Hřbi­tov (kdysi) uži­teč­ných apli­kací, skriptů

Na této stránce shro­maž­ďuji různé apli­kace, skripty a další věci, které se tý­kají IT. Upo­zor­ňuji, že jsou to věci pří­šerně za­sta­ralé, které již ne­musí fun­go­vat (a prav­dě­po­dobně taky ne­fun­gují),

BA­SHové skripty

Při­dá­vání sou­borů do My Listu na Anidb

Roz­balte ob­sah ad­re­sáře do složky se svými skripty a v sou­boru anidb_add změnte své při­hla­šo­vací údaje na Anidb.

anidb_add soubor [soubor [soubor [...]]]
anidb_add Legend.of.the.Galactic.Heroes.0{25..34}.\[x264.720p.10bit.AAC\].mkv Legend.of.the.Galactic.Heroes.040.\[x264.720p.10bit.AAC\].mkv

Stáh­nout Ani­dbAdd

Vy­hle­dá­vání na IDOSu v ter­mi­nálu

Skript mů­žete po­u­žít na vy­hle­dá­vání spojů na IDOSu, aniž byste mu­seli ote­ví­rat webový pro­hlí­žeč. Je nutno mít na­in­sta­laný ter­mi­ná­lový pro­hlí­žeč Lynx a stre­a­mový tex­tový edi­tor sed. De­faultní místo/prostředek (vlaky, au­to­busy, město …) lze na­sta­vit v pro­měnné $DEFLOC. Va­lidní mož­nosti zob­ra­zíte spuš­tě­ním sheldos -f.

sheldos odkud kam -t cas -v pres -w cim/kde
sheldos loosova otakara+sevcika
sheldos brno ceske+budejovice -w vlaky -t 1000 -v praha
sheldos kovarna "poliklinika sever" -w ceskebudejovice -t 1900
sheldos -h

Stáh­nout Shell­dos

ASS Sub­Diff

Po­kud mezi dvěma ver­zemi ti­tulků do­jde k pře­ča­so­vání, při po­u­žití vět­šiny di­f­fo­va­cích ná­strojů bu­dete mít pro­blém, pro­tože se bu­dou li­šit všechny řádky i přesto, že na nich třeba kromě času k žádné změně ne­do­šlo. Tento skript ze sou­boru s ti­tulky vezme pouze di­a­lo­gové in­for­mace (well, ná­pisy a po­dobně taky sa­mo­zřejmě) a vy­tiskne do sou­boru (po­kud je spe­ci­fi­ko­ván, ji­nak na ob­ra­zovku) pouze změny, které na­staly v tex­tech ti­tulků.

sub_diff vstup1.ass vstup2.ass vystup.diff

Stáh­nout Sub­diff

Apli­kace pro Win­dows Mo­bile 6.x

Sbírka apli­kací pro prehis­to­ric­kou mo­bilní plat­formu Win­dows Mo­bile 6.x. Ne­ru­čím za je­jich funkč­nost, bez­peč­nost a le­gál­nost!

Vý­pis sou­borů v ar­chivu

Sou­bor Ve­li­kost
alamrmclock_ppc004e.zip 73420
ARMActionZero.exe 793088
Batti‑2.4.cab 145451
c9853a.exe 495104
Cabinet_C___Project.zip 479263
Clocks​.zip 1123573
CorePlayer.v1.2.5Unsigned.cab 1919636
diamond-hspl‑1.23-and‑1.24.zip 1764063
Diamond_VolumeControl.zip 83827
Di­a­mond TF3D Con­fig Setup v0.6.7.CAB 166066
DonSa­lari Com­plete .cab 2548950
Dred​Sen​sor​-v1​.3a​.CAB 300115
dTouchSkin_VGA_resco_skin.CAB 97551
dV2t​Transla​torW​MAp​pV3​.cab 496492
Esmer­tec Jbed 20090217.5.1R2.zip 1272917
export_contacts.zip 32054
Fa­b­liv Action Screen 9 Btn Di­a­mond v6 EN​.cab 177315
Fa​ce​book​-Ather​.cab 747381
FredaCab_2_0_104_WM6.CAB 1764594
freedict-fra-eng‑0.1.dic.dz 132909
galarm_2.3.cab 3208453
glight_0.5.1.cab 157205
gsen​.zip 35297
gy​ra​tor​.cab 37433
Hicalc_arm_setup_v2.5.1.exe 2606592
IB​MJ9​.zip 943065
imo​bi​le​tool​-con​tacts​-bac​kup​.zip 1482550
iPhoneToday‑1.5.2‑wm.cab 1093011
JBed_(Java_Emulator_for_Windows_Mobile)-amivoytec.zip 1228631
JBed_20080328.31.CAB 2728539
JISHOP​.PPC​.CAB 4880037
Jishop.v1.0.WinALL.Regged-DVT.ZIP 4334
JVH3_WeatherCityEditor_v3.5.CAB 324526
KabutoPPC_setup.exe 15670622
Kies_Grey_Carbon_VGASkin.CAB 1135104
Links​To​Sys​te​mAn​d​My​CPLs​.zip 4869
Ma­ni­la­Cus­to­mi­zer 0–9.CAB 1135273
me​tro​.zip 8222707
mi­gh­ty’s HD2 JBlend regs​.cab 13737
mi­gh­ty’s Pho­ton JBlend fi​les​.zip 1783912
mi​ni5wm​.cab 1016891
Mobadi_1_9_519_AllDevices.CAB 754632
MS.Cab.Maker.exe 960335
MSS Con​ver​ter​.CAB 1511658
mt​ty0​.01​.zip 15156
mt​ty1​.42​.zip 18240
My​Po​cket​Calc​.cab 82428
Ne​bo​Pa​dIn​staller2​.CAB 150848
netcf​.core​.ppc3​.arm​.cab 2439309
NETCFSetupv35.msi 34939904
opera-mini‑5.0.19693-advanced-en.jad 791
opera-mini‑5.0.19693-advanced-en.jar 268559
opera_mini5wm.cab 1016891
Opera_Mobile_10_WM.cab 5569503
operabrowser_wm_97b1.cab 4878757
owner_v1.cab 8900
Palringo_v2_3.cab 1199390
pCHATArm.exe 1069568
Peters_GameBox_2.5.exe 632437
Po​cket​Che​mis​try​.ar​m2003​.cab 296799
PPC_InterfaceMonitor_0.23.cab 100150
PPCLINK.HiCalc.v2.5.1.ARM.XScale.PPC2002.Incl.Keygen.rar 2824748
PPCPimBackupV2.8_wm2005.zip 172967
pRSSreader‑1.4.4.cab 1160036
pTravelAlarm.rar 2114959
qcalc.exe 102912
qcp​parm​.zip 31418
qippda_rypispack_2120.cab 1673348
QuickMark-HP-v3_5r2862.CAB 570794
RKeyboard_p.ARM.CAB 1031776
S2P‑0.83beta-VGA.zip 617711
S2U2‑2.41-VGA.zip 2732369
smar​tra​dy​WM5​.cab 1812932
Smooth_SkinSkin_resco_QVGA.CAB 25495
SmsExporterSetup0.5.CAB 299817
SPBBac​kup2​.arm​.cab 3059536
SpbWi​re​lessMo​ni​tor3​.arm​.cab 884210
tcm​dpo​cke​tarm​.cab 498007
TCPMP‑0.72RC1-ARM-PPC-recomp-03.CAB.zip 1140867
tcpmp.pocketpc.0.72RC1.cab 1357396
VGA_2.5.cab 30938
VGA_Skin_.rar 113903
Weather­Da­ta­base­E­di­tor 1.1.CAB 572894
WeatherDatabaseEditor_1_1_Meins.cab 1278424
wmftp.exe 217648
wmirc.2.0.pocket.pc.cracked-tsrh.zip 89660
wmirc_ppc_wm6 (1).CAB 121500
WordNet‑2.1.exe 18545664
xnpocket_xscale.cab 2033647
zsIRC_2009_12_26.cab 249626
htc_debug_tools2.zip 1834572
eRea­der Fre­e­Pro for Po­cketPC 3.0.3 (EN)\ 0
BookInstaller.exe 94208
eReader.msi 1681408
eReader.PocketPC_2003_and_2003SE.CAB 1597158
eReader.PocketPC_WM5_and_WM6.CAB 1603814
readme.txt 3686

Stáh­nout ar­chiv apli­kací pro Win­dows Mo­bile 6.x

2 thoughts on “Hřbi­tov (kdysi) uži­teč­ných apli­kací, skriptů

  1. Jin­dra: už jsem stránku spra­vil, od­kazy už fun­gují a sou­bory jsou opět sta­ho­vat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *