­co­vá­ním klá­ves­nice, tak mě to cel­kem mrzí. Ale zase si ří­kám, že „ctrl“ není zas až tak po­u­ží­vaná klá­vesa (ne­trou­fám si říct, ko­li­krát ji člo­věk řek­něme za mě­síc in­ten­zivní práce po­u­žije, ale zá­vratné číslo to ne­bude…), na­víc zrovna ta­hle klá­vesa je 2x + když ji stisknu u pra­vého kraje, není nic po­znat … být to u me­zer­níku / pís­mene / en­teru, ne­vá­hám ani chvíli, ale takhle … uvi­dím. Ještě se po­ra­dím se zná­mým, přes kte­rýho jsem si no­te­book ku­po­val a bylo to vše ne­u­vě­ři­telně rychlé (byť byla do­stup­nost psaná o 2–3 týdny poz­ději) …

 30. Zdra­vím, rád bych se ze­ptal, jak je to s vý­drží ba­terky po delší době po­u­ží­vání?

 31. edison23:

  Ten pro­blém bude opravdu ve vo­di­vosti a ni­koli v tou­ch­padu. Na­padlo mě ještě, že tento no­ťas má ko­vové šasi, což může být jed­nou z pří­čin, proč na­stala ta­hle chyba … Když mám no­ťas na stole a do­tý­kám se jen prs­tem tou­ch­padu, skáče všude možně … stačí se pouze do­tknout třeba jen pol­štářkem ma­líčku druhé ruky kde­koli na kon­strukci a kur­zor je v klidu. Na­ko­nec, když no­ťas takhle „uzem­ním“, s tou­ch­pa­dem se mi pra­cuje velmi dobře, ani kliky levým/pravým tla­čít­kem ne­vy­vo­lá­vají ne­chtěné po­hyby, na­prosto bez pro­blémů … A té­hle verzi hraje jasně do ka­ret taky na­pá­jení, se kte­rým se pro­blém jen zhorší jak jste psal… Ne­vím, co by mohlo být ře­še­ním a jestli to má vů­bec cenu… Po­pravdě v to­mhle pří­padě se na to cho­vání dá jakž takž zvyk­nout, ale­spoň v mém pří­padě. A co se týče vrá­cení pe­něz, mám po­dobný pro­blém jako vy v tom, že snad žádný no­te­book ne­vy­ho­vuje mým po­ža­dav­kům v té­hle ce­nové ka­te­go­rii…

 32. Koskin: no, za­tim nejsem scho­pen rict, pro­toze no­te­book pou­zi­vam doma a tu­diz jej mam po­rad za­po­jeny do site. Po­re­fe­ruji, az mi za­cne skola a ja jej budu vic no­sit a pou­zi­vat mimo do­sah site.

  Petr: rekl bych, ze pro­blem bude v tom, ze vy­robce zrejme ne­od­hadl, ze se ko­vove chasis chova ji­nak nez plas­tove. Plastaky ty­hle pro­blemy ne­mi­vaji, co jsem tak kou­kal. Kazdo­padne take nutno po­dotknout, ze to je tim, ze to neni tou­ch­pad Sy­na­p­tics – u tech si ni­kdy ni­kdo na po­dobny pro­blem, aspon co ja vim, neste­zo­val, na­vic je­jich cho­vani lze velmi dobre ovliv­no­vat kva­lit­nimi dri­very, ktere se k nim (aspon vet­si­nou) do­da­vaji.
  Takze jo, taky uz jsem si jakz takz zvyk­nul, no­te­book bych stejne ne­me­nil, pro­toze je to asi je­diny, ktery od­po­vida mym po­za­dav­kum, pro­cez asi nema moc cenu to nejak re­sit.. po­chy­buju, ze by asus byl ocho­ten po­skyt­nout neja­kou pod­poru v to­mhle. Stejne jim ale pla­nuju na­psat, abych z nich aspon vy­ra­zil neja­kou od­po­ved.

 33. edison23

  To jsme dva, taky jim plá­nuju na­psat, jestli by mi byli schopni vy­svět­lit, jak je mož­nej ta­ko­vej ne­do­sta­tek u no­te­booku v té­hle ce­nové ka­te­go­rii … Ako­rát mě za­ráží, že jsem na te­nhle pro­blém ne­na­ra­zil u ji­ných re­cenzí, ať už čes­kých nebo třeba na no​te​book​check​.net, kde vět­ši­nou ty no­ťasy pro­zkou­maj do po­sled­ního šroubku… Třeba se ještě na­ko­nec do­zvíme, že to je ku­sová chyba … xD Ji­nak bych no­te­book taky ne­mě­nil, jsem opravdu spo­ko­jen … dis­plej kva­litní, zvuk je bom­bas­tic­kej, pro­ve­dení pa­rádní, klá­ves­nice lu­xusní (teda až na to ctrl, na ktery si už ale zvy­kám xD ), … opravdu bych za po­dobny pe­níze ne­na­šel ně­ja­kou kon­ku­renci …

 34. Zdra­vím chlapi,
  mám v plánu si kou­pit asi te­nhle no­ťas a tak mám pár do­tazů.. Moje po­ža­davky na NT byly ta­kové, že musí mít dobrý LCD (HD+, nebo FHD), pro­tože pra­co­vat se zá­klad­ním roz­li­še­ním HD je opravdu na dnešní dobu hrůza, na­víc mám rád filmy a ve školy dě­lám v CADu a In­ven­toru, ob­čas ve Pho­to­shopu. Dále byla Chiclet klá­ves­nice, a dobré zpra­co­vání vý­ho­dou. Je­diná věc, která mě na N56 vadí je po­ně­kud slabá gra­fika už asi po­třetí pře­jme­no­vaná.. Chtěl jsem se ze­ptat jak je to s je­jím vý­ko­nem? A taky jsem ně­kde četl, že by měla vy­jít ně­jaká verze s lepší gra­fi­kou, ne­víte co je na tom pravdy? V za­hra­ničí se pro­dává verze N56VZ, která má gra­fiku GT650m, to už je ten vý­kon ně­kde jinde. Tady jsem něco na­šel, ale je to ně­jaká pol­ská verze.
  Dále jsem se chtěl ze­ptat na kon­strukci, jestli se NT ně­jak ne­pro­hýba např, když ho chytnu jed­nou ru­kou za roh, nebo jestli se ne­pro­hýbá víko dis­pleje atd..
  Byl bych i vděčný za ja­ké­ko­liv vaše sub­jek­tivni in­for­mace..

  díky

 35. Li­bor: ahoj, tak dis­play je pa­radni, to musim po­tvr­dit. Ad GPU: no..uz jsem vi­del i lepsi, to je fakt, ale jako jde to… pravda, treba stal­ker clear sky sice hraju na nej­vy­ssi de­taily ale na nizsi roz­li­seni (1280x720), abych z toho do­stal nejaky slusny bit­rate .. ale to neni zrovna hra, na ktere to lze tes­to­vat, pro­toze je velmi spatne op­ti­ma­li­zo­vana, mam po­cit. A ja moc ne­hraju, vy­u­zi­vam spis CPU na en­co­ding vi­dea a tak – tady je v ntbk cel­kem slusna sila. Ji­nak chasis je velmi kva­litne pro­ve­dene, dis­play se ne­pro­hyba a telo uz vu­bec ne (je to nejaky du­ral)
  s tou no­vou verzi ne­tusim, mozna s no­vymi win­dows.. ji­nak.. asi jsi cetl muj po­pis tou­ch­padu a zdejsi com­menty, ale po­zor na nej.. je to fakt dost slusna za­vada, po­kud je clo­vek za­visly na tou­ch­padu, tak to znacne sni­zuje kva­litu no­tasu.. po­kud pou­zi­vas mys, pak si mys­lim, ze nema chybu (az na tu slabsi GPU no..ale neni tak hrozna, jak ri­kam..)

 36. dík za info..
  O tom tou­ch­padu jsem cetl no, to roz­hodně za­mrzí, přeci je­nom je to no­tas uz za do­cela velky pe­níz, tak by ta­ková věc měla být v poho. Jo a za­po­mnel jsem říct, že budu ku­po­vat nej­spíš i5… Ne­vím jestli bych to­tiz vy­u­žil i7. Nebo v čem je to o to­lik lepší, že stojí za to si pri­pla­tit 3500Kč..

 37. tak, ma 2x vic ja­der (4 ja­dra, 8 threadu), coz re­alne zna­mena cca 2x vy­ssi vy­kon .. po­zna se to, ale jen po­kud de­las neco na­roc­neho na vy­po­cty, coz zrovna pho­to­shop, CAD a po­dobne nejsou no.. (i kdyz ten CAD ne­vim, mam po­cit, ze do­cela zere.. ale ni­kdy jsem s nim ne­pra­co­val..

 38. Li­bor:

  Tak co se vý­drže týče, můžu ti říct … 100%, práce ve wordu, no­ťas za­plej asi ne­celé půl hoďky => 84 % … no­ťas sem zapl až dru­hej den za cca 18 ho­din, ba­te­rie měla 76 % … pak byl asi 10 mi­nut jen za­plej, zkoukl sem film (1 ho­dina 55 mi­nut) => po filmu 28 % … Teď, když jsem no­ťas zapl (po 7 ho­di­nách), tak ba­te­rie uka­zuje 21 %. Ji­nak co se týče na­sta­vení, tak zvuk filmu byl přesně na po­lo­vičce, ak­ti­vo­va­nej „bat­tery sa­ving mode“ (jas dis­pleje 4/10 … ale ne­mám to kvůli ba­te­rii, ale spíše očím), wi‐fi vy­plá …

  Ad chva­lita zpra­co­vání … mu­sím říct, že šasi jsou kva­litní, ni­kde nic ne­vrže, drží tvar … kdy­bych chtěl být úplně hni­do­pich, tak na­jdu ně­jaky míň při­lha­jící místa např. na rámu okolo dis­pleje, zpra­vi­dla u gu­mo­vých ca­plíků … ale to to už mu­sím hodně zkou­mat a něco ta­ko­výho se na­jde všude …

  Dis­plej … jak už jsem psal dřív, je velmi kva­litní, full hdčko, na­víc mat­nej … ako­rát sem při­šel na jednu ma­lič­kost, když jsem se dí­val na film – že dis­plej ma­linko pro­bli­ká­val, ja­koby ne­pa­trně mě­nil na­sta­vení jasu … ještě zku­sím vy­po­zo­ro­vat, dřív jsem si toho ne­všiml. Snad to ne­bude HW chyba šitá na re­kla­maci…

  Gra­fárna … zá­leží, na co no­ťas hlavně chceš … jestli hlavně na hry, ktery chceš hrát na nej­vyšší de­taily, pak hle­dej s vý­kon­nější gra­fár­nou. Po­kud do školy a na běžny práce, ta­hle gra­fárna je bo­hatě do­sta­ču­jící.

  Pro­ce­sor … já mám verzi s i5 … roz­díl tam bude ne­pa­trný, i5 má vyšší frek­venci (2,5) oproti i7 (2,3), ale zase po­lo­vinu ja­der … ví­ce­ménně sou­hla­sím s ediso­nem co psal… A jestli můžu říct za sebe, já šel do té verze s i5 hlavně kvůli ceně a taky tomu, že HDD má v této verzi 7 200 otá­ček za min. za­tímco s i7 má 5 400 … a s tím mám zku­še­nost, že roz­díl po­znat sku­tečně jde.

 39. Tak opět čtu a po­řád jsme bez pro­blémů, krom špatně vy­pa­rá­dě­ného upra­ve­ného win­dows, který šel hned na re­in­stal. Tou­ght­pad fun­guje i když je ntb na stole, ne­do­tý­kám se ni­čeho krom špičky prstu tou­ght­padu a v síti nebo na ba­terku bez pro­blémů. Ji­nak mám verzi s i7 a po­u­ží­vám ho na filmy a do školy, vý­drž ještě uvi­dím, ale bude to po­dobné, zí­tra uvi­dím, mám od 7 do 18h školu. Šasi je taky pevné, klidně to mů­žeš chy­tit a zved­nout za roh a ne­pro­hne se. Ji­nak, jak jsem psal výše, BD me­cha­nika šla ven, místo ní do rá­mečku pů­vodní HDD 1TB 5400RPM a místo něj SSD in­tel 520 180GB. Takže rych­lost je pa­rádní. Za­tím si můžu stě­žo­vat ako­rát na to, že asus ne­do­dal hw do­ku­men­taci pro li­nux, mu­sím mít nové já­dro a ovla­dače tře­tích stran, je to slátané jak hrom (ne­šly FN klá­vesy, subwo­o­fer, drá­tová sí­ťovka)

 40. ad tou­ch­pad: Tak to je mi tedy zá­hada … že by šlo o ku­so­vou chybu a na­ra­zili jsme na ni zrovna já s ediso­nem?? Kaž­do­pádně jsem si na to­hle už ně­jak zvykl a ne­činí mi to pro­blémy + mám ko­nečně doma bez­drá­to­vou myš, tak budu po­u­ží­vat zejména ji… Po­kud by se ale jed­nalo opravdu o ku­so­vou chybu, tak ne­vím, či by to ne­bylo lepší re­kla­mo­vat … ale zase na druhé straně … ne­chce se mi pod­stu­po­vat ce­lej te­nhle otrav­nej pro­ces + teď už budu no­ťas prak­ticky po­řád po­tře­bo­vat do školy …

  ad dis­plej: Ji­nak jak jsem psal dřív s tím ztma­vo­vá­ním, tak kdy­byste měli ně­kdo stejný pro­blém a ná­ho­dou ne­vě­děli čím to je, tak si ve vlast­nos­tech graf. adap­téru vy­pněte v na­pá­jení „še­t­ření ba­te­rie“ … možná to ně­ja­kou mi­nutku ušetří, ale mě to ne­u­vě­ři­telně deptalo u filmů… ;)

 41. Petr #1 no, s tim li­nu­xem se toho taky tro­chu bo­jim, ty ovla­dace byly vzdycky pain.. vet­si­nou li­nux pou­zi­vam pro­ste bez dri­veru.. za­kladni veci jako jas a hla­si­tost tam snad fun­guji (dou­fam??) a zby­tek pro­ste oze­lim.. pro­toze na li­nuxu stejne musim oze­let spoustu veci xD
  Petr #2 he­led, ono to s tim tou­ch­pa­dem neni tak jed­no­duche xD Ja jsem zjis­til, ze se to na kazde siti chova ji­nak… za­tim mi to v jedne lo­kaci blbo a v jedne po­tvr­zene ne.. mel jsem ho jeste asi na trech dla­sich kratce, ale tam jsem si jaksi ne­vzpo­mnel to nejak re­sit, pro­toze, jak ri­kam, vet­si­nou mam to za­pesti na tom chasis, takze je mi to dost jedno..
  jak jsem psal, mne spis sere ve­li­kost toho tou­ch­padu, idi­o­cie dri­veru a to, ze tla­citka jsou za­ro­ven sni­maci plo­cha.. a to je za­mer vy­robce a mame smulu no..

 42. edison23: ve­li­kost tou­ch­padu mi taky ob­čas vadí, že si při psaní po­hnu kur­zo­rem a pře­pi­suju něco úplně jinde … ale to zase vím, že na stej­nou věc si stě­žo­val ka­moš, co má tou­ch­pad po­lo­viční, takže to je na zvyku. Dri­very taky nejsou ide­ální, ale mů­žeme dou­fat, že se brzy ně­jaky ob­jeví. A co se týče tla­čí­tek se sní­mací plo­chou, tak já za sebe mu­sím říct, že mi to ne­dělá vů­bec žádný pro­blém, při kli­kání ať už pra­vým či le­vým „tla­čít­kem“ se mi kur­zor ani ne­po­hne … tak ne­vím, jestli to máš třeba cit­li­vější nebo je to taky věc zvyku. Ale cel­kově spo­ko­je­nost…

  K vý­drži co byl do­taz dříve – dnes ve škole sem ho měl za­plej 3 ho­diny a 15 mi­nut a čin­nosti byly – psaní ve wordu, pro­hlí­žení PDF sou­borů, cca 10 mi­nut na netu … jed­nou se po delší době ubral ke zhruba 10‐ti mi­nu­to­výmu spánku … a ba­te­rie klesla z 97 % (pře­de­šlý ve­čer na­bito na 100 %) na 48 % … takže si mys­lím, že při běž­ných škol­ních čin­nos­tech ko­lem těch 5 ho­din vy­drží … ;)

 43. Tak včera jsem pře­in­sta­lo­vá­val ubuntu, ako­rát je třeba nové já­dro aby to bě­želo bez chyb. Za­tím teda ako­rát ne­je­dou ovla­dače nvi­di­ácké grafiky=>HDMI, po­tom drá­tová sí­ťovka, kte­rous jsem za­tím ne­po­tře­bo­val ani na widlích. Ako­rát sjem si teď kou­pil lo­gi­tech per­for­mance mx, vý­borná myš, jen ubuntu má pro­blémy s tím uni­fyng pří­jamčem, je to černé lis­tině a ještě se mi ne­po­vedla roz­cho­dit po re­startu do win­dows a pak ubuntu, za­tím jen stav že re­starty ubuntu pře­žije a pak se to musí dě­lat znova, po tom, co běží windle.
  Ale to je jiná ka­pi­tola.

 44. jo a subwo­o­fer vlastně fun­guje až pod no­vým já­drem 3.5 od quan­tal a ta sí­ťovka taky
  po­tom ako­rát nejdou furt FN klá­vesy na re­gu­laci jasu di­pleje, ale to lze přes ovlá­dací cen­t­rum
  No a taky tou­ch­pad se dá na­sta­vit apli­kací sy­na­p­tic z cen­tra apli­kací, není to ide­ální ale dá. A pod ubuntu na­víc nejde pravé tla­čítko, bere ho jako levé.

 45. takze abychom to shr­nuli, tak je te­nhle no­te­book mo­men­talne na ubuntu zcela ne­pou­zi­telny ;) smutne… >__

 46. zdra­vim.. chys­tam se do nej taky (i7) chci po svem 5 let sta­rem S7110 mit neco sku­tecne rych­lej­siho (pl­no­krvny 2GHz core 2 duo T7200 mam na tom sta­rym). Ani jsem ho jeste nech­tel ode­psat, do­konce jsem mu pred skoro rokem po­ri­dil 120GB SSD.. Ale v pon­deli mi ode­sel je­den pa­me­to­vej bank a se 2 GB se v 7kach neda se­ri­ozne pra­co­vat… opacu ho.. Stejne je zvlastni, ze se po 5 ti le­tech do­stanu na jen o neco malo nez dvoj­na­sob­nej vy­kon.. Taky me stve, ze prestali do ne­o­tesu da­vat esata (tu­site nekdo proc ??) a PCEXPRESS sloty (chapu to u mr­nousu, ale do 15″ no­tasu by se snad ta­hle sachta vesla – na svym sta­rym mam PCex­press spolu s PCMCIA a to je to 14 ka no­te­book).. ale dost pla­nech reci… Mam jed­no­du­chej do­taz.. z ceho jste na­in­sta­lo­vali tu cis­tou in­sta­laci WIN7 ?? pred­po­kla­dam, ze OEM ce­deso WIN7 mi ASUS li­cencni cislo ne­vezme ?!? Ji­nak jsem cetl na alze v hod­no­ceni uzi­va­telu, ze je k tomu v ramci neja­kyho je­jich SW clou­dove ulo­ziste 32GB.. To by mozna ne­bylo marny, ne ? Ale po­kud ude­lam tu cis­tou in­sta­laci W7 asi uz mi ten cloud ne­bude fun­go­vat, co ?? ale asi stejne ne­bude od­veci si ude­lat za­lo­zni DVD te je­jich in­sta­lace, ne ? clo­vek ni­kdy nevi… Ale 100pro na nej pre­ho­tim ten SSD disk a ten 1TB pu­jde do ra­mecku – JO DIKY MOC ZA TY ODKAZY, pu­jdu samo i do toho ramcku na blue­ray me­cha­niku, jen bych bral spis cer­nej, nez cerve­nej, ale ne­na­sel jsem :-(.. diky moc za tuhle dis­kusi.. dost mi po­mohla v roz­ho­do­vani a ty od­kazy na ebay ne­maj chybu..

 47. JI­nak teda kdyz uz se tu tak vy­ke­ca­vam dneska.. tak musim rict, ze su­per byla ONSITE za­ruka na tom sta­rym si­e­mensu S7110.. mel jsem ji na 3 roky a ne­chal jsem si za tu dobu vy­me­nit kdeco (dis­plej – ode­sel de­lal cary, kla­ves­nici, kdyz mi ma­lej ur­val kla­ves­nici tak blbe, se uz ne­ska na­sa­dit, sasi, co mi ruplo, kdyz mi spad­nul na zem :-).. vzdycky dru­hej den pri­jel tech­nik, v kuf­riku po­za­do­va­nej dil.. 15 mi­nut so­ru­bo­vani a bylo ho­tovo – AMERIKA.. Do­konce je­den ko­lega po 2,5 le­tech re­kla­mo­val, ze mu vy­bled­nul dis­plej (kla­sicky vy­svi­ce­nej, nizkej kon­trast) – ne­ke­cali, vy­me­nili.. az sem cu­mel.. :-).. Skoda, ze Asus v CR on­site ser­vis ne­po­sky­tuje (ptal jsem se na to pred pul rokem primo je­jich tech­nika – fakt ne­po­sky­tuje).. oto vic jsem cu­mel, ze CZech com­pu­ter (ku­puju to od nich, maj ho ted nej­lev­nejsi) k tomu pro­dava VLASTNI pro­dlou­zeni za­ruky (podle in­fo­linky az na 5 let kazdej rok na­vic za 1100Kc (za ty 3300Kc pu­jdu do tech 5ti let – po­kud ne­ke­cali).. zi­tra ma do­ra­zit na smi­chov­skou po­bocku.. tak uz sem na­te­se­nej a zve­da­vej na ten osl­ni­vej vy­kon ivy bridge (cetl jsem nekde, ze vy­robu tech 3D tran­zis­toru In­tel jeste nema uplne od­la­de­nou a ob­cas jim utece vad­nej kus CPU, tak dou­fam, ze ne­budu stastny vy­herce :-)

 48. vosak: Abych ti od­po­ve­del na otazku ty­ka­jici se in­sta­lace – mu­zes si nor­malne stahnout in­sta­lacni ISO sou­bor ke stejne verzi win­dows, kte­rou jsi k tomu do­stal, ho­dit si to na DVD a na­in­sta­lo­vat, pak tomu ako­rat na­cpes cislo, ktere mas na­lepe ze­spoda na ntbk a melo by ho to nor­malne vzit a byt to 100% le­galni :)
  Ji­nak jsem rad, ze ti zdejsi dis­kuse po­mohla, velmi me po­te­silo, ze se tu pod mym clan­kem ta­kova roz­vi­nula, pro­toze presne s tim za­me­rem jsem ten cla­nek psal.

  Pro ostatni, co se tyce vy­drze ba­te­rie, sli­bo­val jsem tu nejake udaje, ale jeste po­rad se mi je ne­po­da­rilo na­shro­maz­dit, pro­toze ob­vykle by­vam v mi­stnos­tech se za­suv­kami xD ale za­tim to vy­pada podle cas­tec­neho vy­biti, ze by ntbk mel pri velmi uspor­nem pou­zi­vani (bat­tery sa­ving mode, dis­play vy­pnuty cca 40 % casu pou­zi­vani) vy­dr­zet cca 4–5 ho­din (kan­ce­lar­ska prace). Pri tro­chu in­tensiv­nej­sim pou­zi­vani se to, ha­dam, snizi tak o ho­dinku ma­xi­malne. Sle­do­vani vi­dea mi tusim vy­dr­zel asi 3.5 ho­diny, ale za to bych no­tas do ohne ne­dal, uz si to moc ne­pa­ma­tuju.

 49. Tak jsem ho mel obe­jd­nany u Czech Comp. a vy­splouchli me.. Takze jen pre­dam re­fe­renci o je­jich ne­so­lid­nosti.. ob­jed­na­val jsem ho pre­dev­ci­rem – v pon­deli, byl do­stupny, do­konce u nich na Ha­jich ho sli­bo­vali do dru­heho dne.. ne­chal jsem s ho po­slat na smi­chov at to ne­mam da­leko (s do­da­nim dneska (streda)).. vcera na to kou­kam znovu, opet od­stupny, do­konce ten samy den k mani na Ha­jich… dneska kdy jsem ho mel mit k od­beru na­jed­nou tvrdi, ze no­te­book je uplne ne­do­stupny… a v alze je o 1500Kc drazsi :-(((, ted mi na in­fo­lince tvrdi, ze to nekdo „asi“ ob­jed­nal pre­dem­nou, ale jeste vcera (den po mem ob­jed­nani byl do­stupny) do­cela me to stve.. bud ten muj kus pro­ste dali ne­komu ji­nemu… nebo maj v sys­temu ne­be­tycny bor­del :-(((

 50. aha, tak to je od nich dost ne­pekne.. no, ja ho ku­po­val na alze.. tusim, ze v te dobe byly na obou pri­blizne stejne drahe..

 51. Z ja­kého ma­te­ri­álu je vy­ro­bený ten bílí kryt v okolý klá­ves­nice na po­druč­kách?????, A jak da­bře se tento no­te­book chladí pro­sím na­piště tep­loty pro­ce­soru, a ko­lik má ná­de­chu sánní vzdu­chu????? Dě­kuji, hezký den

 52. takze beru zpet.. CZC mi po do­po­ledni stu­dene sprse vo­lali nekdy az v 16 hod od­po­ledne (asi tam maji fakt vel­kej bor­del, ze to tr­valo pul dne to zjis­tit), „ze se spletli“ a ze mi dneska do­razi podle ob­jed­navky.. Vy­stal jsem si asi ho­di­no­vou frontu na Smi­chov­ske po­bocce a nyni jsem stastnym ma­ji­te­lem.. Do­konce k tomu CZC pro­dava pro­dlou­ze­nou za­ruku (for­mou po­jis­teni !?!) kry­jici za­vadu v roz­sahu za­ruky vy­robce kou­pil jsem si pro­lou­zeni cel­kem na 5 let za 3327Kc s dani, coz si mys­lim, ze je lu­xusni cena – mam tedy cel­kem 5ti le­tou za­ruku (2 roky od vy­robce + 3 roky for­mou po­jis­teni).. Cetl jsem po­jistne pod­minky (de­lam ve fi­nan­cich, tak si trou­fam rict, ze tomu ro­zu­mim) a jsou na­psane slusne, zad­nou lum­parnu jsem v nich ne­ob­je­vil..
  Ten tou­ch­pad je teda drsnej, von nor­malne klika snad ce­lou tou ob­rov­skou plo­chou.. Killo­val jsem ted pro­gramy spous­tene po startu (chys­tam se tam dat ssd disk, tak stan­dartni in­sta­laci na 2. disku, ktery si dam do DVD mozna za­cho­vam) a na­sel jsem neco co se jme­nuje „pero a do­ty­kove ovla­dani“ a zrejme mam duvod ve­li­kosti tou­ch­padu – je to po­sta­veny zrejme na to, aby se po tom tou­cha­pdu cma­ralo pe­rem jako na tabletu.. Ujmu se od­po­vedi Lud­kovi a pu­sobi to ko­vove, ale ne­vim.. je to z jed­noho kusu a kla­vesy s toho vy­stu­pu­jou jed­not­live, pusbi to ele­gantne, stejne jako sou­stredne dirky na zpu­sob re­pro okolo obou knofliku pod dis­ple­jem a podle vseho to z nich sku­tecne hraje..

 53. lu­dek: Vsechny stribrne ma­te­ri­aly jsou hli­ni­kove, chasis je tedy ko­vove a velmi pevne. Tmavy kryt dis­playe je taky ko­vovy. Co se tyce tep­lot, ne­mam moz­nost to zme­rit, ale i pri vy­soke za­tezi se ntbk za­hriva jen v bez­pro­stredni blizkosti vy­fuku, ktery ma tak cca 50 stupnu, rekl bych (mozna i vic, kdyz za­ti­zis CPUGPU), ale zby­tek je fakt jen vlazny..

 54. Podle po­jist­nych pod­mi­nek ma roz­sah stejny jako za­ruka vy­robce.. takze pro­ste kdyz se neco po­rou­cha.. Maj tam vy­luky, ze se to ne­vzta­huje na bezne opo­tre­beni, za­vady, ktere ne­brani bez­nemu uzi­vani a za­vady vznikle ji­nym nez bez­nym pou­zi­va­nim, ne­ua­to­ri­zo­va­nym za­sa­hem do za­ri­zeni apod.. (ale tohl bejva na­psany i v bez­nejch za­ruc­nich pod­min­kach vy­robce).. po­kud vim, jde to do­kou­pit nej­pozdeji 14 dni po koupi zbozi..

 55. A jak se má správně dě­lat udržba no­te­booku abych si ne­zru­šil zá­ruku mys­lím jak máv z no­te­booku vy­sát prach je­nom přes ty vde­chy a vý­de­chy?? Nebo můžu od­šrou­bo­vat kryty???

 56. lu­dek: no, nek­tere kryty jsou uzi­va­tel­sky ode­n­da­telne, takze ty mu­zes sun­da­vat bez ztraty za­ruky, ale ji­nak treba kla­ves­nici si musis ne­chat dat vy­cis­tit do ser­visu (to je u vsech ntbku, ktere maji island‐type kla­ves­nice (chiclety) )

 57. Tak po ne­ce­lém mě­síci uží­vání mu­sím na­psat ne­mi­lou zku­še­nost, která s nej­větší prav­dě­po­dob­ností skončí re­kla­mací … K již zmí­ně­nému „le­vému ctrl“, na které jsem si už zvyk­nul, tak mi za­čaly dost hlučně cva­kat pří­s­menka „d“, „s“, „w“ a „e“ a dneska mi při psaní na­jed­nou vy­stře­lilo tla­čítko „d“ … Sice se mi ho tam po­da­řilo vrá­tit, ale při téměř kaž­dém stisku v horní po­lo­vině tla­čítko ze spodu opět vy­lítne a drží jen v horní po­lo­vině (jako by tam byl je­den ze spod­ních ca­plíků ulo­me­nej, ale vi­dět to není). A to jsem toho pro­sím na to­mhle no­te­booku za­tím na­psal na­prosté mi­ni­mum a kupři­kladu hry, kde bych po­u­ží­val kla­sické „wsad“ jsem ne­hrál ani jed­nou. A to jsou (dle sub­jek­tiv­ního po­citu při stisku) na tom ta­hle tla­čítka líp na mé 6 let staré klá­ves­nici lo­gi­tech za 300 než na to­mhle no­te­booku pře­kra­ču­jící cenu 20 000 Kč a pa­ra­doxně ho­no­sící se „velmi kva­litní klá­ves­nicí“ … Tím bych se ne­chtěl do­tknout ji­ných uži­va­telů to­ho­hle no­te­booku, zřejmě se jedná o ku­so­vou chybu, ale já jsem z ní cel­kem zkla­mán a jen dou­fám, že mi bude vy­ho­věno v po­ža­davku „vý­měna kus za kus“ a dále pro­blém ne­bude.

 58. Petr: tak to je ne­mile.. ale vsiml jsem si, ze ta kla­ves­nice mozna neni tak uza­sne kva­litni, jak se tvr­dilo (ma­licko mi po­vr­zava me­zer­nik) .. za­tim si ale ne­muzu ste­zo­vat, pisu velmi hodne, hraju taky do­cela dost po­sledni do­bou (no, dost.. pru­merne to mozna neda ani ho­dinu denne, ale na me je to hodne xD), a za­tim se drzi dobre.. uvi­dime za 4 roky xD tak preji hodne stesti s re­kla­maci, pak sem na­pis sve za­zitky xD (btw, do­po­ru­cuji re­kla­mo­vat rov­nou u asusu, po­kud to pu­jde, ne pres alzu/czc/whatever shop you used…)

 59. Edison: No já jsem zvě­da­vej, jak pro­běhne re­kla­mace, pro­tože no­ťas mám ve­de­nej ofi­ci­álně jako slu­žební osoby z ro­diny a je to bráno z vel­ko­ob­chodu, z kte­rýho nejme­no­vaná firma běžně bere věcí a věcí a má s nimi skvělé zku­še­nosti ohledně re­kla­mací (ehm, bylo mi ře­čeno). Takže to pů­jde touto ces­tou a ni­koli přímo ASUSu, ale dou­fám, že ne­bude pro­blém. Hlavně si přeji tu vý­měnu kus za kus, tak snad bude klá­ves­nice na vý­měnu sta­čit (podle mě by ur­čitě měla…) a ne­pro­táhne se to na moc dlouho. Zku­še­nost sem ur­čitě na­píšu ;)

 60. zdra­vím, asi vám budu při­pa­dat úplně na­tvrd­lej, ale po­tře­buju se na něco ze­ptat. Podle spe­ci­fi­kací na Alza​.cz má mo­del ASUS N56VM‐S4272V Blu‐ray me­cha­niku. Před­po­klá­dám že jen pro čtení, ale hlavně – umí to i DVD (popř. CD)? Já fakt ne­vím, vů­bec se v tomto ne­vy­znám, tak díky za radu :-)

 61. Zde­nek: jo jo, vzdycky je to zpetne kom­pa­ti­bilni, po­tvr­zuji, ze me­cha­nika ma dva la­sery, z ni­chz je­den je na BD, druhy na CD/DVD. BD bude asi jen na cteni, je­li­koz ale BD ne­pou­zi­vam vu­bec a vlastne jsem zadny za­pi­so­va­telny ni­kdy v ruce ne­mel, tak to ne­muzu po­tvr­dit.

 62. jo a ještě (když už se o tom ba­víme) umí za­pi­so­vat DVD dvou­vrstvě?

 63. Teď jsem se dí­val na Asus stránky a ve spe­ci­fi­ka­cích u N56VM ohledně me­cha­niky je psaný:
  Blu‐Ray DVD Combo
  Super‐Multi DVD
  Blu‐ray me­cha­nika

  Tož ja­kej je mezi tím roz­díl?

 64. BD combo je, ze umi jak DVD, tak BD
  Super‐multi je, ze umi DVD
  BD me­cha­nika je pro­ste pro BD

 65. jasný, na alze jak sem už psal je uve­dený Blu‐Ray, ale od­po­vě­děli mi, že je tam Combo me­cha­nika

 66. tak jasne, ze tam ne­bu­dou da­vat BD me­cha­niku, ktera ne­umi DVD/CD xD to by bylo pri­nejmensim divny, lol

 67. Takže pro­dejce mě od­ká­zal na vý­robce, že oni re­kla­mace ne­zpro­střed­ko­vá­vají … na­ko­nec tedy vše pů­jde rov­nou přes ASUS, již jsem vy­pl­nil re­kla­mační for­mu­lář, po­psal tam zá­vady (ona tla­čítka a na­psal jsem tam i „ne­po­u­ži­va­telný tou­ch­pad při při­po­jení no­te­booku do sítě“, tak jsem zvě­da­vej, jak si s tím po­radí). Ode­psali mi, že se jedná o hard­wa­rové po­ško­zení a pro no­te­book po­šlou DPD (zdarma po­kud ne­na­znají, že jsem po­ru­šil re­kla­mační pod­mínky). DPD si pro no­te­book má při­jet zí­tra, tak jsem zvě­da­vej, jak se dlouho no­ťas v ASUSu zdrží. Ur­čitě sem na­píšu další info, co­pak s tím pro­vedli. Jestli se bu­dou za­bý­vat i tím tou­ch­pa­dem, vi­dím to na vý­měnu kus za kus, ji­nak asi „jen“ vý­měna celé klá­ves­nice, těžko říct.

 68. tak teď na Alze pí­šou u mo­delu N56VM‐S4272V že „pro­dej skon­čil“. To už se jako ne­vy­rábí nebo ho jen Alza vy­řa­dila z na­bídky?

 69. no.. to je za­ji­mave – na czc​.cz je to to same.. tak asi se prestal do­da­vat.. lol, to jsem zve­davy, co na­stoupi misto nej.. ze by nejaky mo­del s lep­sim tou­ch­pa­dam? xD (no, i dont be­lieve that – ty­hle tou­ch­pady uz pou­ziva i le­novo… ko­koti jsou to vsichni) … roz­hodne je to po­dezrele xD

 70. Zde­něk, Edison23: no­te­booky N56VM už nejsou ni­kde k se­hnání, ani na ofic. shopu ASUSu … ně­kde jsem však četl, že jde o velmi úspěš­nou sé­rii a je­jich pro­dej opravdu jede a tak ASUS z toho chce vy­ždí­mat ještě víc a vy­u­žije pří­chodu Win­dows 8 … nej­spíš tu se­rii N56VM ne­chají ví­ce­méně při sta­rym, možná s ně­ja­kym men­ším hard­wa­ro­vym vy­lep­še­ním (přeci jen co by mě­nili na úspěšné sé­rii), ale hlavně jej za­čnou pro­dá­vat s no­vým ope­rač­ním sys­té­mem, kte­rej by mohl pro­deje táh­nout ještě víc. Sa­mo­zřejmě taky oče­ká­vám nové ozna­čení řady a pre­zen­taci ja­kožto „no­vého typu“, ale v pod­statě to bude to stejné, můj ná­zor ;)

  Ji­nak edisone, ohledně mé re­kla­mace … když už sem píšu, tak zmí­ním i to­hle … jak jsem psal, na­ko­nec jsem NB re­kla­mo­val přímo u ASUSu, ale za­tím se stále na­chází u nich v ser­vice. Da­tum do­ru­čení bylo 19. října, takže to bu­dou 3 týdny … sta­tus opravy byl až do mi­nu­lého čtvrtka „Wai­ting, wai­ting for Material/Spare Parts“ … od čtvrtka byl však stav „ak­tu­a­li­zo­ván“ na: „Pro­duct re­pair is in progress.-[WB1] Wait for Material/Spare Parts“ … na jedné straně jsem tro­chu zkla­mán z pří­stupu, přeci jen bych ten no­te­book cel­kem po­tře­bo­val, ale na straně druhé jsem si ne­dě­lal iluze a si­tu­aci, že než vů­bec tu kra­bicu ote­vřeou a na no­ťas se po­dí­vají, uplyne mi­ni­málně 14 dní, to jsem če­kal … tak uvi­dím, do 30 dnů jsou ze zá­kona po­vinni pro­dukt vrá­tit opra­vený (nebo nový). Jsem taky moc zvě­da­vej, jak­pak se vy­po­řá­dají s tím po­ska­ku­jí­cím tou­ch­pa­dem … Na fóru ASUSu jsem to psal + s pár uži­va­teli a ni­komu to ne­dě­lalo a bylo mi ře­čeno, že po­kud to nejde ovliv­nit na­sta­ve­ním, že jed­no­značně ne­mám vá­hat s re­kla­mací. A to mi to bylo ře­čeno asi tý­den poté, co jsem no­ťas ode­slal do ser­visu … takže dě­kuji bohu, že jsem „pro­blé­mový tou­ch­pad“ uvedl v re­kla­mač­ním for­mu­láři na prv­ním místě, vy­pa­daná tla­čítka (kte­rými se za­bý­vat musí :)) až jako „dů­vod č. 2“ … Ur­čitě dám vě­dět, jak to do­padlo, ale asi to bude ještě těch 14 dní chtít ;)

 71. Tak zdra­vím, dnes se mi ko­nečně ozval ser­vis ASUSu a to s po­měrně ne­mi­lou zprá­vou – no­te­book se opra­vit nedá, po­ně­vadž nová klá­ves­nice není k dis­po­zici a tak mi vy­staví dob­ro­pis … a jsem bez no­te­booku. NB ovšem po­tře­buju, a tak za­číná opět to – „vy­brat ten nej­lepší“ (až se mi dělá husí kůže o vý­razu nej­lepší). Po­ža­davky zů­staly stejné – full hdčko, po­kud možno matné!!!, kva­litní chasis, grafárna/procák/ramky na slušné úrovni, vděčný bych byl i za pod­sví­ce­nou klá­ves­nici … a to vše v ce­nové ka­te­go­rii do 20–22 ti­síc ko­run. Ne­máte ně­jaké ná­pady??? Na­bízí se např. http://​www​.czc​.cz/​a​s​u​s​-​n​5​6​v​j​-​s​4​0​7​4​h​-​c​e​r​n​a​/​1​1​6​9​2​9​/​p​r​o​d​ukt , ale jde v pod­statě o stejný typ ako­rát s no­vým OS a kra­pet lepší gra­fár­nou, ale po­pravdě, ne­vím ne­vím, jestli bych měl od­vahu jít do toho sa­mého … přeci jen když jsem vi­děl vy­stře­lené klá­vesy a ty umě­lo­hmotny cosi na čem jsou za­chy­ceny, tak tu chuť ne­mám, ne u no­ťasu za ta­kovy pra­chy. Co vy na to? Budu vděčnej za kaž­dej tip ;)

 72. Petr: no, clo­vece.. nech­tel bych bejt v tvy kuzi.. mo­men­talne to „nej­lepsi“ stoji tak za hovno, ze fakt ne­vim, co ti po­ra­dit.. ne­mam ted ani cas se pro­bi­rat temi eshopy, ale mam po­cit, ze je to po­rad stejne.. je­dine, co ti muzu po­ra­dit – http://​goo​.gl/​5​b​D8r (a po­dobne xD)
  jestli neco za­ji­ma­veho na­jdes, pochlub se, at ostatni taky vi :) (ale mam o tom sve po­chyb­nosti; mozna, kdy­bys vy­bi­ral na za­hra­nic­nich tr­zich.. ten cesky je, mam po­cit, pri­serne ome­zeny)

 73. No co jsem pro­chá­zel eshopy, tak matné 15,6 full hdčko je u no­ťasů ko­lem 40 li­trů a víc, ten od­kaz co jsem po­sí­lal je je­diný v ce­nové ka­te­go­rii do 28 ti­síc … pří­jde na 22 … ale jak jsem psal, je to v pod­statě přesně ten samý, co jsem měl (až na OS … místo 7 winy 8 … a gra­fárna místo GT630M tak GT635M) a pří­jde o 2 ti­síce víc… Jenže měl bych jít do toho sa­mého?? Vstou­pit dva­krát do téže řeky?? Je fakt, že co jsem pro­jíž­děl no­ťasy ASUS, tak ty klá­ves­nice jsou téměř na všech mo­de­lech stejné, jako jsem měl na N56VM … a ni­kdy jsem nesly­šel nic o po­ru­cho­vosti klá­ves­nic, tak to mohla být úplná ná­hoda… Další ten tou­ch­pad, mně dě­lal při při­po­jení do sítě pěk­nej bor­del, tobě ří­káš taky po­dob­nej pro­blém … pak jsem u dvou lidí sly­šel, že jim to ne­dě­lalo … jak by na tom byl te­nhle?? Těžko říct … opravdu ne­vím, jestli to ris­ko­vat. Jestli ra­ději ne­sle­vit z toho mat­ného dis­pleje (jak já ty matny dis­pleje mi­luju!!! xD ) a jít třeba do MSI ( http://​www​.czc​.cz/​m​s​i​-​g​e​6​0​-​0​n​c​-​2​9​1​c​z​/​1​1​7​6​0​4​/​p​r​o​d​ukt ). Fakt ne­vím, to bude ještě roz­ho­do­vání … Mně ten N56VM padl do oka, v pod­statě vše dle mého gusta … jen od za­čátku, bo­hu­žel, sa­mej pro­blém (za­čalo to mem­brán­kou a tím ne­čis­tým stis­kem le­vého ctrl, dále ob­jev ne­sne­si­tel­ného kur­zoru při zmí­ně­ných pod­mín­kách, poté se k tomu při­dalo křu­pání tla­čí­tek D, S, A, E … a skon­čilo to úpl­ným vy­cvak­nu­tím „D“ a „L ctrl“ … opravdu ne­vím, je to fakt těžky.

 74. Edisone, můžu se ze­ptat, jak u tebe vy­padá klá­ves­nice po té době po­u­ží­vání, co ho máš?? Já si ne­můžu po­moct, ale opět mě to táhne k N56‐tce… :/ Byl bych hodně bl­bej, kdy­bych do něj opět šel? Ne­můžu si po­moct, ale matny full hdčko prostě není k se­hnání do 25 ti­síc a už i to by bylo moc, já chci max. do těch 21–2 ti­síc. A jak se tobě osobně jeví novy Winy 8?? Pů­vodně jsem chtěl jed­no­značně sed­mičky, ale nyní v té si­tu­aci, jaké jsem se zřejmě už 8 ne­vy­hnu (ku­po­vat za kaž­dou cenu starší mo­del s win7, kor za těch pod­mí­nek, co po­ža­duji … to je takřka ne­možné). Ale na druhé straně co si tak pro­čí­tám o těch os­mič­kách, tak by ne­mu­sely být zas až tak špatné, je to opět na zvyku (nové me­tro, „ab­sence“ tla­čítka start atd.), ale zase jsou po­sta­veny na stej­ném já­dru, jsou pod­statně rych­lejší než 7, ča­sem by se ne­měly ani tak zpo­ma­lo­vat jako 7 … Jen dou­fám, že mají vy­ře­še­nou kom­pa­ti­bi­litu, abych ne­měl pro­blémy s růz­nými pro­gramy, hrami (četl jsem, že se jaksi pro­je­vuje sní­žený vý­kon u her oproti 7, ale že je to zřejmě ovla­dači a vše by se mělo spra­vit ná­sled­nými ak­tu­a­li­za­cemi) … tak si ří­kám, co jsem komu udě­lal, že jsem ne­mohl být již 2 mě­síce spo­ko­je­ným ma­ji­te­lem bez­pro­blé­mo­vého N56VM?? :D Ale ne, zas tak to ne­hro­tím, jsou sa­mo­zřejmě da­leko horší věci a … třeba si jed­nou řeknu, že to na­ko­nec bylo k ně­čemu dobré (ač tomu mo­men­tálně ne­vě­řím :D)

 75. Petr: no, ja musim rict, ze za­tim jako slape dobre. Kdy­bych to to­ho­hle no­tasu mel jit znova, tak se budu velmi roz­mys­let kvuli tomu tou­ch­padu, ktery me i po 3 me­si­cich pou­zi­vani po­rad vy­taci (hlavně ty dri­very), pro­toze pro­ste ne­mam moz­nost pou­zi­vat mys, a i kdyz ji mam, tak me to ne­bavi a je to pro me moc prace… co do kla­ves­nice, tak ta mi za­tim fun­guje dobre. Rekl bych, ze ca­sem bude mozna tro­chu min „pevna“ (tedy ja­koze kla­vesy bu­dou kra­pet vol­nejsi), ale za­tim tam ne­vi­dim abo­lutne zad­nej pro­blem a do­konce i ten vr­za­jici me­zer­nik (ano, vr­zal mi me­zer­nik) se uz spra­vil a fun­guje na­prosto nor­malne. Podle meho jsi tedy mel ku­sove spatny vy­ro­bek, snad se to po­druhe ne­stane (dou­fam, ze nejsem ja je­diny s dobrou kla­ves­nici tehle serky xDD)
  Takze po­kud ti vy­ho­vo­val pred­tim, mys­lim, ze neni az tak spatny na­pad jit do nej znova (ve svetle toho, co je dneska za al­ter­na­tivy). Pro­blem je v tom, ze se uz ne­do­dava xD (jen ty mene vy­ba­vene verze, do kte­rych bych treba ja uz ne­sel, ale po­kud to tobe ne­vadi…) Ne­vim no, na to­hle ne­e­xis­tuje spravna rada… a hlavne, co­ko­liv ti po­ra­dim muze byt spatne. Good luck

 76. edison23: No ony „na­bu­še­nější“ verze pří­jdou, ne­boj ;) (údajně na pře­lomu listopadu/prosince má při­jít s gra­fár­nou GT 650M) … Ji­nak ten, co jsem sem dá­val za od­kaz ( http://​www​.czc​.cz/​a​s​u​s​-​n​5​6​v​j​-​s​4​0​7​4​h​-​c​e​r​n​a​/​1​1​6​9​2​9​/​p​r​o​d​ukt ), tak je úplně stej­nej, jako co jsem měl, ako­rát má lepší gra­fárnu a OS … já před­tím ne­měl čtyřjá­dro ;) . Ale ne­vím no, přesně jak ří­káš, žádná rada není dost dobrá a roz­hodne až štěstí na kus, pro­tože třeba ka­moš šel do HPčka, u kte­rýho kaž­dej chvá­lil kva­litu zpra­co­vání atd. a za mě­síc mi­lej no­ťas pu­to­val na re­kla­mačku s ur­va­nym klou­bem, takže … dneska si člo­věk ne­vy­bere. Ať je to Asus, Acer, Le­novo, HP, ať je to no­ťas, auto, led­nička … dnes se všeho dělá to­lik a ta­ko­vým způ­so­bem, že člo­věk musí mít opravdu štěstí na kus. Ať si kaž­dej říká kdo chce co chce o „re­no­mo­va­ných znač­kách“, všechno je to na stejny brdo …

 77. No kou­kal jsem na to a je to dosk krok zpet (oproti N56V – ten muj stal 24tis a kou­sek).. de­sign stej­nej, ale CPU jen dvou­ja­dro, pa­meti jen GB (oproti osmi), mecja­nika DVD (oproti blue­ray), HDD 750GB oproti 1000GB
  Ji­nak do­pl­nim, ze ja jsem s no­te­boo­kem ma­xi­malne spo­ko­je­nej, po 2 me­si­cich pou­zi­vani kla­ves­nice su­per a ani s tou­cpa­dem ne­mam nejmensi pro­blem.. re­kace stan­dartni (kli­kani prs­tem a vy­ce­prs­tova gesta jsem vy­pnul) je­dine, co je zvlastni, ze pri klik­nuti tla­cit­kem „klika“ cela plo­cha tou­cha­pdu, ale ne­po­zo­ruju, ze by to tim nejak zhor­so­valo jak­koli jeho funkci.. Jed­no­znacne do­po­ru­cuju u no­te­booku teto vy­ko­nove tridy SSD (nebo ale­spon hyb­ridni – Se­a­gate XT) disk.. od­pich se sa­kra vi­det.. ty velky, ale po­maly 5400 otac­kovy disky, co vy­robci ted „se­rou“ i do vy­kon­nejch no­te­booku je ab­so­lutni zhuve­ri­lost.. hrozne to sejme vy­kon.. praci zdar

 78. no, mne zase ty mag­ne­ticke HDD to­lik ne­vadi, pro­toze to, ze se po­ci­tac za­pina mi­nutu a pul me opravdu ne­trapi, kdyz ho re­star­tuju jed­nou za ty­den, a beh pro­gramu mi zas ta­aak hrozne po­maly ne­pri­jde (jakoze..staci mi).. ale po­rad jsem si ne­zvyk­nul na ten pri­ser­nej tou­ch­pad… :/

 79. Teď jsem ob­je­vil za­jí­ma­vou al­ter­na­tivu – ASUS S56CM‐XX130H (http://​www​.alza​.cz/​a​s​u​s​-​s​5​6​c​m​-​x​x​1​3​0​h​-​b​l​a​c​k​-​d​3​6​3​9​8​5​.​htm) za 18k mys­lím dobrý, spadá do­konce do ka­te­go­rie ul­tra­booků a to má DVD a nu­me­ric­kou kl. Kdyby pro­dá­vali lepší kon­fi­gu­race tak do těch 22–23k s full‐hd mat­ným dis­pla­yem, vyš­ším vý­ko­nem a lepší vý­drží, bylo by to su­per ;-)

 80. zde­nek: Heh, to mi pri­jde jako ne­pou­zi­telny kram xD
  Roz­li­šení: 1366 x 768 bodů
  Ope­rační pa­měť: 4 GB
  2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 = cel­kem 3 usb, to je sa­kra malo…
  ale proti gustu xD

 81. vosa: Já měl i ten N56VM dvou­já­dro, pa­měť 6 giga, … prostě na­prosto stej­nej, jako je ten N56VJ, co jsem po­sí­lal. Je­diné, co je tam jiné, tak ten OS a gra­fická karta (GT635M místo 630M) … VM mě při­šel na 19 990, te­nhle stojí o dva ti­síce víc … asi do něj pů­jdu. Zřejmě jsem měl smůlu na kus ohledně klá­vesky, snad to bude ten­to­krát lepší. Ji­nak byl per­fektní a kon­fi­gu­race mi pl­no­hod­notně sta­čila (co se zde ba­víte o HDD, já pre­fe­ruji ra­ději 750 giga a 7 200 otá­ček než terra a 5 400 otá­ček (možná i proto, že mám doma dva ex­terní HDD s ka­pa­ci­tou cel­kem 4 terra).

  zde­něk: lepší verzi … jestli chceš na­bu­šeny full hdčko v ul­tra­booku, tak bu­deš muset jít do zen­booku za 40 klacků, jestli ti ne­vadí roz­měry a bu­deš po­ža­do­vat vý­kon, jdi do N56, tam to máš vše za při­ja­tel­nou cenu … jestli chceš ul­tra­book ko­lem dvacky, smiř se s tím, že v sou­čas­nosti bude vý­ko­nově na úrovni kla­sik no­ťasů ko­lem 12–15 li­trů ;) vše je to o kom­pro­mi­sech

 82. tož já ne­vím, stále hle­dám něco kloud­nýho tak do 20 li­trů a ne­můžu nic na­jít. ne­víte ně­kdo o ně­ja­kým?

 83. já to mys­lel tak, že co nej­lep­šího se dá do těch dva­ceti kou­pit… já se v tom totiž moc ne­vy­znám :D Ten Dell, no ne­vy­padá špatně, ale byl bych rád za nu­me­ric­kou klá­ves­nicu

 84. zde­nek: jo, to vy­pada do­cela dobre, ko­lik ma RAM pa­meti? na alze to jaksi za­po­mneli na­psat..

 85. 4GB DDR3 1600Mhz (ně­jak to tu blbne, píšu to už po­třetí a když na­píšu to stejný hlásí to že to na­šlo du­pli­citní pří­spě­vek…)

 86. no, tak jsem si ho kou­pil a pa­ráda. ten dis­plej, klá­ves­nice… i tou­ch­pad fun­guje bez pro­blému. ako­rát uva­žuju že si kou­pím ještě ně­ja­kou tu ramku, takže bych se chtěl ze­ptat, co do­po­ru­číte? 8‐)

 87. Po asi me­sici vy­bi­rani no­te­booku jsem se stal stastnym ma­ji­te­lem N56VZ‐S4382H, za­tim uplna spo­ko­je­nost. Ne­vim ale co na ob­casne lupnuti v re­pro. Po­ra­dite nekdo. Skoda ze tu de­bata trosku usnula.

 88. tak s tím lu­pá­ním mám taky pro­blém, takže to asi ne­bude vada kusu… :D

 89. tak s temi ram­kami ne­po­ra­dim, ale pro­ste do­po­ru­cuji za­jit do ser­visu / alzy / czc a rict jim, ze chces ramku pro ten a ten no­tas.. oni to na­jdou
  s lu­pa­nim v re­pro moc pro­blem ne­mam, i kdyz ano, po­sledni do­bou jsem si ne­ceho ta­ko­veho vsiml taky.. ale jen velmi spo­ra­dicky, takze to moc ne­re­sim.. a i kdy­bych to chtel re­sit, tak stejne ne­vim jak xD

 90. a ještě mi do­cela vadí (jsem tak tro­chu de­tai­lista), že když mám při­po­jený subwo­o­fer a je v míst­nosti úplný ti­cho (krom no­ťasu sa­mo­zřejmě), tak při ur­či­tých pro­ce­sech jde sly­šet ta­kový hr­čení. Děje se to na­pří­klad když scrolluji webo­vou stránku, nebo když se prostě jen něco hejbe. Není to nic zá­važ­nýho, ale dost mě to ob­čas deptá :D

 91. Může mi pro­sím ně­kdo po­ra­dit s pro­ble­mem Touchpad.Mam tento malý no­te­book:
  ASUS Eee PC X101CH‐RED018S
  pre­in­sta­lo­val se jiny OS z win 7 star­ter na win7 pro­fe­si­o­nal.
  Stahla jsem nejake ovla­dace. po re­startu mi piše :
  Chybí ovla­dač Touchpad.Klavesova zkratka spi­nace Tou­ch­Pad je neplatna.Nainstalujte ovla­dač Tou­ch­Pad.

  Ne­vím jak re­sit tento problem.Nevím kde mam opra­vit neja­kou kla­ve­so­vou zkratku.

  pro­sííííím o po­moc.

 92. PŘEHŘÍVÁ SE MI ! :(

  Nej­lepší možná chla­dící sta­nice?
  Ne­můžu na­jít něco, co by chla­dilo přímo tu hlavni kri­zo­vou par­tii na levé straně ntb.

  Díky za tipy

 93. Co s nim pro­sim te de­las, ze se ti pre­hriva? Pro­toze zrovna te­nhle no­te­book (vu­bec vetsi asusy obecne) ma chla­zeni uplne v po­hode… kazdo­padne to je mozna ku­sova vada, hele. Zkus zme­rit tep­loty po­vrchu, mu­zem to kdyztak po­rov­nat, pak uvi­dis, jestli to je na re­kla­maci nebo ne…
  Omlou­vam se za pozdni od­po­ved.

 94. Tak po asi 1.5 roce opět při­spí­vám.
  K tomu pře­hří­vání:
  Po roce a 2 mě­sí­cích jsem měl no­tes doma roz­dě­laný a mě­nil tep­lo­vo­di­vou pastu, pro­tože z ní byl prá­šek!
  NTB po­u­ží­vám denně ve škole i na úkoly, takže se dá říct ko­lem 10h/den.

 95. tak s pre­hri­va­nim pro­blem na­stesti ne­mam.. za­tim vsechno vev­nitr re­la­tivne drzi asi (vcetne HDD)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *