Sankaku Lolicon CornerStalo se

16letá dívka po 4 roky „sou­stavně zná­sil­ňo­vala 85letého sou­seda“

Na In­ter­netu se ob­je­vila zpráva, že jistá dívka z čín­ské pro­vin­cie Ji­an­gsu údajně po 4 roky sou­stavně nu­tila do sexu svého 85letého sou­seda.

Vše za­čalo tak, že zmí­něná dívka, tehdy 12letá, za­čala tajně na­vště­vo­vat svého po­star­šího sou­seda, kte­rému bylo tehdy 80. Při ná­vště­vách spolu měli sex, za který si dívka po­každé na­po­čí­tala 20 yu­anů (63 ko­run k 17. 6. 2012). Takto to po­kra­čo­valo po 4 roky, než si toho úřady všimly a dívku za­tkly poté, co do­šly ke zjiš­tění, že muž byl v si­tu­aci „pod sil­ným nátla­kem“. Dívka pak do­stala trest pět let vě­zení.

Celá tato udá­lost se stala v roce 2004, ale vy­plula na In­ter­netu znova na po­vrch proto, že dívka zve­řej­nila ně­které (údajně) své fo­to­gra­fie. Jak se dalo oče­ká­vat, mezi ja­pon­skými a čín­skými uži­va­teli se ze zřej­mých dů­vodů vy­skytla zá­vist v mno­hem větší míře než ja­ký­ko­liv pro­jev zne­chu­cení.


Ob­rázky, které Číňanka te­ro­ri­zu­jící v mi­nu­losti svého sou­seda, na­sdí­lela na In­ter­netu

Zdroj: San­kaku

2 thoughts on “16letá dívka po 4 roky „sou­stavně zná­sil­ňo­vala 85letého sou­seda“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *