Lingvistika

Anime adap­tace vs. adap­tace anime, aneb o pří­vlast­cích ne­shod­ných

Jsem gra­m­mar nazi. Mám češ­tinu rád a ne­mám rád lidi, co ji przní. Jsem také pu­rista a ne­mám rád pro­gre­sivní změny ja­zyka typu pře­pi­so­vání všech mož­ných ci­zích slov do češ­tiny a psaní „z“ ve slo­vech, kde v pů­vod­ním ja­zyce bylo „s“. Vy­me­zuji se tím a baví mě tím pro­vo­ko­vat okolí. Zase na dru­hou stranu se ne­do­káži zto­tž­nit s jis­tými druhy sva­zo­vání ja­zyka, které je podle sou­čas­ných pra­vi­del nutné.

Na před­mětu Ko­rek­tor­ská cvi­čení (který je mi­mo­cho­dem bá­ječný) jsme byli po­u­čeni, že věci jako IP ad­resa jsou špatně. Pře­kva­pivé, že? Ani ne, když si uvě­do­míte, že IP je pří­vlas­tek ne­shodný, který v češ­tině skoro ni­kdy ne­stojí před roz­ví­je­ným jmé­nem (*le­sem cesta). Na­víc když si tu zkratku roz­vi­nete, vy­jde vám in­ter­ne­to­vého pro­to­kolu ad­resa, což není zrovna česky. No jo, jenže IP ad­resa a po­dobné všichni po­u­ží­vají. Co s tím?

IP ad­resa a po­dobné všichni po­u­ží­vají. Co s tím?

Chvíli jsem nad tím du­mal, pře­mýš­lel, jestli se dr­žet svého pu­rismu a ra­zit formy jako ad­resa IP nebo karta SIM, tedy spo­jení, která zní špatně, pro­tože jsou za­žita v opač­ném po­řadí pod vli­vem ci­zích ja­zyků. Zjis­til jsem, že by to ne­byl až ta­kový pro­blém, pro­tože těch spo­jení, kde to zní sku­tečně špatně, je do­cela ome­zené množ­ství a věci jako for­mát PNG nebo stránka HTML už zní mému uchu do­cela OK. Jenže pak jsem se za­mys­lel po druhé a do­šel jsem přesně k opač­nému zá­věru.

Ja­zyk se vy­víjí. A te­nhle směr pu­rismu by byl přesně ten pří­pad brá­nění vý­voji ja­zyka, který je (na roz­díl od bysme) na­prosto ne­u­dr­ži­telný. Dů­vod je, mys­lím, na­snadě. Otáz­kou je, proč je tlak na kla­dení pří­vlastků ne­shod­ných před roz­ví­jená jména tak silný. Sa­mo­zřejmě, vliv an­g­lič­tiny je zá­sad­ním fak­to­rem, který prostě nelze ig­no­ro­vat při vý­voji ja­zyka, ale jde ruku v ruce ještě s ně­čím ji­ným. Na roz­díl od tvarů typu dis­ku­to­vat něco, které jed­nak zby­tečně du­pli­kují exis­tu­jící správné spo­jení dis­ku­to­vat o ně­čem [pozn.], jed­nak po­ru­šují za­ve­de­nou va­lenci da­ného slo­vesa, pří­vlas­tek ne­shodný před jmé­nem roz­ví­je­ným žád­ným způ­so­bem ne­na­ru­šuje při­ro­zený tok a struk­turu na­šeho ja­zyka ani ne­du­pli­kuje exis­tu­jící struk­tury.

Druhý, mno­hem váž­nější dů­vod, který ho­voří pro ko­di­fi­kaci to­hoto slo­vosledu (aspoň v ně­kte­rých pří­pa­dech), je možný vznik am­bi­guity vý­znamu v dů­sledku pře­ho­zení. Na­ra­zil jsem ne­dávno při ko­rek­tuře na spo­jení anime adap­tace. Oka­mžitě jsem se za­sta­vil (ač­ko­liv jsem to dlouhá léta pouš­těl bez po­všim­nutí) a po chvíli pře­mýš­lení jsem se roz­hodl to pře­ho­dit do „čes­kého“ slo­vosledu, abych se dr­žel ko­di­fi­kace. A pak mi to do­šlo. Tím, že značná část ci­zích slov je ne­sklonná, vzniká mož­nost re­in­ter­pre­tace při ta­ko­vém pře­ho­zení slo­vosedu – anime adap­tace zna­mená, že ně­kdo vezme ně­jaké dílo (např. mangu) a pře­dělá jej do formy anime (ja­pon­ský ani­mo­vaný film/seriál), kdežto adap­tace anime zna­mená, že ně­kdo vezme anime a pře­tvoří jej v něco ji­ného, tedy že anime je zdro­jo­vým dí­lem. Cí­títe ten roz­díl?

Z výše uve­de­ných dů­vodů, ač jako na­prosto nee­ru­do­vaný lig­n­vista, který na lin­gvis­tiku ani nemá pa­pír, tvr­dím, že by měla být ko­di­fi­ko­vána mož­nost klást ne­shodné pří­vlastky před roz­ví­jená jména. Je otáz­kou, jestli či­nit ně­ja­kých ome­zení ohledně pů­vodu da­ného pří­vlastku (tedy zda se před roz­ví­jené jméno smí klást jen pří­vlastky ci­zího pů­vodu, ne­sklonná slova atp.), či to ne­chat na uži­va­te­lích ja­zyka. Ja bych byl pro dru­hou mož­nost.

Jaký je váš ná­zor? Vi­díte ně­jaké pro­blémy, které by tímto kro­kem vy­vstaly? Ko­men­táře jsou vám k dis­po­sici.

Také po­kud na­jdete ně­jaké chyby, sdělte mi to, pro­sím.

Po­známka:

Ne­dá­vano jsem zjis­til, že všechno je ji­nak a že dis­ku­to­vat něco vlastně špatně vů­bec není, vizte člá­nek v Pří­ručce. Ne­po­chybně však exis­tuje po­dobný pří­pad, který chybně je, je­nom na něj mu­sím při­jít. Po­kud by vás něco na­padlo, po­dělte se, pro­sím.

One thought on “Anime adap­tace vs. adap­tace anime, aneb o pří­vlast­cích ne­shod­ných

  1. Je to pěkně a lo­gicky zdů­vod­něno, nicméně sou­dím, že je úplně jedno zda to ně­kdo ofi­ci­álně a z moci úřední ko­di­fi­kuje, vět­šina lidí stejně neví ani jaký je roz­díl mezi shod­ným a ne­shod­ným pří­vlast­kem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *