Life shits

59 ho­din Ani­me­festu, fla­me­war, zkouš­kové a obecný li­fe­shit

Už do­cela sluš­nou dobu hle­dám čas na to, abych sem mohl zas něco na­psat. Místo toho buď pře­klá­dám, se­dím v hos­podě, čtu knihy, nebo se učím. Budu tvr­dit, že to učení mo­men­tálně pře­vládá, pro­tože je zkouš­kový. Kaž­do­pádně na pro­kras­ti­naci si člo­věk čas vždycky na­jde, na­víc teď mě če­kají ty nej­těžší zkoušky, takže je ide­ální čas za­čít psát o vý­znam­ných hov­nech v mém ži­votě.

[img dir=2013/05 id=plin_logo.jpg align=left desc=„Logo oboru PLIN“]

Chtěl bych se ro­ze­psat o škole, pro­tože o na­šem oboru PLIN – Po­čí­ta­čová LIN­gvis­tika – jsem tu ještě tu­ším ne­psal, ale ne­chám si to na ně­jaký de­di­ko­vaný post. Za­tím vězte, že mám v to­mhle se­mestru spoustu úžas­ných před­mětů, které mě učí, jak ne­u­mím česky, jak ne­u­mím po­čí­tat, jak se vy­ví­jely v prů­běhu sta­letí slo­van­ské ja­zyky či jak bě­hají data v in­ter­ne­tech. Před pár dny jsem (zda úspěšně, to je ve hvězdách za­tím… nebo mi­ni­málně ne v ISu) slo­žil za­tím nej­ob­skur­nější zkoušku ever, PV123 – Zá­klady vi­zu­ální ko­mu­ni­kace. Větši cy­po­vinu svět ne­vi­děl, věřte mi.

Kaž­do­pádně se vrá­tím těsně před zkouš­kové a hle, Ani­me­fest! Ano, účast­nil jsem se i le­toš­ního roč­níku, ten­to­krát jako sku­tečný ORG a ne VIP jako v mi­nu­lých le­tech. Taky by si to za­slou­žilo vlastní člá­nek, ale je­li­kož už uply­nuly skoro dva týdny, není to ak­tu­ální a zkrá­tím to zde. S Au­rim jsme se do­mlu­vili, že bu­deme dě­lat tech­nické orgy, kon­krétně noční pro­mí­tače. Mu­sím říct, že ná­pad to byl skvělý, pro­tože to jsou bá­ječné služby, člo­věk dělá zá­služ­nou čin­nost, kte­rou moc lidi dě­lat ne­chtějí, skvěle si po­kecá se slič­nými sleč­nami z Task Force, které mají z de­fi­nice službu po­řád, a ještě k tomu do­stane volný vstup (které jsem le­tos sám měl do­konce dva). Co se týče or­ga­ni­sace AF, při­šlo mi, že to le­tos byla značně uspo­řá­da­nější a lepší než v mi­nu­lých le­tech, ale je fakt, že do toho houby vi­dím. Tech­nické faily sa­mo­zřejmě byly, ale co já vím, tak jich bylo re­la­tivně málo. Je­den z nich ale za vzpo­me­nutí stojí – a to když bě­hem deště za­čalo za­té­kat do sálu (viz ob­rá­zek).
[img dir=2013/05 id=af_voda.jpg align=right desc=„Jak za­té­kalo do AF
(Au­tor: Bu­trix)“]

Služby jsem si vzal pěkně po­hro­madě na jednu noc od 2 do 8 ho­din, vy­šlo mi to na je­den blok pro­mi­tání, takže jsem to na­cpal do pla­y­listu a mohl si dě­lat, co jsem chtěl. To krom zmí­ně­ného ke­cání za­hr­no­valo na­lé­vání se li­try kafe (asi 2 l za tu noc padly), sm­s­ko­vání s Man­kou a před­stí­rání ži­vosti. Sleč­nám Xi­maře a Káťe dě­kuji za to, že mi v pro­mí­tačce dě­laly spo­leč­nost, bez nich by tam chví­lemi byla pěkná nuda. K ránu to bylo do­cela krušné, přece je­nom nejsem zvyklý takhle ne­spat, ale přes den jsem si dal pár pi­vek a hned to šlo všechno lépe. Přes den jsem se kla­sicky zú­čast­nil na­pros­tého mi­nima pro­gramu, pro­tože člo­věk radši sedí s lidmi ně­kde, než aby se­děl na před­náš­kách, že? Přece je­nom jsem ale byl na chill před­nášce o pro­mě­nách ja­pon­ských his­to­ric­kých hr­dinu, kde jsem bě­hal s mi­k­ro­fo­nem mezi lidmi při do­ta­zech, a pak jsem také zhléd­nul pár AMV, pro­tože ač jsem na vět­šinu jich shlí­žel s pro­mí­tačky, chtěl jsem je vi­dět tro­chu po­řád­něji. Další noc jsem opět od­mít­nul spát, lil jsem do sebe kafe a ke­cal s lidmi… přesně si své čin­nosti ne­pa­ma­tuju, byl jsem do­cela mimo, kaž­do­pádně vím, že v so­botu ně­kdy okolo páté ho­diny ranní jsme se s Xim roz­hodli učit fi­lo­so­fii na zkoušku, kte­rou jsme měli mít v úterý po AF. Pa­ma­tuju si z toho učení je­diné – ně­jaký Fi­lo­láos při mo­de­lo­vání vesmíru vy­mys­lel ob­skurní Pro­ti­zem, aby mu vy­chá­zely po­čty tě­les do ma­gic­kého čí­sílka 10. No, účinné to tedy ne­bylo, ale achie­ve­ment un­locked. Mi­mo­cho­dem, na­ko­nec jsem jel v kuse 59 ho­din, což je za­tím muj re­kord, takže další achie­ve­ment. Plodný AF to byl. Po­kud byste měli chuť na vy­čer­pá­va­jící re­port, tak Au­rielle je­den se­psal.

Deso­ci­a­li­sační de­prese (aneb dep­con) se moc ne­měla šanci do­sta­vit, pro­tože jsem po od­chodu z AF lehl a spal ně­ja­kých 13 ho­din, a pak jsem hned vy­ra­zil na stu­dijni se­šlost nad fi­lo­so­fií spo­jené s pi­vem. V týdnu jsem pak sa­mo­zřejmě kra­pet one­moc­něl, pro­tože málo spánku, chlad­nější po­časí a pivo nejsou zrovna dobré kom­bi­nace, ale je­li­kož je zkouš­kové, tak je člo­věk prostě z de­fi­nice zdravý a není co ře­šit.

[img dir=2013/05 id=flamewars.jpg align=left]

Další ne­dáv­nou udá­lostí, která by si za­slou­žila sa­mo­statný člá­nek, byl úžasný fla­me­war v české fan­sub ko­mu­nitě, který pro­běhl od 20. 5. 2013 11:54 do 21. 5. 2013 01:36. Za dobu prů­běhu pro­ces­to­valo bi­tevní pole dva články na Shi​rai​.cz a skon­čilo na fóru webu Yu​kata​.cz, kde se vy­tra­tilo do ztra­cena. Ini­ci­ač­ním po­stem byl pod ozná­me­ním no­vého „pře­kladu“ jed­noho anime na Shi­rai můj ko­men­tář, že se ne­jedná o pře­klad, ale paskvil od Ka­ni­sa­meho, který se od­mítá zlep­šo­vat a lidi, kteří mu radí, po­sílá do pr­dele (kte­roužto in­for­maci jsem měl od ko­rek­torky, an to opra­vo­vala (spíš pře­pi­so­vala)). Na to při­šly kla­sické re­akce, jak pře­klá­dání není sranda a že si to mám zku­sit sám. Pak se do toho vlo­žil As­t­rak a už to jelo. Ne­mohu ne­vzpo­me­nout Pad­dyho ge­ni­ální ko­men­tář, při­klá­dám screen (viz ob­rá­zek). Kaž­do­pádně moje touhla, aby Ka­ni­same už dál ne­prznil ti­tulky a ne­pře­klá­dal, se vy­pl­nila, pro­tože se na­ko­nec na jeho stranu po­sta­vilo pře­kva­pivě málo lidí a on to psy­chicky ne­vy­dr­žel a sek­nul s pře­klá­dá­ním. Thanks God, a díky všem Spo­jen­cům za sta­tečný boj (já u toho pa­ra­doxně byl mi­ni­málně, pro­tože jsem po­le­to­val po městě, takže mé zá­sluhy jsou actu­ally dost malé). Vím, že po­dob­ných ko­kotů, kteří své okolí po­sí­lají do pr­dele, když je jim ře­čeno, že něco dě­lají blbě, je na české fan­su­ber­ské scéně ne­spo­čet, ale mrtvý ko­kot dobrý ko­kot, svůj účel ta dis­kuse ku­po­divu spl­nila. To se často ne­stává.

[img dir=2013/05 id=paddy.png align=right desc=„Paddyho skvělý smatch“]

Až budu ně­kdy mít další pro­kras­ti­nační ná­ladu a budu méně zna­ven z pře­hnané snahy do­sáh­nout men­tální in­kom­pe­tence kon­su­mací fer­men­to­va­ných rost­lin­ných ná­pojů pře­de­šlý ve­čer, zku­sím o fan­subu na­psat něco in­for­ma­tiv­ního, aby ti, kteří se ná­ho­dou zlep­šo­vat chtějí, měli něco, od čeho se od­ra­zit. Ne každý má totiž štěstí jako já, že na za­čátku své ka­ri­éry chodí na IRC s lidmi, jako je Stri­der, Idaho apod., kteří ne­u­stále py­čují do člo­věka, že dělá něco blbě, a ob­čas mu i řek­nou, jak to dě­lat líp. Dodnes jsem jim vděčný. Proto se po­ku­sím po­skyt­nout aspoň kus ze svých skrom­ných zna­lostí světu i já. Snad. Ně­kdy.

O obec­ných ži­vot­ních hov­nech se tu ro­ze­pi­so­vat ne­budu, a ač­ko­liv můj osobní ži­vot od po­sled­ního po­stu jis­tých změn do­znal, tak snad krom toho, že jsem včera ne­dob­ro­volně ob­je­vil ko­neč­nou roz­jezdu číslo 99 (ne­se­dejte si po­ho­dlně v noč­ních au­to­busech!) a že jsem zase za­čal pro­kras­ti­nace po­řádně číst, není nic z toho pro svět dů­le­žité (jako by co­ko­liv v rub­rice Life shits bylo, já vím).

Btw, as always, za upo­zor­nění na gra­ma­tické, syn­tak­tické, sty­lis­tické, fak­tické a jiné chyby budu vděčný. IRC pre­ferred.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *