Life shitsStalo se

Aki­con 2013 – re­port z při­leh­lých re­stau­rač­ních za­ří­zení

[img dir=2013/11 id=akicon13_hospoda.jpg]

Je šest ho­din ráno, já se­dím ve vlaku smě­rem na Brno, který z Bu­dě­jo­vic vy­jel v 4.10. Člo­věk ob­čas dělá divný věci… to­hle je jedna z nich.

Kaž­do­pádně jsem usou­dil, že le­tošní Aki­con si za­slouží pár slov a teď, v této nej­tem­nější chvíli noci, kdy hro­bové pu­kají a z pe­kel mor se line do světa, je ta vhodná chvíle.

Na conu sa­mot­ném jsem se, jako ob­vykle, moc ne­po­hy­bo­val, a to i přesto, že jsem byl tra­dičně za­měst­nán jako fo­to­graf. Svou práci jsem snad jakž­takž od­vedl za­chy­ce­ním pár před­ná­šek a Ai­doru sou­těže, ale s tím, jaké jsem měl po­tíže se zr­ca­dlov­kou, je snad dobře, že jsem toho ne­fo­til víc. Příští rok to snad bude lepší. Zby­tek fo­to­gra­fií je z Bla­nice a Slu­neč­nice, blíz­kých to hos­pod, kde jsem strá­vil vět­šinu času s #ota­ku­lan­dem a dal­ším zvrh­lými exis­ten­cemi (třeba svou sleč­nou, kte­réžto tímto ofi­ci­álně sdě­luji, že je divná, že ne­spáchala sep­puku, když tam s námi byla xD).

Na con jsem do­ra­zil ně­ja­kou dobu před za­čát­kem, ofi­ci­ální or­gov­skou po­radu jsem sa­mo­zřejme ne­stihl, pro­čež jsem se po ně­jaké době ke­cání s As­t­ra­kem mj. na téma, jak jsou lidi blbí, pro­cpal dovnitř, se­hnal si vi­sačku a mance vstu­penku a ode­bral se do hos­pody. Moje vi­sačka byla, btw, skvělá, pro­tože ze mě ofi­ci­álně udě­lala schi­sofre­nika. Byl jsem jed­nak fo­to­graf a jed­nak or­ga­ni­sá­tor.

Jaký byl přesný sled udá­lostí už si ne­pa­ma­tuju, ale to je cel­kem jedno – prostě jsem něco na­fo­til na akci a pak byl v hos­podě. Z hos­pody jsme se šli vy­spat na akci, pak jsem zase něco na­fo­til a pak jsme zase šli dě­lat ob­skur­nosti do hos­pody… a tak dále.

Dů­le­žité high­li­ghty ce­lého wee­kendu jsou, že jed­nak se za námi v hos­podě sta­vil Will-Rock, což Aki­con činí již dru­hým co­nem le­tos, kde jsme ho po­tkali, a jed­nak, že Aki­con sám o sobě opět ne­zkla­mal svou skvě­lou at­mo­sfé­rou nej­po­ho­do­věj­šího anime conu u nás. Mám rád jeho vyšší ve­dení a mám po­cit, že tito si zase váží svých pod­ří­ze­ných, což je věc, kte­rou velmi oce­ňuji. Jistě, možná mám lehce zkres­lený po­hled, pro­tože na Aki vždycky fo­tím a ne­dě­lám nic ji­ného, ale stejně si za svým ná­zo­rem sto­jím. Dů­ka­zem bu­diž fakt, že jsme po pozd­ním pří­chodu v noci ne­mu­seli ně­ko­lik ho­din vy­se­dá­vat v non­sto­pech po Cho­dově xD

Vzhle­dem k tomu, jak pozdě tento re­port píši, se asi zdr­žím zdlou­ha­vých vý­levů, u kte­rých stejně ne­vím, o čem by byly. Co se týče ak­ti­vit v hos­po­dách, tak ty jsou, mys­lím, do­cela vý­mluvně vy­ob­ra­zeny ve fo­to­ga­le­rii… aspoň ty, které byly pu­b­li­ko­va­telné. Ti z vás, kteří znají já­dro #ota­ku­landu, si asi do­ve­dou před­sta­vit, jak to vy­pa­dalo. Na naši obranu ale nutno po­dotknout, že se ten­to­krát, to my knowledge, ne­vy­lilo ani jedno pivo. Dis­kuse byly kla­sicky na dva­cet let kri­mi­nálu a lyn­čo­vání a opět mu­sím říct, že li­tuji ta­mější číš­níky… zvlášť po­kud si nás pa­ma­tují od Natsu­conu.

Pro­čež z toho udě­lám nej­kratší re­port a za­kon­čím to slovy, že už se fakt tě­ším na další Aki­con.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *