Výlevy

An­gažmá v iks šou

Chtěl jsem to na­psat na IRC jen jako krát­kou zprávu… Nebo jsem si to chtěl dát na zeď na FB pro­filu… Ale ro­ze­píšu se víc.

Dneska jsem četl Li­dovky při ve­čeři. A zase jsem na­ra­zil na věci, které tak ne­ná­vi­dím. Když čtu in­ter­ne­tové zdroje, pře­nesu se přes to a ig­no­ruji to, ale když se pak do­stanu k tiš­tě­nému ma­te­ri­álu, jsem na to mno­hem cit­li­vější. Ten­to­krát mlu­vím o pře­pi­sech ci­zích slov. Ne­rad vi­dím, když jim v no­vi­nách chybí čárka nebo tam, ne­dej Bože, mají hrubku, ale to se mi dneska ne­stalo. Zato jsem tam na­šel dvě věci (pře­čtl jsem dva články), o kte­rých si mys­lím, že by se k nim češ­tina ne­měla ni­kdy sní­žit.

Obě věci se na­chá­zely v ná­sle­du­jí­cím od­stavci:

Od­po­vě­děl ale LN na do­taz ohledně an­gažmá ABL při sle­do­vání členů ODS z Prahy 11. „Za­měst­nanci ABL nejsou z to­hoto hle­diska vů­bec před­mě­tem. Před­mě­tem je otázka o sub­do­da­va­teli, jed­nom z iks sub­do­da­va­telů firmy ABL. Pan Pertlí­ček ne­byl za­měst­nan­cem ABL.

Ne, uvo­zovky to nejsou. To mají špatně jen v elek­tro­nické po­době na ser­veru. Ale slo­víčko an­gažmá. Ko­lik z vás ví, jak se to píse „nor­málně“ a z ja­kého ja­zyka to po­chází? Je to fran­couz­sky a píše se to en­gage­ment. Když se učíme cizí ja­zyky, tak si li­bu­jeme, když na­ra­zíme na slo­víčko, které je „in­ter­na­ci­o­nální“, tedy stejné ve všech ja­zy­cích. En­gage­ment je jedno z nich, ale když ho na­pí­šeme podle plat­ných pra­vi­del ČJ, tak ho ni­kdo ne­po­zná, ani my ne. Po­po­je­deme o pár řá­dek níž. Slovo iks. Co­pak to může zna­me­nat. Mu­sel jsem si tu větu pře­číst dva­krát, abych po­cho­pil, o co se jedná. A to je špatně. To vážně bu­deme pře­pi­so­vat i cizí pís­menka, která v češ­tině pů­vodně ne­byla? Ano, Ru­sové to v azbuce dě­lají, pro­tože je­jich zna­ková sada ty pís­menka prostě nemá, takže oni mají právo psát x jako икс, ale my?

Už jsem svůj ná­zor vy­slo­vil mno­ho­krát ohledně této pro­ble­ma­tiky, ten­to­krát ho i na­píšu. Pře­pi­so­vat do da­ného ja­zyka, u nás češ­tiny, má smysl jen z těch ja­zyků, které ne­pí­šou la­tin­kou. To zna­mená, že při pře­pisu z Ja­pon­štiny na­pí­šeme šó­džo a ne ori­gi­nální 少女 nebo an­g­lické shoujo (i když po­kud by se vy­tvo­řila me­zi­ná­rodni úmluva o jed­not­ném bez­di­a­kri­tic­kém pře­pisu, tak bych vů­bec ne­byl proti). Ale chceme-li účast v pod­ni­kání na­psat ci­zími slovy, ne­bylo by hezčí na­psat en­gage­ment v busi­nessu než an­gažmá v byz­nysu?. Nej­lepší je psát česky, ale když to nejde, tak pře­jí­mat aspoň dů­stojně.

Ještě vám na ko­nec při­po­menu, že si ne­vy­mýš­lím něco, co tu ni­kdy ne­bylo. Za první re­pub­liky se psalo trolley­bus, re­vue, busi­ness, show, jazz, je­ans etc. Krásné to byly časy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *