NávodyUnix

256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Pro­kras­ti­nace je silná a nutí člo­věka vy­mýš­let další a další věci, jak si na­sta­vit svůj Mutt. Dnes od­po­ledne jsem na­ra­zil na kom­plexní ba­revné schéma pro Mutt, které ale vy­u­žívá 256odstínového ba­rev­ného mo­delu, což v zá­kladu ubun­ťácký ter­mi­nál ne­umí, takže po na­čtení to­hoto na­sta­vení Mutt pěkně řval:

Error in /home/edison23/.muttrc, line 225: 136: color not supported by term

… a tak po­dobně.

Prv­ním kro­kem k ře­šení tedy je zjis­tit, ko­lik ba­rev váš ter­mi­nál pod­po­ruje:

$ tput colors

U mě byl vý­stup 8. Tedy můj ter­mi­nál umí zob­ra­zit ce­lých 8 ba­rev.
Ře­še­ním tedy je na­in­sta­lo­vat si ncurses-term, cože je ba­lí­ček s do­da­teč­nými de­fi­ni­cemi pro ter­mi­nál.

$ sudo apt-get install ncurses-term

Poté už stačí jen při­dat do kon­fi­gu­race ter­mi­nálu, sou­boru ~/.bashrc, ná­sle­du­jící (stačí úplně na ko­nec):

export TERM=xterm-256color

Ne­za­po­meňte znovu na­číst tento sou­bor v ter­mi­nálu:

$ source ~/.bashrc

Když teď zku­síte znova tput colors, měli byste vi­dět ná­sle­du­jící vý­stup:

$ tput colors
256

A na zá­věr – po­kud chcete mít pře­hled, která barva je co, zkuste ná­sle­du­jící pří­kaz:

$ ( x=`tput op` y=`printf %$((${COLUMNS}-6))s`;for i in {0..256};do o=00$i;echo -e ${o:${#o}-3:3} `tput setaf $i;tput setab $i`${y// /=}$x;done; )

… du­ha­a­aaa!
Screenshot from 2015-03-07 17:43:50
Jed­not­livé barvy mů­žete pak psát ve tvaru colorXXX, kde XXX je číslo pří­slušné barvy.

Zdroje:
whi​letru​e​code​.tum​blr​.com
www​.com​man​d​li​nefu​.com

One thought on “256 ba­rev v ter­mi­nálu na Ubuntu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *